-podrĘcznik uŻytkownika- .2018-11-14 · -podrĘcznik uŻytkownika-pierwszy zegarek bez Żadnych

Download -PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA- .2018-11-14 · -PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA-PIERWSZY ZEGAREK BEZ ŻADNYCH

If you can't read please download the document

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

-PODRCZNIK UYTKOWNIKA-

PIERWSZY ZEGAREK BEZ ADNYCH KOMPROMISW

Dzikujemy za wybr zegarka ZeTime firmy MyKronoz. Naleysz te-raz do midzynarodowej rodziny wacicieli ZeTime, ktrzy nie chc ju mie tradycyjnego zegarka smartwatch, a cyfrowego asystenta bez adnych kompromisw. ZeTime powsta w Szwajcarii, ktra jest ojczyzn tradycyjnych zegarw. Zaprojektowano go z wielk staran-noci i pasj, majc na uwadze wycznie uytkownika kocowe-go. ZeTime jest produkowany z materiaw o wysokiej jakoci i przy zastosowaniu technologii, dziki ktrym mona go potraktowa nie tylko jako zegarek, ale rwnie biuteri do noszenia na co dzie.

Koperta zegarka ze stali nierdzewnej: ZeTime jest produkowany ze stali nierdzewnej o 6 rnych kolorach. Dobierz kolor zgodnie z upodobaniami i gustem, majc jednoczenie pewno co do jego wytrzymaoci.

Naturalne szko szafirowe: Naszym zamysem bya jak najlepsza ochrona wierzchu zegarka. adnych kompromisw, jeli chodzi o typ szka do ochrony ZeTime. Dlatego te zastosowalimy spe-cjalne szko szafirowe, ktre doskonale wsppracuje ze specjal-nie opracowanym panelem dotykowym.

Specjalnie opracowany ekran TFT i Smart Movement: Aby uzyska przeomowy zegarek smartwatch, musielimy zrobi co, czego nikt do tej pory jeszcze nie zrobi! Zaprojektowalimy zegarek z okrgym wy-wietlaczem TFT poczonym z inteligentnym ruchem wskazwek stero-wanym przez procesor zegarka. Rezultat jest olniewajcy, za uytkow-nicy zegarka maj do czynienia z czym zupenie unikatowym i nowym.

Certyfikat 5 ATM: Nasze zegarki towarzysz nam praktycznie wszdzie, dlatego te zaoferowalimy ZeTime, ktry doskonale pracuje w wielu rnych warunkach, ze szczeglnym uwzgldnie-niem rodowiska wodnego.

Czas pracy na baterii do 30 dni: Dziki wasnemu systemowi ope-racyjnemu uzyskalimy nie tylko idealn zgodno z urzdzeniami Android i iOS, ale rwnie bardzo dugi czas pracy na baterii. 3 dni pracy w penym trybie inteligentnym oraz dodatkowe 30 dni pracy po wyczeniu ekranu gwarantuje pene ledzenie codziennej aktywnoci.

- 3 -

- 39 -

1. adowanie2. Czas pracy na baterii3. Konfiguracja4. Kalibracja5. Wymagania systemowe6. Poczenia przychodzce 7. Poczenia nieodebrane 8. SMS9. Powiadomienia 10. Przypomnienia 11. Aktywno 12. Alerty o nieaktywnoci13. Puls 14. Sen15. Alarm16. Sterowanie aparatem17. Sterowanie odtwarzaniem muzyki 18. Funkcja ostrzeenia przed utrat 19. Prognoza pogody20. Stoper 21. Timer22. Znajd mj telefon 23. Dostosowanie zegarka 24. Domowa strefa czasowa 25. Ruch rk 26. Tryb dla leworcznych27. Tryb nocny 28. Ustawienia 29. Aktualizacja firmware 30. Pasek zegarka 31. Akcesoria32. Dane techniczne

- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 28 -- 29 -- 31 -- 31 -- 32 -- 32 -- 33 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -

S P I S T R E C I

- 4 -

Kolorowy ekran doty-

kowy

Grny przycisk

Pokrto

Dolny przycisk

P R Z E G L D

I GRNY PRZYCISK Nacinij go, aby podwietli ekran, powrci do strony gwnej z do-

wolnego menu lub przeczy urzdzenie w tryb czuwania.

I DOLNY PRZYCISK Nacinij go, aby podwietli ekran, cofn si o jeden krok w menu,

zamkn menu lub uzyska dostp do wydarze kalendarza ze strony gwnej.

Nacinij go i przytrzymaj, aby wczy/wyczy zasilanie.

I GRNY + DOLNY PRZYCISK Nacinij i przytrzymaj grny i dolny przycisk przez 10 sekund, aby

zresetowa urzdzenie. Ostrzeenie: wszystkie dane przechowywane w urzdzeniu zostan

skasowane.

I POKRTO Obracaj pokrto, aby przewija opcje menu gwnego. Nacinij pokrto, aby wybra aplikacj. Nacinij dwukrotnie, aby rcznie przesun wskazwki na 9:15. Nacinij jednokrotnie, aby wczy tryb nocny (z ekranu czuwania).

- 5 -

Marketing weeklymeeting with Fred...

NO! Thi...

Hi , Jack ! H...

Yes , Im ve...

Nacinij i przytrzymaj, aby zmieni

tarcz zegarka.

Przesu w prawo,

aby uzyska dostp do

menu aktyw-noci.

Przesu w d, aby wywietli menu skrtw.

Dotknij raz, aby wybra opcj lub otworzy

menu.

Dotknij dwukrotnie,

aby powrci do poprzedniej

strony.

PODSTAWOWE OPERACJE NA EKRANIE DOTYKOWYM

I Z TARCZY ZEGARKA

I Z DOWOLNEGO EKRANU

Przesu w lewo,

aby uzyska dostp

do menu gwnego.

Przesu w gr,

aby wywietli centrum po-wiadomie.

X2

- 6 -

O B S U G A P O K R T E M

Obracaj pokrto, aby przewija opcje menu gwnego.

-Nacinij pokrto,

aby wybra aplikacj.-

Nacinij dwukrotnie, aby rcznie przesun wskazwki 9:15 z dowolnego ekranu.

-Nacinij jednokrotnie,

aby wczy tryb nocny z ekranu czuwania.

ZeTime wyposaono w inteligentne pokrto, aby uatwi nawigacj w menu zegarka. Na wielu rnych ekranach mona go uy do przewijania opcji, wybierania ich lub

zmiany niektrych ustawie. Nacinicie pokrta spowoduje zatwierdzenie wyboru.

- 7 -

S K R T Y

Przesu w d z gwnej tarczy zegarka, aby uzyska dostp do skrtw ZeTime.

PogodaByskawiczny dostp

do lokalnych warunkw pogodowych i prognozy

na kolejne 3 dni.

Tryb samolotowy i stan interfejsu

Bluetooth

JasnoUstawienie jasnoci ekranu w celu uzyskania lepszej widocznoci.

WibracjeSygna dwikowy

Wyciszenie wszystkich powiadomie.

Wczenie wibracji (domylnie).

Wczenie wibracji i sy-gnau dwikowego.(Umoliwia to take dostosowanie

ustawie z poziomu aplikacji mobilnej).

Wczenie sygnau dwikowego.

Wyczono tryb samolotowy.Interfejs Bluetooth nie jest

poczony.

Wczono tryb samolotowy.

Wyczono tryb samolotowy.Interfejs Bluetooth jest

poczony.

Pomaga odnale telefon, o ile znajduje si w zasigu

zegarka ZeTime.

Wywietla pozostay poziom naadowania baterii w zegarku.

Puls ledzenie i kontrolowanie

pulsu.

Poziom naadowania baterii

Znajd mj telefon

- 8 -

1 . A D OWA N I E Z E G A R K A Z E T I M E

Zaleca si wstpnie naadowanie zegarka ZeTime przez okoo 90 minut przed jego pierwszym uyciem.

ZeTime bdzie dziaa do 3 dni w trybie zegarka smartwatch i dodatko-

we 30 dni w trybie tradycyjnym.

ZETIME ADOWARKA KABEL

1. Umie tyln cz zegarka ZeTime w podstawce do adowania.

2. Podcz kabel USB do adowarki.

3. Podcz wikszy koniec kabla USB do rda zasilania USB.

4. Wskanik baterii zacznie wskazywa tryb adowania w toku; po naado-waniu do pena zmieni kolor na zielony.

5. Odcz kabel po naadowaniu baterii zegarka ZeTime.

Kiedy poziom naadowania baterii spadnie, na ekranie zegarka pojawi si wskanik niskiego poziomu baterii.i

- 9 -

2 . C Z A S P R A C Y N A B A T E R I I

Zegarek ZeTime wyposaono w jedn bateri, ktra zasila za-rwno ekran cyfrowy, jak i analogowy ruch w najbardziej wy-dajny sposb. Dziki temu uzyskano 30 dni pracy baterii na jednym adowaniu.

Po naadowaniu baterii do pena ZeTime bdzie pracowa okoo 3 dni w trybie zegarka smartwatch, udostpniajc wszystkie funkcje, w tym le-dzenie aktywnoci oraz informowanie o przychodzcych powiadomieniach lub poczeniach.

Po osigniciu pewnego, minimalnego poziomu naadowania baterii ZeTime automatycznie wyczy funkcje zegarka smartwatch, po czym bdzie konty-nuowa prac przez dodatkowe 30 dni, zapewniajc jedynie energi dla ruchu.

W trakcie tego 30-dniowego okresu wskazwki bd jedynie wskaza czas lokalny, za dodatkowe funkcje nie bd dostpne.

Moesz wczy jednoczesne ledzenie aktywnoci wraz z trybem analo-gowym, ale ma to wpyw na cakowity czas pracy na baterii. T operacj mona przeprowadzi w ustawieniach zaawansowanych aplikacji mobilnej (Tryb rozadowanej baterii > Pracujce wskazwki i krokomierz).

CHARGE

Czas 3 dni dziaania funkcji zegarka smartwatch to warto szacunkowa obliczana na podstawie przecitnego uytkowania urzdzenia. Wiele funkcji takich jak ledzenie pulsu i ekran dotykowy zuywa wicej energii, dlatego te rzeczywisty czas pracy na baterii moe by inny.

i

- 10 -

3 . K O N F I G U R A C J A

Przy pierwszym wczeniu zegarka ZeTime zostanie wywie-tlony monit o pobranie aplikacji mobilnej ZeTime w smartfonie w celu przeprowadzenia konfiguracji pocztkowej.

I ABY SKONFIGUROWA ZEGAREK ZETIME

1. Upewnij si, e na smartfonie wczono interfejs Bluetooth. 2. Pobierz aplikacj ZeTime ze sklepu Apple lub Google Play. 3. Uruchom aplikacj ZeTime na smartfonie. Zarejestruj si, jeli jeste no-

wym czonkiem lub zaloguj si na istniejce konto. Po wpisaniu informacji osobowych postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

4. Sprawd, czy zegarek ZeTime znajduje si w pobliu i wybierz go z listy urzdze.

5. danie parowania pojawi si na smartfonie. Wybierz opcj parowania, aby zaakceptowa.

6. Nastpnie na wywietlaczu zegarka ZeTime pojawi si danie parowania. Dotknij ekranu, aby zaakceptowa parowanie.

7. Po pomylnym sparowaniu zegarka ZeTime informacja pojawi si na obu urzdzeniach.

Pod koniec procesu konfiguracji moe zosta wywietlony monit o zainstalo-wanie nowej wersji oprogramowania firmowego zegarka. Zalecamy wykona-nie tej operacji przed rozpoczciem uywania zegarka ZeTime. Dziki temu zyskasz pewno, e masz najaktualniejsze oprogramowanie w urzdzeniu i korzystasz ze wszystkich najnowszych funkcji. Przed rozpoczciem aktuali-zacji upewnij si, e stan naadowania baterii w smartfonie to co najmniej 30%.

Po wstpnym sparowaniu zegarek ZeTime automatycznie poczy si z telefonem, gdy ten jest wczony i znajduje si w zasigu interfejsu. Jeli chcesz sparowa zegarek ZeTime z in

Recommended

View more >