การปรับแต่งสีด้วยเครื่องมือต่างๆ...

Click here to load reader

Post on 28-May-2015

19.557 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2557/1

TRANSCRIPT

  • 1. Photoshop CS5 Channel Mixer Photoshop CS5 Channel Mixer RGB CMYK grayscale Channel 1. 2. 3.

2. Channel Mixer sepia Photoshop CS5 1. Hue/Saturation Adjustments Image > Adjustments > Hue/Saturation 3. 2. sepia Vibrance Photoshop CS5 Vibrance Photoshop Cs5 2 Vibrance Saturation Vibrance 1. Vibrance Image > Adjustments > Vibrance 4. 2. Color Balance Photoshop CS5 Color Balance / Cyan/Red, Magenta/Green Yellow/Blue ( 1 ) Color Balance 1. - Shadows - Midtones - Highlights 2. Color Balance Adjustments - Image > Adjustments > Color Balance 5. 3. - Black & White Photoshop CS5 Photoshop CS3 - - - - Black & White 1. - 2. Black & White Adjustments Image > Adjustments > Black & White 6. 3. - - Tint - 7. Desaturate Photoshop CS5 Desaturate Shift+Ctrl+U Grayscale RGB Black & White - Desaturate 1. Image > Adjustments > Desaturate Shift + Ctrl + U 2. 8. Invert Photoshop CS5 Invert (Negative) Invert 1. Invert Adjustments Image > Adjustments > Invert 2. 9. Posterize Photoshop CS5 Posterize Posterize 1. Posterize Adjustments 2. 10. - Threshold Photoshop CS5 Threshold Grayscale - Contrast ( ) Threshold Threshold - Threshold 1. Threshold Adjustments 2. 11. Gradient Map Photoshop CS5 Gradient Map - Gradient Map 1. Gradient Map 2. 12. 3. 13. Selective Color Photoshop CS5 Selective Color Adjustments Selective Color 1. Selective Color Adjustments 2. Colors (Red), (Yellow), (Magenta), (Green) (Black) 3. CMYK 14. Photo Filter Photoshop CS5 Photo Filter (Warm) (Cool) Photo Filter 1. Photo Filter Adjustments Image > Adjustments > Photo Filter 2.