เฉลย pat1 ครั้งที่ 1/2554งที่ 1/2554 (สอบเดื 1/2554 ...

Download เฉลย PAT1 ครั้งที่ 1/2554งที่ 1/2554 (สอบเดื 1/2554 ??ฉลย PAT1 ครั้งที่ 1/2554งที่ 1/2554 (สอบเดื 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม)p蕨氄 mp

Post on 07-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___ 1.

  1/2554 ()pmp r r P" 1/2554#

  p P" 1/2554#

  # 1/2554 1. P" 1/2554#)pmp )pmp r q P" 1/2554# 1/2554 1/2554 ("

  # 1/2554 2. P" 1/2554#)pmp )pmp r q P" 1/2554# 1/2554 1/2554 ("

  # 1/2554 3. P" 1/2554 (")pmp )pmp r q P" 1/2554# 1/2554 1/2554 ("

  # 1/2554 4. P" 1/2554#)pmp q P" 1/2554# P" 1/2554 (" )pmp q P" 1/2554 ("

  )pmp 3. )pmp r )pmp 1/2554#P" 1/2554 ("

  3

  2.

  # 1/2554 .

  r sin )pmp #)pmp* 1/2554 >file:///C:/Users/TOSHIBA/ >file:///C:/Users/TOSHIBA/

  cos )pmp )pmp )pmp 1/2554 >file:///C:/Users/TOSHIBA/ >file:///C:/Users/TOSHIBA/

  )pmp )pmp

  # 1/2554 . - 1/2554 ( )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  )pmp r )pmp #)pmp 1 * 1/2554

  . #)pmp 1/2554)pmp r )pmp 1/2554#P" 1/2554#

  2

  3.

  )pmp 1/2554/P r 1/2554 ( )pmp

  )pmp 1/2554P" 1/2554#)pmp

  )pmp

  )pmp r P" )pmp)pmp#

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___)pmp . #)pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/ . pP__Fie/

  3

  4.

  1/2554 (

  )pmp

  --(1)

  --(2)

  (1) --(3)

  (2) --(4)

  (3)-(4)

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  )pmp

  3

  5.

  # 1/2554 f(x)

  )pmp

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  # 1/2554 1.

  )pmp 1. #)pmp

  # 1/2554 2.

  )pmp 2. #)pmp

  # 1/2554 3.

  )pmp 3. #)pmp

  # 1/2554 4.

  >file:///C:/Users/TOSHIBA/ x >file:///C:/Users/TOSHIBA/)pmp 1/2554 ( -1

  )pmp 4. #)pmp

  pp

  6.

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___-)pmp)pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/ 1/2554)pmp)pmp2)pmp ABC a,b,c >file:///C:/Users/TOSHIBA/)pmp-)pmp

  )pmp

  1.

  7.

  # 1/2554

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  # 1/2554

  )pmp

  2.

  8.

  # 1/25542)pmp A B

  -P 1/2554 ()pmp 1/2554 r )pmp )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  )pmp

  1/2554 1/2554 ()pmp y=2 )pmp

  - A P 1/2554 ( )pmp

  )pmp

  - B P 1/2554 ( )pmp

  )pmp (a,b)

  )pmp

  4.

  9.

  # 1/2554 . )pmp 1/2554/P)pmp 1/2554 1/2554)pmp )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  2)pmp)pmp (-8,-2) (2,-2)

  )pmp 1/2554/P)pmp 1/2554 r 1/2554)pmp )pmp

  2)pmp)pmp (-8,-2) (2,-2)

  )pmp .pP__Fie/

  # 1/2554 . )pmp 1/2554/P)pmp 1/2554 r 1/2554)pmp )pmp)pmp .

  2)pmp)pmp (-8,-2) (2,-2)

  # 1/25542)pmp (-8,-2) )pmp-P 1/2554 ( )pmp

  )pmp P" 1/2554#

  )pmp r (-8,-2) )pmp )pmp/ 1/2554

  # 1/25542)pmp (2,-2) )pmp-P 1/2554 ( )pmp

  P" 1/2554#

  )pmp r (2,-2) / 1/2554

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___)pmp . pP__Fie/

  1.

  10.

  1/2554 (

  )pmp

  )pmp *

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___ 4.

  11.

  # 1/2554 A

  )pmp

  # 1/2554 B

  )pmp *P" >file:///C:/Users/TOSHIBA/

  2.

  12.

  # 1/2554 x ;

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  >file:///C:/Users/TOSHIBA/ x P"- r >file:///C:/Users/TOSHIBA/")pmp )pmp x = -1

  -)pmp

  # 1/2554

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  3.

  13.

  )pmp

  )pmp

  1.

  14.

  pP__Fie P" >file:///C:/Users/TOSHIBA/ r P 1/2554 )pmp r P" >file:///C:/Users/TOSHIBA/ r P 1/2554)pmp r

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  >file:///C:/Users/TOSHIBA/ 1/2554 >file:///C:/Users/TOSHIBA/ r )pmp

  )pmp

  2.

  15.

  # 1/2554

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  )pmp

  )pmp

  2.

  16.

  # 1/2554

  # 1/2554

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  )pmp)pmp

  1.

  17.

  -----(1)

  -----(2)

  (1)-(2) ;

  -)pmp# >file:///C:/Users/TOSHIBA/ 5, 9, 13,17 )pmp d=4

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___ 3.

  18.

  X / 0 1/2554 ( )pmp

  1.

  19.

  ---(1)

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  ---(2)

  (1)-(2) ;

  3.

  20.

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  4.

  21.

  r # 1/2554 ()pmp = r ## 1/2554 r # 1/2554 ( r )pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/#)pmp

  # 1/2554 r # 1/2554 ( r )pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/#)pmp

  1/2554 1 r 0 1/2554 )pmp 1 r #

  1/2554 2 r 1 1/2554 )pmp 10 r #

  1/2554 3 r 2 1/2554 )pmp r #

  1/2554 4 r 3 1/2554 )pmp r #

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  1/2554 5 r 4 1/2554 )pmp r #

  1/2554 6 r 5 1/2554 )pmp r #

  1/2554 r )pmp 144 r #

  # 1/2554 r ## 1/2554

  )pmp r )pmp P" 1/2554 ()pmp r 2 1/2554 >file:///C:/Users/TOSHIBA/#)pmp

  4.

  22.

  pp

  23.

  # 1/2554 1/2554 ()pmp r

  )pmp)pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/- r 27 30

  1/2554)pmp)pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/- r 9 10

  # 1/2554 >file:///C:/Users/TOSHIBA/-

  )pmp >file:///C:/Users/TOSHIBA/ 1/2554 )pmp)pmp

  r r )pmppP__Fie r )pmppP__Fie)pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___1-10

  11-20

  41-50 27-x

  51-60 x+3 30

  )pmp

  )pmp 1/2554 ()pmp r 51-60 )pmp 1+3 = 4

  2.

  24.

  # 1/2554 r )pmp/ 1/2554# 1/2554 (

  # 1/2554 z 1/2554 ( r )pmp/ 163.36

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___)pmp 1/2554 ( >file:///C:/Users/TOSHIBA/ Z

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/2554 ()pmp)pmp)pmp) H[NatNum1][$-4

  http://teacherooh.com/ __________________________________________________________________________________

  ___

  (1)-(2) ;

  415

  27.

  )pmp

  )pmp

  14

  28.

  )pmp

  http://teacherooh.com/

 • PAT1 1/2554 1/2554 ( 1/

Recommended

View more >