: nr.51 cod.215500, email - concursuri ocupare posturi...pericardita acuta- definitie, simptome,...

Download : Nr.51 Cod.215500, Email - concursuri ocupare posturi...Pericardita acuta- definitie, simptome, diagnostic radiologic, fome clinice, tratament-3I . Tulburari de ritm-fibdlatia atiala,

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPITALL L ORA$ENESC N]'URGINTA I ARCU-CARB['NESI ITg-Cdrbunegti-Judelul.GorjStr. Eroilor , Nr.51 Cod.215500,

  Tel/Fa\: 0253 - 378.165 / 378.085Email : sp carb@yahoo.com

  .20t7.

  ANUNT

  . Spitalut Orlgenesc de Urgenla Targu- Cdrbune$ti, scoate la concurs in data de 14.06.2417ocuparea urmdto,Lrelor posluf ; I

  - asistent medical generalist d.t iitant: 2 posturi (PL/SSD/S)-vacante sectia pediatrie;

  - asistent medical generalist debufant:3 postud (PL/SSD/S )- vacante sectia ATI ;

  - asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S)- vacant cabinel demato-venerologie;

  -asistent medical generalist debutant: 1 post (PLISSD/S )- vacant cabinet endocrinologie;

  - infiImiem debutanta: 2 posluri (Ci/M)- vacante sectia ATI ;

  - infirmiera debutanta: 1 post(G/M) vacant sectia pediatrie;

  - ing jitoare.de cwatenie: 1 i)osr(G/M) - vaca[t dispensal TBC;

  -brancardieri :.2 posturi (M) :iacante sectia ATI;

  -muncitor calificat- instalatoi $?liar:1 post (14/Gr- vacant serviciul adninistrativ;

  - muncitor calificat- electrician:J |ost (M/G)- vacant seNiciul adminiltrativ;

  - muncitor calificat- bucatar: I post (\4/G)- vacant bloc alimertar;

  Concursul se va desfis,ura in confomilate cu prevederile H.G. nr.286/201l, cu

  modificarile Si complelirile rlterioaxe, in umitoarele etape :

  * Selectia dosarelor de inscricre

  tProba sidsd

  *Inle iu/Proba practica

  :

  -

 • Pentru a ocupa un post contractual vacadt sau tempomr vacant candidalii trebriio seindeplineascd urmAtoarcle condilii generale qi specifrce, confom art. 3 si art. 4 din H G nr.286/2011, cu modificdrile qi completirile ulterioare, astfel :

  Condi{ii generale de participare la concurs :

  ' are celdlenia rcmAni, cetdteDie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a statcloraparfin6nd Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia ;- cunoaqte limba romAni, scris qi vorbit ,- are valsta minimd reglementati d prevederile legaie ;- are capacitate deplini de exerciiiu ;- are o stare de s5rAta& coretpunzdtoarc postului pentru care candideazd, atestatd pe baza fiiei deaDtitudini eliberata de cabinete de medicina mrurcii ;- indeplineqte condiliile de sddii, sau alte condi.tii specifice potrivit postulut scos la concurs ;- nu a fost condamnat definitiv penhu sdvariirea unei infiacliuni contra rirnanitdtii, conta statuluiori conta autodalii, de serviciu sau in legatuld cu acesta, care impiedicA in&ptuireajiistifiei, defals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvertite cu intenlie, care ar face-oincompatibila cu exercitarca 1'unc!iei, cu exceplia situaliei in care a inteNenit reabilitaroa.Condilii specifice de participare la concurs :

  -Pentru Dosturile de asistent medicall

  Conditiile specifice necesare insunt:

  la concurs si a ocuparii functiei contractuaLe

  - Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale , diploma de absolvire a invatamantuluisupeiior de 3 ani in spqcialitate sau diploma de licenta in specialitate.

  - C*tificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la dala concursului sau avlz deprincipiu al OAMGMAMR

  - Conditii de vechime:Asistent medical debutant -fara vechime;

  -Pentru posturile de infirmiera:-Diploma de absolvire a scolii generale sau liceu si cursul de infirmiere absolvit.-Petrtru posturile de brancardier:

  -Diploma de studii medii si curs de prim ajutor;

  - Pentru postul de muncitor calificat-instalator sanitar -diploma/adeverinta/crrs r'n domeniu'

  -Pentru bostul de muncitor calificat- electrician -diplomtadeverinta/curs in domeniu'

  - Pentru postul de muncitor ca,i'ricat- bucatar sa detina ateslatadeverinta de absolvire cursurt

  in domeniu .

 • Dosarele de inscriere la poncws se vor depune la biroul RUNOS al spitalului incepAnd cudata de 22!EN peni h data de 0Oq62g1Z, ora 1!qq $i va conline urmetoarele documenteCererea de inscriere la concurs adresau conducitorului uniuliiorganizatoare;

  a) Copia actului de identitate, copie certificat de nasterc si de casatorie daca este cazul;b) Copiile documentelor care s, ateste nivelul studiilor 9i altor acte ca.e atestA efecluarea

  unor specializdri, precum.gi copiile documenteloi cate atestd indeplinirea conditiilorspecifice ale postului;

  c) Copia cametului de munci sau, dup[ caz, o adeverinle care sd ateste vechimea in munoe.. in meserie Ei /sau in speciaillatea studiilor, in copie ;

  d) Cazierul j udiciar :e) Figa de aptitudini eliberati de cabinetul de medicina muncii ;0 Chitanta privind achitarea taxei d inscriere Ia concus in cuantum de 100 leig) Documentele prevAzub la punctele b,cd vor fi prezentate $i in original, in vederea

  verificdrii conformitilii copiilor cu acestea.h) Cuniculum vitae, model european .

  Probele de concws se vor deslbgura la sediul Spitalului Ord$enesc de Urgenli Tg Cdrbuneqti dinstr. Eroilor, nr. 51, astfel :

  Seleclis dosarelor in data de 07.06.201? ora 11.00 ;- Proba scrisi in data de 14.06.2017 ora 9.00;- Interviu in data de 20.06.2017 ora 9.00,

  CALENDARUL DE DESF'(SL AARE AL CONCURSULUI

  Data limiti peni la '-are

  se pot depune dosarelePenlrn torte nosturile

  06.06.2017Ora 15.00

  | )at )i de dosare 0'7.()6.201'7

  Data afisirii rczultatului selectiei de dosare 0'7.06.201',7Data limita de depunere a contstaliilar pdvind rezultatul selecliei dedosare

  08.06.20t7

  Data afistuii rczultatului contestatiilor privind seleclia de dosare 09.06.2017

  Data probei scrise 14.06.2017Ora 9.00

  Data afiserii fezultatului probei scrise t5.06.2017

  Daalimiu ae aeounere a contestaiilor pri\ ind rezullalul probei scrise 16.06.2017Data aflserii rezultatului contestaliilor pdvind proba scrisi t9.06.2017Data interviului 2n.06.2{117

  Ora 9.00.Data afi serii rezultatul[i :rrterviului 27.06.2017

  Data afiserii rezultatlrlui final al concwsului )t.06.2017

 • Relalii suplimentare la tel.0253 /378.165 /339.

  Tematica qi bibliograffa sunt cele afipte la avizierulunititii .

  unitn{ii 9i pe pagina de internet a

  ;jl;."

  '.".; - .

  I

 • Tematica si biblio$afie privind ocuparea postului de asistent medical generalist debutant

  Tematica:

  l.Insuficienta respiratorie-definitie,forme,cauze,simplomatologie clinica,conduita de ugonta.2.Stopul cardiorespiralor- simptomatologie clinica,conduit terapeutica de urgenta.3. Pneumonia-definitie,simptomarologie clinica,clasificarediagnosfic, conduita terapeutica deurgenta.4.Edemul pulmonar acut-cauze, manifestari clinice, conduita terapeutica de urgenta.5.Infarctul miocardic acut-cauze,simptome, conduita de urgenta.6.Criza hipertensiva-cauze,simptome,conduita de ugent.7. Colica abdominala-forme,cause,simptomatologie, conduita terapeutica de wgent.a8.Sindromul febril si hiperpirexia-defiritie,cause, simptome, conduiat terapeutica de ulgenta.9. Hernoragiile digestive-deflnitie, forme,cause, tablou clinic,conduita de urgenta.10. Reactiile alergice,socul,a;,aiilactic-cauze, tablou clinic,conduita teiapeutica de urgenta.11. Infectiile nozocamiale-definitie, etiologie, declararea infectiilor nozocomiaie12. Asepsia, antisepsia, dezinfectia -definitie, critedi de utilizare dezinfectie.13. Gestionarea deseudlor medi!-r-i3. Definitia deseurilor medical pe culoase.C lasi ficare.Colectare.14. Colica renala- definitie,etiologie, conduita de ugenta.I 5 . Insuficienta caxdiac cronib congestlve.1 6. Hipertensiunea arterial.

  . 17. Diabetul zaharat. ComplicatijI 8. Angina pectorala instabila.19.Sincopa.20.Accident vascular cerebral.D.licit motor.2 i . Hemoragii.22.Tulburari de ritm.23.Astm'bronsic. Definitie, etiopatogenie, simptome, forme clinice, diagnostic, conduittempeuuca.24. Pneumopatii acute-definitig pneumonia pne-gmococic4 bronchopneumonia.25. Cancerul bronhopulmonar-deliidtie,simptbmatologie, diagnostic,t atament.26.Abcesul pulmonar-defi nitie,s jrr gtome,tratament.27. Insuficienta respimtorie cro':,ca. Definitie, simptomatologie, colduita telapeutica.28.Endocadita bacteriana.Deiirritie,simplomatologie, diagnostic pozitiv si diagnostic diferential29. Pericardita acuta- definitie, simptome, diagnostic diferential, fome clinice, tlatament.30. Pericardita acuta- definitie, simptome, diagnostic radiologic, fome clinice, tratament-3I . Tulburari de ritm-fibdlatia atiala, fluter atrial, fibrilatia ventriculara.32. Tulburari de conducere. Clasificaxe, tratarnent.33. Gastuite cronice.Simptome, diagnostic pozitiv, tatament.34. Ulcer duodenal .Definitic, sirptomatologie, diagnostic pozitiv si diagnostic diferential'complibatii si tatament.35. Ciroze hepatice. Dehnitie, tabiou clinic, diagnostic, compiicatii, tatament36. Pancreatita acuta- definilie,sinptome, ftatament37. Colica biliara-definiti, eaiologie, simptomatologie, diagnostic si l"atamert diferential.

  38. Socul anafilactic - cauze,iablc'tclinic, tatament.

 • /

  ,/ 39 , Prcpawea solutiilor dezinfectante uzuale./ 40. Efecfiarea deparazitarii bolnavului si a obiectelor acestuia./ 4 I . Efectuarea dezinsectiei in unitatile sanitare.

  42. Aplicarea regulamentului privind circuitele functionale in rmitalile sanitare.43. Primirea si pastxarea efecteloi si documentelor bolnavului.44. Pdmirea bolnavilor intemati si repafiizarea lor in sectia cu palu .45.Intocmirea condicii de evidenta a miscarii bolnavilor in sectie.46. Completarea datelor generale ale foii de observatie si a documentelor de miscare alebolnavilor.4 7. Organizarea si efectuarea exlemarii sau uanslerului unui bolnav.48. Asigurarea conditiilor igienioe bolnavilor intemati.49. Sterilizarea instumentelo., Ba.ierialelor si apaotelor utilizate in activitatea medico-sanitara.50. Supravegherea bolnarului.51 . Participarea la examenul medical,52. Ingrijirea plagilor.53. Efectuarea de sondaje,spalaturi si clisme.54. Paniciparea la pLMclii.55. Reco