- -eo osnovna imunologija -...

2
-_ -eo izdanje knjige Osnovna imuno logija t' :10 je sa ciljem da unese nove pomake u _- _ -o l.i ni ;;:;. -azumevanju imunskog sistema i poboljsa -\ -a nje informacija na naCin kOji je najko- • za studente i nastavnike. Bili smo veoma dobrim prijemom prva dva izdanja _- -1f t' imunologije kod studenata na kursevima - :i ma pred ajemo, zbog cega nisu promenjeni ,-:li principi na kojima imunologija pociva. : Ja stavnici imunologije, postajemo sve sve- :injenice da je usvajanje detaljnih informa- _ . t' - sperimentalnih pristupa postalo tesko na medicinskim fakultetima i studentskim Zbog brzog i kontinualnog poveeava- -" ;';: oliCine informacija u svim biomedicinskim -• postao je izrazen problem kolicine "': .l. li a koju je neophodno usvojiti. Problem se _ .oznjava razvojem integrisanih programa na "lO gim medicinskim fakultetima, sa umanje- :n vremenom za didakticku nastavu i sve vecim - _las kom na drustvene i bihevioralne nauke i :-- : n arnu zdravstvenu zastitu. Iz svih tih razloga - " atili smo znacaj koji za mnoge s tudente medi- _. :1 e ima sazeto i jasno prik azivanje osnovnih imunologije . Ylislimo da je napredak u nekoliko oblasti _ da koncizna i moderna imunologija ;:-ostane realan cilj. Kao najvaznije, treba nagla- ;Ii da je imunologija kao disciplina sazrela i da sada dostigla fazu u kojoj su bitne kompo- L" .ente imun skog sistema i njihova interakcija u :::n unskom odgovoru sasvim dobro objasnjene. :\a ravno, i dalje postoje mnogi nera zjasnjeni "etalji, kao sto i dalje ostaje tezak zadatak dugo- :rajan izazov u primeni osnovnih principa na l .;:onkretne bolesti ljudi. Pa ipak, dana s mozemo sa razumnim samopouzdanjem da ucimo nase studente kako funkcionise imunski sistem. Drugi bitan napredak predst avlja naro ci ti zna caj kOji se sve vise pridaje korenima imunologije, koji leie u lljenoj ulozi u odbrani protiv infekcije. Zahvaljuci tome, mo zemo bolje da p oveiemo eksperimen- talne rezultate, dobijene u jednostavnim mode- lima, sa kompleksnijim, ali fi zioloski relevantnim pitanjem odbrane od infektivnih patogena. Ova knjiga je napisana da zadovolji uocene potrebe programa nasta ve kako medicinskih fakul- teta, tako i dodiplomskih kurseva, a takode i da se iskoris te nova saznanja u imunologiji. Trudili smo se da postignemo nekoliko ciljeva. Prvo, prikazali _ smo najva in ije principe koji upravljaju funkcioni- sa njem imunskog sistema. Nas osnovni cilj bio je da naprav imo sintezu kljucnih principa na osnovu ogromne koliCine eksperimentalnih podataka koji se pojavljuju u oblasti imunologije zahvalju- juCi njenom brzom napretku . Izbor najva inijeg smo preteino zasnivali na onom sto je najjasnije eksperimentalno utvrdeno, sto studenti smatraju zagonetnim i sto najbolje objasnjava zadivljujucu efikasnost i ekonomicnost imunskog sistema. Takav izbor, medutim, neizbeino sadrii elemente pristrasnosti , koja se, u nasem slucaju, pokazala kao isticanje celijskih interakcija u imunskom odgovoru i ograni cavanje objasnjenja mnogih biohemijskih i molekulskih mehanizama koji leze u njihovoj osnovi na najbitnije Cinjenice. Osim toga, shvatili smo da u svakoj saietoj raspravi slozenih pojava izuzeci i ograni cenja neizbeino moraju da ostanu po strani. Bez oklevanja smo izbegavali sve izuzetke i ogranicenja, ipak voljni da svoje zakljucke prilagodimo novim informaci- jama koje se neprest ano pojavljuju. Drugo, paznju sm o usmer avali na imunski odgovor protiv infek- tivnih agensa, i vedn a nasih rasprava 0 imun- skom sistemu je u tom kontekstu. Trece, po se bno s mo isti ca li imunski odgovor coveka (radije nego ekspe rimentalnih zivotinja), is ti cuci paralele u eksperimentalnim situacijama kadgod je to bilo potrebno. Cetvrto, liberalno s mo koristili ilustra- cije radi objasnjavanja vaznih principa , ali smo smanjili broj Cinjenicnih det alja kOji mogu da se nadu u opsirnijim udzbenicima. Peto, rasprav-

Upload: others

Post on 23-Jan-2021

63 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: - -eo Osnovna imunologija - apeiron-uni.euweblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/466-predgovor... · 2011. 6. 30. · -_ -eo izdanje knjige Osnovna imunologija _- t':10 je sa

- _ -eo izdanje knjige Osnovna imunologija t' :10 je sa ciljem da unese nove pomake u_-

_

-ol.i ni

;;:;. -azumevanju imunskog sistema i poboljsa - \-a nje informacija na naCin kOji je najko­• za studente i nastavnike. Bili smo veoma

dobrim prijemom prva dva izdanja _--1ft' imunologije kod studenata na kursevima - :ima predajemo, zbog cega nisu promenjeni ,-:li principi na kojima imunologija pociva. :Jastavnici imunologije, postajemo sve sve­: injenice da je usvajanje detaljnih informa­

_ . t' -sperimentalnih pristupa postalo tesko na --~m medicinskim fakultetima i studentskim -~\-ima. Zbog brzog i kontinualnog poveeava­

- " ;';:oliCine informacija u svim biomedicinskim - •~'.;: ama, postao je izrazen problem koli cine

"': .l. lia koju je neophodno usvojiti. Problem se _ .oznjava razvojem integrisanih programa na

"lOgim medicinskim fakultetima, sa umanje­:n vremenom za didakticku nastavu i sve vecim

- _laskom na drustvene i bihevioralne nauke i :-- : narnu zdravstvenu zastitu. Iz svih tih razloga -- "atili smo znacaj koji za mnoge studente medi­

_.:1e ima sazeto i jasno prikazivanje osnovnih ~~l!lcipa imunologije.

Ylislimo da je napredak u nekoliko oblasti _~lOgucio da koncizna i moderna imunologija ;:-o stane realan cilj. Kao najvaznije, treba nagla ­;Ii da je imunologija kao disciplina sazrela i da

. ~ sada dostigla fazu u kojoj su bitne kompo­L".ente imunskog sistema i njihova interakcija u :::nunskom odgovoru sasvim dobro objasnjene. :\aravno, i dalje postoje mnogi nerazjasnjeni "etalji, kao sto i dalje ostaje tezak zadatak dugo­

:rajan izazov u primeni osnovnih principa na l.;:onkretne bolesti ljudi. Pa ipak, danas mozemo sa razumnim samopouzdanjem da ucimo nase studente kako funkcionise imunski sistem. Drugi bitan napredak predstavlja narociti znacaj kOji se sve vise pridaje korenima imunologije, koji leie u lljenoj ulozi u odbrani protiv infekcije. Zahvaljuci

tome, mozemo bolje da poveiemo eksperimen­talne rezultate, dobijene u jednostavnim mode­lima, sa kompleksnijim, ali fi zioloski relevantnim pitanjem odbrane od infektivnih patogena.

Ova knjiga je napi sana da zadovolji uocene potrebe programa nastave kako medicinskih fakul­teta, tako i dodiplomskih kurseva, a takode i da se iskoriste nova saznanja u imunologiji. Trudili smo se da postignemo nekoliko ciljeva. Prvo, prikazali _ smo najvainije principe koji upravljaju funkcioni­sanjem imunskog sistema. Nas osnovni cilj bio je da napravimo sintezu kljucnih principa na osnovu ogromne koliCine eksperimentalnih podataka koji se pojavljuju u oblasti imunologije zahvalju­juCi njenom brzom napretku . Izbor najvainijeg smo preteino zasnivali na onom sto je najjasnije eksperimentalno utvrdeno, sto studenti smatraju zagonetnim i sto najbolje objasnjava zadivljujucu efikasnost i ekonomicnost imunskog sistema. Takav izbor, medutim, neizbeino sadrii elemente pristrasnosti, koja se, u nasem slucaju, pokazala kao isticanje celijskih interakcij a u imunskom odgovoru i ogranicavanje objasnjenja mnogih biohemijskih i molekul skih mehanizama koji leze u njihovoj osnovi na najbitnije Cinjenice. Osim toga, shvatili smo da u svakoj saietoj rasp ravi slozenih pojava izuzeci i ogranicenja neizbeino moraju da ostanu po strani. Bez oklevanja smo izbegavali sve izuzetke i ogranicenja, ipak voljni da svoje zakljucke prilagodimo novim informaci­jama koje se neprestano pojavljuju. Drugo, paznju smo usmeravali na imunski odgovor protiv infek­tivnih agensa, i vedna nasih rasprava 0 imun­skom sistemu je u tom kontekstu. Trece, posebno smo isti cali imunski odgovor coveka (radije nego eksperimentalnih zivotinja), isticuci paralele u eksperimentalnim situacijama kadgod je to bilo potrebno. Cetvrto, liberalno smo koristili ilustra­cije radi objasnjavanja vaznih principa, ali smo smanjili broj Cinjenicnih detalja kOji mogu da se nadu u opsirnijim udzbenicima. Peto, rasprav­

. : 0 : mechanical, including

: t ~.

_=..".-ail David L. • 0 _ _ ;:-~ j : Data Status,

Page 2: - -eo Osnovna imunologija - apeiron-uni.euweblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/466-predgovor... · 2011. 6. 30. · -_ -eo izdanje knjige Osnovna imunologija _- t':10 je sa

iv Predgovor

ljali smo 0 imunoloskim bolestima sa stanovista osnovnih imunoloskih principa, istieuCi njihovu vezu sa normalnim imunskim odgovorom uz izbegavanje detalja kliniekih sindroma i leeenja. U Dodatku su prikazani izabrani klinieki slueajevi koji ilustruju kako se imunoloski koncepti mogu primeniti na eeste bolesti ljudi. Na kraju, da bi svako poglavlje moglo da se eita zasebno, ponav­ljali smo osnovne ideje na razlieitim mestima u knjjzi. Smatramo da ce to pomoci studentima da shvate najvainije koncepte.

Nadamo se da ce studentima ova knjiga biti jasna, uverljiva i prikladna za ueenje. Jos vainija nam je nada da ce knjiga uspeti da prenese nas osecaj zadivljenosti imunskim sistemom, kao i nase uzbudenje zbog razvoja imunologije i porasta njenog znaeaja za zdravlje i bolest ljudi . Na kraju, iako nas je veza sa kursevima na medicinskom fakultetu podstakla da se uhvatimo u kostac sa ovim projektom, nadamo se da ce knjiga bi ti cenjena i medu studentima srodnih oblasti biolo­

gije. Smatracemo da smo uspeli ako knjiga bude mogla da odgovori na mnoga pitanja studenata 0

imunskom sistemu, kao i da ih istovremeno ohrabri da se jos vise udube u imunologiju.

Nekoliko osoba je imalo kljuenu ulogu u pisanju ove knjige. Nas urednik Bill Schmitt neprestano nas je hrabrio i savetovao. Srecni smo sto smo imali priliku da opet saradujemo sa dva vrsna ilu­stratora, Davidom i Alexandrom Baker iz DNA Illustrations, koji su uspeli da prevedu nase ideje u informativne i estetski dopadljive slike. Ellen Sklar je sa staloienom efikasnoscu i odlienom organizacijom pratila nastanak ove knjige. Nas razvojni uredni.k Rebeca Gruliow uspesno je orga­nizovala projekat i odriala ga na pravom koloseku uprkos vremenskim i logistiekim pritiscima. Svima njima dugujemo veliku zahvalnost.

Abul K. Abbas

Andrew H. Lichtman

osno\' ,c :-~ ...:-.~=; _=-­ ~ :OJ" bi s\'aki e.' r ::-='_ ~

- :'2"': -no malog obi :JE ,­

':' -s-:a\':j ma, bog~t a -:i:- -- ~ .: - 2, ., -iliem da se 0 ; , e -:

;:-:"0 ta\'an i celo\;, .2' - - _

_ .::.at -ta, knj iga se lako ( :2. ~,: o iasnije obj.,s llc e1..;: :­

-:.= Koj ima poei\'a ::-:- ­..:",: ;:sno stieu neo h ()t'::' :;~ ­

:: .! imunskog sistema :;2 ::....

.:' ~ zan izma u celin i. O Si10 l'nCl inH!lloi ~ :. ' . ;

:..a:: ardnih program" ~e '

;:; -· .;r3'.-e imunolopie. , ~fi: _ ..::::.' ~ e osobenosti. "\" , C' ~: :::=- . _ • oo.iaS njeni svi bim: ~,

d' nskog sistema, al i je F-­~era na objasnia\'anie .'" "->...:.

:-. 2 detaljno opisin .i t' b :o ~~",­

:..Ji\·anja koja u n,iima ''': : ~__

? o~ebnu paznju P '~:-' - ­

?<1wgenih mikroorgaJ ' - -- : j ', d i, kao i rasvetlja\·a. ... ·c --~_