web viewjsou-li tyto okolnosti v posuzovaném případě naplněny, ke...

of 113 /113
Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Linda Procházková Správní delikty na úseku dopravy Diplomová práce

Author: truonganh

Post on 02-Feb-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Univerzita Palackho vOlomouci

Prvnick fakulta

Linda Prochzkov

Sprvn delikty na seku dopravy

Diplomov prce

Olomouc 2013

Prohlauji, e jsem diplomovou prci na tma Sprvn delikty na seku dopravy vypracovala samostatn a citovala jsem vechny pouit zdroje.

V Olomouci dne 29. 11. 2013Podpis:

Obsah

Seznam pouitch zkratek pojm a nzv prvnch pedpis

vod10

1 Sprvn delikty a silnin doprava11

1.1 Zkladn pojmy11

1.1.1 Sprvn delikt a jeho druhy11

1.1.2 Doprava12

1.1.3 Silnin doprava12

1.1.4 Pozemn komunikace 12

1.1.5 Silnin vozidla13

1.2 Silnin prvo13

1.2.1 Pedmt a systm silninho prva13

1.2.2 Prameny silninho prva14

1.3 Silnin dopravn nehoda16

1.3.1 Tdn dopravnch nehod20

1.3.2 Povinnosti astnk dopravnch nehod a dsledky jejich poruen22

2 Dopravn pestupky26

2.1 Pojem dopravnho pestupku26

2.2 Skutkov podstata dopravnch pestupk28

2.2.1 Objekt28

2.2.2 Objektivn strnka 28

2.2.3 Subjekt29

2.2.4 Subjektivn strnka31

2.3 Okolnosti vyluujc protiprvnost32

2.4 Znik odpovdnosti za dopravn pestupek33

3 Vybran skutkov podstaty dopravnch pestupk a jinch sprvnch delikt na seku silnin dopravy se zamenm na rychlostn dopravn pestupky35

4

3.1 Dopravn sprvn delikty35

3.2 Sprvn delikty dle ZoSP36

3.2.2 Pestupky dle ust. 125c37

3.2.2 Sprvn delikty PO a podnikajcch FO dle ust. 125d41

3.2.2 Sprvn delikt provozovatele vozidla dle ust. 125f43

3.3 Rychlostn dopravn pestupky 44

3.3.2 Rychlost jzdy a jej omezen 44

3.3.2 Men rychlosti, subjekty oprvnn kmen a zpsoby men46

3.3.2 Pekroen rychlosti, nsledky stm spojen a tzv. materiln aspekt dopravnho pestupku47

4 Trestn dopravnch pestupk49

4.1 Dvojkolejnost sanknho postihu49

4.2 Sankce u dopravnch pestupk a zkladn pravidla pro jejich ukldn50

4.2.2 Napomenut, zkaz pobytu a propadnut vci50

4.2.2 Pokuta a zkaz innosti51

4.2.2 Zkladn pravidla pro ukldn sankc53

5 Specifika zen o dopravnch pestupcch sohledem na blokov zen 54

5.1 zen o dopravnch pestupcch a jeho zkrcen formy54

5.2 Blokov zen 54

6 Nkter problematick aspekty spojen sprvn pravou dopravnch pestupk a vahy dle lege ferenda56

6.1 Nkter problematick aspekty56

6.1.1 Problematika duplicity skutkov podstaty T ublen na zdrav a dopravn pestupku souvisejcho sdopravn nehodou, pi n je jinmu ubleno na zdrav 56

6.1.2 Problematika vrcen O po vkonu sankce zkazu zen motorovch vozidel nebo po podmnnm uputn od zbytku jejho vkonu56

6.2 vahy de lege ferenda57

Zvr 58

Plohy 60

Seznam pouitch zdroj65

Anotace 70

Seznam klovch slov72

Seznam pouitch zkratek pojm a nzv prvnch pedpis

BESIP samostatn oddlen MDR, expertn orgn koordinujc bezpenost silninho provozu v R

BH Bodov hodnocen poruen povinnost stanovench zkonem neboli tzv. bodov systm

R esk republika

S esk statistick ad

Dopravn nehoda Silnin dopravn nehoda

D Disciplinrn zen

EU Evropsk Unie

ES Evropsk spoleenstv

ESLP Evropsk soud pro lidsk prva

FO Fyzick osoba

KS Krajsk soud

K Krajsk ad

MDR Ministerstvo dopravy esk republiky

MHD Mstsk hromadn doprava

MVR Ministerstvo vnitra esk republiky

MZR Ministerstvo zdravotnictv esk republiky

NSS Nejvy sprvn soud

PM Prvn moc

PO Prvnick osoba

Policie R Policie esk republiky

PS Poslaneck snmovna

PSP Pravidla silninho provozu

Publ. ve Sb. NSS Publikovan ve Sbrce rozhodnut Nejvyho sprvnho soudu

RSV Registr silninch vozidel

O idisk oprvnn

P idisk prkaz

T Trestn in

TP Technick prkaz

PV stavn prvn vbor

Ust. Ustanoven

Vlda Vlda esk republiky

VS Veejn sprva

P ivotn prosted

ADR vyhlka . 64/1987 Sb., o Evropsk dohod o mezinrodn silnin peprav nebezpench vc

CMR vyhlka . 11/1975 Sb., o mluv o pepravn smlouv vmezinrodn silnin nkladn doprav

LZPS usnesen pedsednictva esk nrodn rady . 2/1993 Sb., o vyhlen Listiny zkladnch prv a svobod jako sousti stavnho podku esk republiky, ve znn pozdjch pedpis

OZ zkon . 40/1964 Sb., Obansk zkonk, ve znn pozdjch pedpis

R(91)1 doporuen Vboru ministr Rady Evropy . R(91)1, o sprvnprvnch sankcch

S zkon . 500/2004 Sb., sprvn d, ve znn pozdjch pedpis

SS zkon . 150/2002 Sb., soudn d sprvn, ve znn pozdjch pedpis

TZ zkon . 40/2009 Sb., Trestn zkonk, ve znn pozdjch pedpis

mluva sdlen Federlnho ministerstva zahraninch vc . 209/1992 Sb., o mluv o ochran lidskch prv a zkladnch svobod ve znn protokol . 3, 5 a 8

stava stavn zkon . 1/1993 Sb., stava R, ve znn pozdjch pedpis

ZoA zkon . 247/2000 Sb., o zskvn a zdokonalovn odborn zpsobilosti kzen motorovch vozidel a o zmnch nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis

ZoCL zkon . 49/1997 Sb., o civilnm letectv, ve znn pozdjch pedpis

ZoD zkon . 266/1994 Sb., o drahch, ve znn pozdjch pedpis

ZoOkO zkon . 379/2005 Sb., o opatench kochran ped kodami psobenmi tabkovmi vrobky, alkoholem a jinmi nvykovmi ltkami a o zmn souvisejcch zkon, ve znn pozdj pedpis

ZoP zkon . 200/1990 Sb., o pestupcch, ve znn pozdjch pedpis

ZoPR zkon . 273/2008 Sb., o Policii esk republiky, ve znn pozdjch pedpis

ZoPH zkon . 311/2006 Sb., o pohonnch hmotch a erpacch stanicch pohonnch hmot a o zmn nkterch souvisejcch zkon (zkon o pohonnch hmotch), ve znn pozdjch pedpis

ZoPK zkon . 13/1997 Sb., o pozemnch komunikacch, ve znn pozdjch pedpis

ZoPO zkon . 168/1999 Sb., o pojitn odpovdnosti za kodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterch souvisejcch zkon (zkon o pojitn odpovdnosti zprovozu vozidel), ve znn pozdjch pedpis

ZoPPV zkon . 56/2001 Sb., o podmnkch provozu vozidel na pozemnch komunikacch a o zmn zkona . 168/1999 Sb., o pojitn odpovdnosti za kodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterch souvisejcch zkon (zkon o pojitn odpovdnosti zprovozu vozidel), ve znn zkona . 307/1999 Sb., ve znn pozdjch pedpis

ZoSD zkon . 111/1994 Sb., o silnin doprav, ve znn pozdjch pedpis

ZoSP zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon (zkon o silninm provozu), ve znn pozdjch pedpis

ZoVniP zkon . 114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb, ve znn pozdjch pedpis

ZoVoP zkon . 300/2013 Sb., o Vojensk policii a o zmn nkterch zkon (zkon o Vojensk policii), ve znn pozdjch pedpis

Zkon . 133/2011 Sb. zkon . 133/2011 Sb., kterm se mn zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon (zkon o silninm provozu), ve znn pozdjch pedpis, a nkter dal zkony

Zkon . 297/2011 Sb. zkon . 297/2011 Sb., kterm se mn zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon (zkon o silninm provozu), ve znn pozdjch pedpis

vod

Pedmtem tto diplomov prce bude problematika prvn pravy sprvnch delikt na seku dopravy, konkrtn pestupk proti bezpenosti a plynulosti silninho provozu neboli tzv. dopravnch pestupk vum slova smyslu. To znamen, e se bude dle specializovat pedevm na tu kategorii dopravnch pestupk, je jsou vslovn upraveny pouze vZoSP coby jednoho zpramen silninho prva.

Za cl jsem si stanovila provst analzu jejich stvajc prvn pravy zhlediska hmotnprvnho, sanknho, jako i procesnprvnho. Dle se pokusm upozornit na nkter problematick aspekty sn souvisejc a poppad navrhnout mon zmny de lege ferenda. Pitom bude vychzet zplatnch a innch prvnch pedpis, ve znn pedpis pozdjch a tak zrelevantn judikatury NSS, tkajc se tchto dopravnch pestupk, jejich trestn i jejich projednvn vrmci pestupkovho zen.

Pestupky proti bezpenosti a plynulosti silninho provozu se vR ad ktm nejastji pchanm a to nejen na seku silnin dopravy, ale vlastn i na celm seku VS. Sohledem na to, nelze tedy vylouit, aby tento celospoleensk problm zashl vbnm ivot nejmn jednou kohokoliv zns. Je proto vhodn stouto eventualitou pro futuro potat a mt alespo minimln prvn povdom o tom, jak jsou nae prva i povinnosti spojen sastenstvm vsilninm provozu a jak hroz nsledky za jejich poruen. Prv tyto okolnosti byly hlavnm dvodem, pro jsem si toto tma zvolila, nebo i j sama sevpozici onoho astnka nachzm relativn asto.

Prvn prava dopravnch pestupk vum slova smyslu je zahrnuta speciln v prvu silninm, obecn vprvu dopravnm a tak bude primrn erpno zjejich pramen.

Co do obsahu bude diplomov prce systematicky rozdlena celkem do esti kapitol a pi tto systematice bude pouita dedukce, komparace, hypotza i kritika. Na zklad toho, vkapitole prvn definuji zkladn pojmy, uvedu prameny silninho prva a podrobnji se zamm na dopravn nehody. Vdruh vymezm zklady sprvn odpovdnosti za dopravn pestupky. Vetet pouku na skutkov podstaty nkterch dopravn sprvnch delikt se specializac na rychlostn dopravn pestupky. Ve tvrt a pt pojednm o jejich trestn a o jejich een vblokovm zen. Vest zdraznm nkter problematick aspekty a celou prci zakonm vahami de lege ferenda.

1 Sprvn delikty a silnin doprava

1.1 Zkladn pojmy

1.1.1 Sprvn delikt a jeho druhy

Obecnou definici pojmu sprvnho deliktu nen prozatm mon, pestoe se s nm vpozitivnm prvu prakticky stle setkvme, nalzt vdnm zkon, a proto se jej pokusila vymezit alespo sprvn nauka. Ta, jak uvd prof. Vladimr Sldeek, povauje za sprvn delikt obvykle protiprvn jednn fyzick nebo prvnick osoby, jeho znaky jsou uvedeny vzkon, a kter je postiiteln sankc (trestem) uloenou orgnem veejn sprvy na zkla