· bu sınıf yönetimi yaklaşımında aşırı disiplin uygu-lamaları vardır. Öğrencisinin...

of 18 /18
1 1 www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

Author: others

Post on 08-Sep-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  1

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

 • 3

  1

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.t

  r

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  1. Programlar tasarlanırken fizik, kimya ve bi-yoloji dersleri bütünleşerek fen bilgisi; tarih,coğrafyavevatandaşlıkdersleribütünleşereksosyalbilgileradınıalmasınınönceliklinedeniaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Derslerarasıilişkikurmaamacı

  B) Konularınderinlemesineöğretilmeisteği

  C) Öğrencileri bir alanın uzmanı hâline getirmeçabası

  D) Ortaköğrenmeyoluylakonularınöğretilmeça-bası

  E) Öğrencilerinbirbütünüoluşturanparçalarıtekbaşınaalgılayamaması

  2. İlköğretim programlarında içerik düzenlenir-ken;

  I. 2basamaklıdoğalsayılardaokuma/yazma

  II. 2basamaklıdoğalsayılardatoplama

  III. 2basamaklıdoğalsayılarla ilgiliverilenprob-lemleriçözme

  gibidavranışlarınkazandırılması,içeriğinhan-giözelliğiyleilişkilidir?

  A) Hedefeuygunluk

  B) Öğrenciyegörelik

  C) Soyutluk

  D) Aşamalılık

  E) Güvenirlik

  3. I. Siyasipartiadlarınısıralama

  II. Xpartisini,Ypartisinegöreeleştirme

  III. Siyasipartilerintüzüklerinidemokrasianlayışı-nagöretartışma

  IV. Siyasi partilerin oy oranlarının arttırılabilmesiiçinöneridebulunma

  V. Xpartisinintoplumasağladığıfaydalarısöyle-me

  Bloom’un yeni taksonomisine göre yukarıdaverilendavranışlardanhangisidahaüstdüzey-debirzihinselbecerigerektirir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  4. Türkçe dersinde “Türkçe’yi etkili konuşabilme” hedefiaşağıdakihedeflerdenhangisiyleilişki-lidir?

  A) Genelhedef

  B) Uzakhedef

  C) Özelhedef

  D) Yakınhedef

  E) Modülerhedef

  5. Programhazırlanırkentoplumunilgiveihtiyaçlarıgözönündebulundurulurveokullardaöğrenciler,çevresine duyarlı olacak şekilde bilgiyi yaparakyaşayaraköğrenir.

  Parçayagöre,programaşağıdakieğitimfelse-felerindenhangisineuygunhazırlanmıştır?

  A) İlerlemeci

  B) Yenidenkurmacı

  C) Daimîci

  D) Esasici

  E) Realizm

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  4

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  6. Suzan Hanım öğrencilerinin deneyim elde ede-cekleri, yaparak yaşayarak öğrenecekleri öğren-meortamlarıdüzenlendiğindeöğrencilerininkalıcıolaraköğrenebildiklerinibelirtmektedir.

  Suzan Hanım bu amacına ulaşmak için aşa-ğıdaki öğretim ilkelerinden hangisine öncelikvermelidir?

  A) Açıklık

  B) Somuttansoyuta

  C) Aktüalite

  D) Yakındanuzağa

  E) İşaktivite

  7. • Bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genelle-melerinaçıklanmasındayaygınolarakkullanılır.

  • Bu öğretimde bilgilerin düzenlenmiş, sıralan-mışolmasıgerekmektedir.

  • Öncelikleilkevekavramlarverilir,ardındanbil-gilerinöğretilmesisağlanır.

  Yukarıda özellikleri verilen öğretim stratejisiaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Sunuş

  B) Buluş

  C) Araştırma-inceleme

  D) Dikkat

  E) Tekrar

  8. Anlamlı öğrenme modelinde öğrencilere “önorganize edici bilgiler” verilmesinin en önemli gerekçesiaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Öğrencilerideğerlendirme

  B) Yenibilgiyetemeloluşturma

  C) Öğrencilerigüdüleme

  D) Bilginin günlük hayatta ne işine yarayacağınısöyleme

  E) Benzerlikvefarklılıklarıörneklendirme

  9. Dersinde yapılandırmacılık kuramını temelealdığınısöyleyenMerveHanımöğrencilerindeaşağıdakibecerilerdenhangisiniönceliklege-liştirmeyihedeflemelidir?

  A) Hazırbilgiyikullanma

  B) Teşviketme

  C) Düşünmeyigeliştirme

  D) Öğrenmeyiöğrenme

  E) Bilgiyiezberleme

  10. AzraHanım öğrencilerinin hem bireysel hem degrupolarakçalışmabecerileriningelişmesiniiste-mektedir.Amacınaulaşmakiçinöğrencilerininbellibirkonuileilgiliproblemiçözmeküzerehareketegeçmelerini,sonucaulaşmalarınısağlamıştır.AzraHanım öğrencilerinin aslında bu süreç sonundasadece üzerinde çalıştığı problemin çözümünüöğrenmekle kalmadığını, ileride karşılaşabileceğiproblemlerinçözümündedeizleyeceğiyoluöğren-diğinibelirtmektedir.

  AzraHanımbusüreçteaşağıdakiöğretimstra-tejilerindenhangisindenfaydalanmıştır?

  A) Sunuş

  B) Buluş

  C) Anlamlandırmayıartırıcı

  D) Duyuşsal

  E) Araştırma-inceleme

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  5

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  11. İnsanbeyniaynıandabirçokişlemyapabilir.Dü-şünce,duyguveimgelemegibifarklıişlevleraynızamandaişlemesokulur.Hiçbiryöntemveyatek-nikinsanbeynininçeşitliliğineuygunveyeterlidü-zeyi kapsayamaz. Bunun için öğretmenlerin çokçeşitliyöntemveyaklaşımlarayönelmesigerekir.

  Yukarıdaverilenaçıklamabeyintemelliöğren-mekuramınınözelliklerindenhangisineaittir?

  A) Örüntüoluşturmadaduygularönemlidir.

  B) Öğrenmefizyolojiyleilgilidir.

  C) Öğrenmehemodaklanmışdikkatihemçevre-selalgılamayıiçerir.

  D) Beyinparalelbirişlemcidir.

  E) Öğrenmebilinçlivebilinçsizsüreçleriiçerir.

  12. GöktuğBey’egörebuzekâsıönplandaolankişi-lerokumayıveyazmayıseverler,kelimeoyunlarıoynamaktanhoşlanırlar,gelişmişkelimehazinelerivardır,akıcıkonuşurlarayrıcaisimler,tarihler,yer-lergibibilgilerizihinlerindetutarlar.

  GöktuğBey’inözelliklerinibelirttiğizekâalanıaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Mantıksalzekâ

  B) Özedönükzekâ

  C) Uzamsalzekâ

  D) Dilselzekâ

  E) Ritmikzekâ

  13. Öğrencilerine “Sağlıklı Beslenme” konusunu an-latan Eda Hanım öğrencilerine sağlıklı yaşamkonusunda kısa bir film izletmiş, filmin sonundaöğrencilerine sabah kahvaltıda neler yediklerinisormuştur.Ardındandersinebaşlamıştır.

  EdaHanımsüreçteaşağıdakilerdenhangisin-denfaydalanmıştır?

  A) Güdülenme-önbilgileriortayaçıkarma

  B) Dikkatiçekme-hazırbulunuşluğuortayaçıkarma

  C) Gözdengeçirme-güdüleme

  D) Dikkatiçekme-güdüleme

  E) Arageçiş-hazırbulunuşluğuortayaçıkarma

  14.Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenmede is-tenilen öğrenme düzeyine ulaşılamadığındayararlanılmasıgerekentamamlamaetkinlikleriarasındadeğildir?

  A) Evdeeköğretim

  B) Programlıöğretim

  C) Bireyselleştirilmişöğretim

  D) Eğitseloyunlarlaeköğretim

  E) Kaynakveyardımcıkitaplarlaeköğretim

  15. I. İşlevetakılma

  II. Algısalengeller

  III. Iraksakdüşünme

  IV. Yakınsakdüşünme

  Yukarıdaverilenözelliklerdenhangileriyaratıcıdüşünmeyiengelleyenfaktörlerarasındadır?

  A) YalnızIII B) IveII C) I,IIveIIID) I,IIveIV E) IveIV

  16.Üstdüzeydüşünmebiçimleridüşünüldüğündeaşağıdakiözelliklerdenhangisiyanlıştır?

  A) Yansıtıcıdüşünmedebaşkalarınındeneyimlerideönemlidir.

  B) Eleştirel düşünmede belirsizlikler belli ölçüyekadarhoşgörülebilir.

  C) Harita ve şemalardan faydalanan bireylerdeglobaldüşünmegelişir.

  D) Eleştireldüşünmedesabitfikirliolmavardır.

  E) Altışapkalıdüşünmedeyanaldüşünmegelişir.

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  6

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  17. TıpfakültesindeöğrenciolanElifHanımkadavraüzerindeeğitimgörereköğrendiklerinipratikhâlegetirmiştir.Yanlışlarından da risk almadan dene-yim elde eden Elif Hanım ardından çalışmasınısonlandırmıştır.

  Elif Hanım’ın süreçte kullandığı öğretim yön-temyadatekniğiaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Analoji

  B) Benzetim

  C) Demonstrasyon

  D) Örnekolay

  E) Drama

  18.Aşağıdakieşleştirmelerdenhangisidoğrudur?

  A) Sunuş-kavramabasamağı

  B) Buluş-bilgibasamağı

  C) Örnekolay-kavramabasamağı

  D) Araştırmainceleme-kavramabasamağı

  E) Drama-bilgibasamağı

  19. BurcuHanımkimyadayeralanbirformülünfarklıispatyollarınıkartonlarayazaraksınıftafarklıbö-lümlere asmıştır. Öğrencilerin istedikleri çözümyollarını seçebileceklerini söyleyenBurcuHanımherbireyinseçtikleriçözümyolunuaynıgruptabu-lunanarkadaşlarıiletartışmalarınısöylemiştir.Sü-recinsonundahergrupkendiaçıklamalarınısınıfasunarakenmantıklıgelençözümyollarıbelirlene-rekçalışmayısonlandırmıştır.

  Burcu Öğretmen süreçte aşağıdaki öğretimyöntemyadatekniklerindenhangisinikullan-mıştır?

  A) Panel

  B) Köşelenme

  C) Münazara

  D) Görüşgeliştirme

  E) Rulman

  20.Aşağıdakiprogramlıöğretimilkelerindenhan-gisindensonrapekiştirmeverilmesigerekir?

  A) Anındadönütdüzeltme

  B) Küçükadımlar

  C) Başarı

  D) Kademliilerleme

  E) Etkinkatılım

  21. SınıfÖğretmeniNeslihanHanımöğrencilerindensırasıyla öncemutlu , daha sonra düşünceli, ensonolarakdamutsuzinsanlarınnasılgöründüğüileilgilidüşünmelerinivecanlandırmayapmalarınıistemiştir.Çalışmadaöğrencilerinkendiduyguvedüşüncelerini istediği gibi yapmalarını söyleyenNeslihanHanımardındansürecisonlandırmıştır.

  NeslihanÖğretmensüreçteaşağıdakiöğretimyöntem ya da tekniklerin hangisinden fayda-lanmıştır?

  A) Yaratıcıdrama

  B) Çember

  C) Kollegyum

  D) Konuşmahalkası

  E) Roloynama

  22. ÜmitBeyöğrencilerindentoplumungenelindevarolan memnuniyetsizlik konularını araştırmalarını,veritoplamalarını,eldeettikleribilgilerifarklıdisip-linlerdeelealarakincelemeleriniistemiştir.

  ÜmitBey’insüreçteyararlandığıkurammodelyadayaklaşımaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Problemedayalıöğrenme

  B) Projetabanlıöğrenme

  C) Kubaşıköğrenme

  D) Roloynama

  E) Temelöğretimmodeli

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  7

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  23. Coğrafya Öğretmeni Erhan Bey öğrencilerine İçAnadoluBölgesi’nianlattıktansonraöğrencilerin-denkonuyutekraretmelerini,konuylailgilisoruvecevaphazırlamalarınıistemiştir.Öğrencileriçalış-malarını tamamladıktan sonra öğrencilerini hete-rojenikigrubaayıranErhanBeygruplarınbirbirinesıraylasorusormalarınısağlamıştır.

  ErhanBey’inöğrencilerinkonuyupekiştirme-leriveeksiköğrenmelerinigidermek içinkul-landığı yöntem veya teknik aşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Zıtpanel

  B) Kollegyum

  C) Münazara

  D) Panel

  E) Seminer

  24. FenbilgisiöğretmeniolanMikailBeyöğrencilerine“Böbreklerbirfiltregörevigörürvevücuttakisuvetuzmiktarınıdüzenler.Kanböbreğegirervetemiz-lenmişolarakçıkar,atıkmateryallerdefiltrelenir.”diyerekböbreğingörevlerinianlatmıştır.

  MikailBey süreçte böbreğin görevlerini anla-tırkenhangiöğretimyöntemveyatekniğindenfaydalanmıştır?

  A) Takrir

  B) Demonstarsyon

  C) Kartopu

  D) Vızıltı

  E) Analoji

  25.OkulÖncesiÖğretmeniAyşegülHanım,dersi-nin kazanımlarını öğrencilerine kazandırırkenaşağıdakiöğretimyöntemtekniklerindenhangi-sinidiğerlerinegöredahafazlatercihetmelidir?

  A) Örnekolay

  B) Yaratıcıdrama

  C) Roloynama

  D) Düzanlatım

  E) Eğitseloyun

  26. 23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı’ndaSonerÖğretmenöğrencilerinecoşkulubirkonuş-mayapmıştır.Bayramtöreninekatılantümkonuk-larbukonuşmadançoketkilenmişlerdir.

  SonerBey’in süreçte kullandığı öğretim yön-temyadatekniğiaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Demeç

  B) Brifing

  C) Söylev

  D) Konferans

  E) Diyalog

  27.Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecininögelerindenbirideğildir?

  A) Kaynak

  B) Kanal

  C) Bilgi

  D) Alıcı

  E) Dönüt

  28. Öğrenme-öğretme sürecinde yararlanılan mater-yallerdenbiridesaydamlardır.

  Aşağıdakilerdenhangisisaydamhazırlamaku-rallarındandır?

  A) Hersaydamtekbirkavramiçermelidir.

  B) Süslüyazılarkullanılmalıdır.

  C) Yatayyazılarınokunmasızordur.

  D) Saydamın biçimsel düzenlenmesi başlık-me-tin-şekilsırasınauygunolmalıdır.

  E) Satıraralarımümkünoldukçadarolmalıdır.

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  8

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  29. • Öğrenciyekendibaşınaçalışmaimkânısağlar.

  • Değerlendirmeamacıylakullanılabilir.

  • Geneldeüçtemelbölümdenoluşur.

  • Renkveresimlerkullanılabilir.

  Yukarıda özellikleri verilen öğretim materyaliaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Tepegözsaydamı

  B) Bilgiharitası

  C) Kavramağı

  D) Çalışmayaprağı

  E) Kavramharitası

  30. Bilgisayardestekliöğretimikullanmanınbirçokya-rarınınyanısırabazısınırlılıklarıdabulunmakta-dır.

  Aşağıdakidurumlardanhangisibusınırlılıklar-danbirideğildir?

  A) Bilgisayar kullanıcılarına yardımcı olacak ye-terlisayıdauzmanınolmaması

  B) Heröğrencinin kendi öğrenmesürecini çeşit-lendirebilmesi

  C) Kullanılanprogramlardaiçerikbilgisininyeterlikalitedeolmaması

  D) Yazılmışprogramlarınyalnızcayazılımiçinse-çilenbilgisayarlaçalışabilirolması

  E) Bilgisayaryazılımlarınınpahalıolması

  31.Aşağıdakilerdenhangisi sınıf yönetimini etki-leyendışfaktörlerarasındadeğildir?

  A) İlmillîeğitimmüdürlüğü

  B) Aile

  C) Okulyönetimi

  D) Çevre

  E) Sınıfınfizikselözellikleri

  32. Eğitim ortamlarında kullanılan farklı materyallerbulunmaktadır.

  Aşağıdakimateryallerdenhangisihemgörselhemdeişitselmateryallerarasındadır?

  A) Kitaplar

  B) Hareketlifilmler

  C) Yazıtahtaları

  D) Projektörler

  E) Modeller

  33. Busınıfyönetimiyaklaşımındaaşırıdisiplinuygu-lamaları vardır. Öğrencisinin rastgele soru sora-rakdersi bölmesi, sınıftan ”çıt” çıkmaması, ödevyapmayanveyadersegeçkalanöğrencinindersealınmamasıöğrencilerinbirbiriilekarşılaştırılmasıvesuçlanması,fizikselvesözelşiddetebaşvurma,eleştirilerde ”kişiliğin hedef alınması”, öğrencininailesineveyaokulyönetimineşikâyetgibidavra-nışların gözlendiği sınıf yönetimi anlayışı bulun-maktadır.

  Yukarıdaözellikleriverilensınıfyönetimiyak-laşımıaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Demokratikyaklaşım

  B) Çağdaşyaklaşım

  C) Bütünselyaklaşım

  D) Otokratikyaklaşım

  E) Gelişimselyaklaşım

  34.Diğersınıfyönetimimodellerinibütünleştiren,grubaolduğukadarbireyedeönemveren,sı-nıftageçekleşenolaylaragörediğersınıfyöne-timimodellerinindekullanılabileceğiniveokulaileişbirliğininönemliolduğunusavunansınıfyönetimmodeliaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Tepkiselmodel

  B) Gelenekselmodel

  C) Önlemselmodel

  D) Sistemyaklaşımı

  E) Gelişimselmodel

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  9

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  35. Sınıflarıntaşımasıgerekenfarklıözelliklerbulun-maktadır.

  I. Büyükyaşgruplarındasınıflarınrenklericanlırenklerdenoluşmalıdır.

  II. Sınıflarınortalamaısısı22 ile25dereceara-sındaolmalıdır.

  III. Öğretmenlerinmasası ileöğrencilerinmasasıarasındamesafebırakılmadır.

  Yukarıdakiözelliklerdenhangisiyadahangile-risınıflarıntaşımasıgerekenözelliklerarasın-dayeralır?

  A) YalnızI B) IveIII C) IIveIII

  D) YalnızII E)I,IIveIII

  36.Aşağıdakilerdenhangisibirdeğerlendirmeiş-lemidir?

  A) Öğrencilerinödevlerinipuanlama

  B) Öğrencilerinokulunçevresininekadarsüredekoştuklarınıbelirleme

  C) Birdaktilografındakikadayazdığıkelimesayı-sınınbelirlenmesi

  D) Öğrencinin sahip olduğu kazanımların yeterliolupolmadığınınbelirlenmesi

  E) Öğrencilerin,biryılboyuncaherderstenaldık-larınotlarladerskredisiniçarpıptoplamkredisayısınabölerekakademikortalamalarınıbe-lirleme

  37.

  0

  25

  50

  75

  100

  puan

  frekans

  2000kişilikbirokuldan,fizikbilgiyarışmasıiçin7kişilik bir takım oluşturulması hedeflenmektedir.Takıma alınacak başarılı öğrencileri seçmek içinokuldaki tümöğrenciler50maddelikçoktanseç-melibirbaşarı testinealınmıştır.Okuldakiöğren-cilerin testtenaldıklarıpuanlarındağılımıgrafikteverilmiştir.

  Yapılan bu değerlendirme işleminde, mutlak ölçütkullanılmasınabağlıolarakaşağıdakiso-nuçlardanhangisigözlenebilir?

  A) Yanlıkararalınabilir.

  B) Ölçmeninstandarthatası istenendençokbü-yükolabilir.

  C) Sınavınkullanışlılığıçokdüşükolabilir.

  D) Yapılanölçmeişleminingüvenirliğidüşükola-bilir.

  E) Takımiçingerekendenfazlaöğrenciönkoşulusağlayabilir.

  38. Birterzininkullandığımezuralastikşerittenyapıl-dığı içinölçmeişlemindesünerekuzamışveölç-mesonuçlarıbekleneninaltındaçıkmıştır.

  Yapılan ölçme işleminde birimde bulunmasıgerekenhangiilkeyeaykırılıkvardır?

  A) Eşitlik B) GenellikC) Kullanışlılık D) Geçerlik

  E) İçtutarlılık

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  10

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  39-40.sorularıaşağıdakibilgileregörece-vaplayınız.

  Birsınıftakiöğrencilerinfizik,kimya,tarih,Türkçevefelsefederslerindenaldıklarıpuanlararasıko-relasyonlartablodaverilmiştir.

  Ders Kimya Fizik Tarih Felsefe TürkçeKimya 1,00 0,90 0,30 0,50 0,40Fizik 0,90 1,00 -0,95 -0,20 0,30Tarih 0,30 -0,95 1,00 0,60 0,70Felsefe 0,50 -0,20 0,60 1,00 0,50Türkçe 0,40 0,30 0,70 0,50 1,00

  39.Tabloyagörehangidersler arası ilişkidüzeyienyüksektir?

  A) Tarih-Kimya

  B) Felsefe-Tarih

  C) Türkçe-Tarih

  D) Tarih-Fizik

  E) Fizik-Kimya

  40.Öğretmen fizik dersinde öğrencilerin sınavkâğıtlarını kaybetmiş olsa öğretmene hangiders notları veya derslerin not ortalamasınıkullanmasıönerilir?

  A) Felsefe

  B) Kimya

  C) Türkçe-Felsefe

  D) Tarih-Türkçe

  E) Kimya-Felsefe

  41. Rehberlik uzmanı Şirin Hanım hazırladığı tutumölçeğinin geçerlik çalışmasını yapmak için nihaiformda bulunması gereken madde sayısının üçkatıkadarmaddeyazmışveölçeği300kişilikhe-terojenbirgrubauygulamıştır.Eldeedilenpuanlarüzerindebeklenenden fazla faktörbulmuştur.Busonuca bağlı olarakŞirinHanımölçekte tutumlailgisizmaddeleriçıkarmakistemektedir.

  Bunagöre,yapıylailgisizmaddelerinayıklan-masında aşağıdaki yollardan hangisi uygun-dur?

  A) KR-20güvenirliğinihesaplama

  B) Maddetoplamkorelasyonlarınıinceleme

  C) Uzmankanısınabaşvurma

  D) Maddelerin varyans ve standart sapmalarınıinceleme

  E) Cronbachalfagüvenirliğihesaplama

  42. Birölçmearacınınözelliklerindenbazılarışunlardır:

  • Birişinyapılmasısırasındanelerinhangisıra-dayapılacağınıgöstermesinedeniyleöğretimamacıyladakullanılır.

  • Performansınenönemligözlenebiliryanlarınıiçerir.

  • Performansıoluşturandavranışlarınherbirinenedüzeydesahipolduğuhakkındabilgiverir.

  • Ölçütaçıklamalarınıvermesisayesindepuan-lamaişlemiiçinyönergeişlevisağlar.

  Buölçmearacıaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Anket

  B) Çetelemearacı

  C) Kontrollistesi

  D) Analitikrubrik

  E) Derecelendirmeölçeği

  43.Özgünolarakyazılmışbirşiirebaşlıkbulanöğ-rencibilişselalanınhangibasamağındaişlemgerçekleştirmiştir?

  A) Bilgi B) Kavrama C) UygulamaD) Analiz E) Sentez

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  11

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  44-47.sorularıaşağıdakibilgileregörece-vaplayınız.

  Bir özel eğitim kurumunda öğrenimlerine devamedenöğrencilerinmatematikbilgidüzeylerininza-maniçindegelişiminiizlemekamacıyla60soruluk5denemetestişubatayındanitibarenherayso-nundaadaylarauygulanmıştır.Tabloda,Özlem’inbudenemetestlerindeneldeetmişolduğudüzel-tilmiş doğru cevap sayısı veT standart puanlarıverilmiştir.

  Aylar Doğrucevap

  sayısıTpuanı

  Şubat 40 60Mart 50 70Nisan 25 45Mayıs 30 35Haziran 35 30

  44.Özlemhangiaydagruptanbaşarıaçısındanenazfarklılaşmıştır?

  A) Şubat B) Mart C) NisanD) Mayıs E) Haziran

  45.Mayıs ayında uygulanan testin standart sap-ması5olduğunagöre,busınavda45doğrusuolanVeli’ninTpuanıkaçtır?

  A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

  46.Özlem’indurumuylailgiliolarakaşağıdasöyle-nenlerdenhangisidoğrudeğildir?

  A) Grubagöresıralamasınınenyüksekolduğuaymartayıdır.

  B) Mutlakbaşarısının%50’ninüstündeolduğu3testvardır.

  C) Mayıs ayında gruba göre başarısı bir öncekiayagöreazalmıştır.

  D) Şubat ayında ortalamanın 1 standart sapmaüstündepuanalmıştır.

  E) Haziranayındamutlakbaşarısıendüşüktür.

  47.Mart ayında uygulanan testin standart hatası10 olduğuna göre, Özlem’in gerçek puanının%95ihtimallealacağıpuanaralığınınüstsınırıkaçtır?

  A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

  48. Doğumdan sonraki ilk birkaç saat, yenidoğanınanne-babasıyla ilk temasınıkurduğu,sonderecedeğerli veönemli bir zamandır.Roma’dakiUlus-lararasıMontessoriBebeğeDestekDerneğindenDoktorSilvanaMontanaroşöylediyor:“Araştırma-largöstermiştirkibiranneninçocuğunagösterdiğiilgininmiktarıveniteliği,büyükölçüde,doğumdansonrabirliktegeçirilenilkgünlerdebelliolur”.

  DoktorMontanaro’nun ifadesi, gelişim psiko-lojisindekihangikavramavurguyapmaktadır?

  A) Kritikdönem

  B) Tarihselzaman

  C) Büyüme

  D) Olgunlaşma

  E) Türeözgühazıroluş

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  12

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  49. İkizolankardeşlerüzerindeyapılanaraştırmada,Özgürsıksıkçevresiyleiletişimkurmaktadır.Ne-catiiseçevresiylefazlailetişimkurmamaktadır.BunedenleÖzgür,Necati’yegöredahaerkenkonuş-mayabaşlamıştır.

  Budurum,Piaget’ninbilişselgelişimkuramınagöreaşağıdakilerdenhangisiyleaçıklanabilir?

  A) Toplumsalaktarım

  B) Olgunlaşma

  C) Yaşantı

  D) Örgütleme

  E) Odaklanma

  50. ÜçbuçukyaşındakiEce,ailesiylebirlikteşehirleri-negelenbirsirkgösterisinegitmiştir.Ece,uzaktangörünmeyeniplerletavanabağlıkişilerinuçtuğunugördükten sonra, gösteriden ayrılır ayrılmaz an-ne-babasınınkendisinindeuçmasınısağlamasınıistemiştir.Ailesibununmümkünolmadığınısöyle-mesineveokişilerinnasıluçabildiğinianlatmasınarağmenEceağlayarak “Banane,bendeuçmakistiyorum.”demiştir.

  Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göreEce’ninbudavranışıaşağıdakilerdenhangisi-ninsonucudur?

  A) Odaktanuzaklaşma

  B) Canlandırmacılık

  C) Büyüseldüşünme

  D) Bağdaştırma

  E) Kişiselefsane

  51. Yıkıcıeğilimleriolanbirkişiressamolurvedoğa-nınresminiyapar.Yaptığıişaslındadoğanınöldü-rülmesisürecidir.

  Bu olay, aşağıdaki savunmamekanizmaların-danhangisineörnekolarakgösterilebilir?

  A) Yüceltme

  B) Özdeşimkurma

  C) Karşıttepkigeliştirme

  D) Ödünleme

  E) Gerileme

  52. Küçük yaşından beri resim yapmayı çok sevenMine, lisede öğretmenlerinin resim bölümü oku-masına ilişkin önerilerini, ailesinin hiçbir zamanizin vermeyeceğini düşünerek önemsememiştir.Mine,kendisinibaşarılıbiröğrenciolarakgörme-diğiiçinokumayıbirseçenekolarakhiçdüşünme-mektedir.Mine,babasınınötedenberikendisiniişortağınınoğluylaevlendirmekistediğini,annesinindebudurumasıcakbaktığınıbilmektedir.Eniyiar-kadaşı,gelecekteneyapmakistediğinisorduğun-da“Neistediğimipekdüşünmedim,zatenyaşımızne ki?Ailemiz neyi uygun görürse onu yaparız.”diyekarşılıkvermektedir.

  Marcia’yagöre,Mine’ninhangikimlikstatüsü-nesahipolduğusöylenebilir?

  A) Başarılı

  B) İpotekli

  C) Moratoryum

  D) Dağınık

  E) Ters

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  13

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  53. Bazıgelişimalanları içinöğrenmeveyagelişme-nin en üst düzeyde gerçekleşeceği belli zamandilimlerivardır.Budönemdeorganizmaçevreetki-lerinekarşıdahaduyarlıdır.

  Bunagöre,aşağıdakilerdenhangisi“Gelişimdekritikdönemlervardır.”ilkesineuygunbirörnekolarakgösterilebilir?

  A) Doğum sırasında annesini kaybeden Rama-zan, yaşamının ilk beş yılını üç ayrı ailedeve Çocuk Esirgeme Kurumunda geçirmiştir.Ramazan’ın lise dönemine geldiğinde arka-daşlarıyla ilişkilerini derinleştirmekten kaçın-dığıvekimseyefazlabağlanmamayaçalıştığıgörülmüştür.

  B) Dışarıda arkadaşlarıyla iyi anlaşamayan veoyunlar oynarken sürekli kavga eden Süley-man, zaman içerisinde kendini yalnız hisset-mişvebunabağlıolarakderslerindedebaşa-rısıdüşmüştür.

  C) Birçocuk;2-6yaşaralığındacinsiyetfarklılık-larını,6-12yaşaralığındacinsiyetrolleriniöğ-renirve12-18yaşaralığındadaartıkbiryetiş-kingibicinselkimliğesahipolur.

  D) HarikaHanım’ın 15aylık oğluPoyraz “baba”demeye başlamış ancak Ebru Hanım’ın oğluYiğitisehâlâ“baba”diyememiştir.

  E) İnsanın cinsiyeti anne ve babasından gelengenler tarafından belirlenir.Ancak insan, cin-siyet özelliklerini nasıl kullanacağına ilişkinipuçlarınısadeceannevebabasındanalmaz.Çevresindekidiğerinsanlardabukonudaetkinroloynar.

  54.Aşağıdakilerdenhangisibireyinpsikolojikdu-rumundan kaynaklanan engellenmeye örnek-tir?

  A) Uçağın kalkmaması sonucu ağır hasta olanyakınınagidememek

  B) Aşırıkaygıdansınavdacevabıbilinensorularınyanıtlanamaması

  C) Trafiğinyoğunluğundan,önemlibirbuluşmayayetişememek

  D) Katılma belgesi alınamadığından, yarışmayagirilememesi

  E) Toplumsaldenetimkurallarındandolayıgencinengellenmesi

  55. KırkyaşındakiMehmetBey,kendisiniherzamanduygusal biri olarak görmüştür. Zamanında aşçıolmaya karar vermiş ve kısa sürede tanınmıştır.MehmetBey,meslekietkinliklerinindışındamodagösterilerine ve şiir dinletilerine katılmaktan hoş-lanmaktadır.Arkadaşları,evininnekadardüzenlive güzel olduğunu gördüklerinde ev düzenleme-sini kendisinin yaptığına inanmakta güçlük çek-mektedirler.ÖteyandanMehmetBey;halısahadamaç oynamak, araba kullanmak gibi etkinliklerizevkalarakyapmaktadır.Aynışekildeüniversiteyebaşladığındanberiailesindenparaalmayıpkendiyaşamını idameetmesini sağlayacakkadarparakazanacağıişlerbulupçalışmıştır.

  Yukarıdaki bilgilere dayanarakMehmet Bey’eilişkinaşağıdakisonuçlardanhangisinevarıla-bilir?

  A) Erilcinsiyetkimliğiözelliklerigösterdiği

  B) Dişilcinsiyetkimliğiözelliklerigösterdiği

  C) Belirsizcinsiyetkimliğiözelliklerigösterdiği

  D) Oedipuskompleksininetkisindekaldığı

  E) Androjencinsiyetkimliğiözelliklerigösterdiği

  56. Erikson’untemelgüvenekarşıgüvensizlikdönemiolarakadlandırdığıdoğumsonrasıyaklaşıkbirya-şınakadarkidönemdegörülenbağlanmaduygusuçokyoğundur.Budönemdeçocukanneyadaba-kıcısınınsürekliyanındaolmasınıister.Erikson’unbirbaşkadönemindeisebağlanmakorkusugörü-lür.Budönemdekişi açıkça ifadeetmesedebirkişiye,biraileyebağlanmaktankorkar.

  Yukarıdasözüedilenvekişininbağlanmakor-kusuçektiğibudönemaşağıdakilerdenhangi-sidir?

  A) Özerkliğekarşışüpheveutanç

  B) Girişkenliğekarşısuçluluk

  C) Kimlikkazanmayakarşırolkarmaşası

  D) Yakınlığakarşıyalıtılmışlık

  E) Üretkenliğekarşıdurgunluk

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  14

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  57.Kohlberg’inahlakgelişimikuramınagöreaşa-ğıdakilerdenhangisi“itaatveceza”evresinde-kibirbireyinözelliğideğildir?

  A) Budönemdeçocuklar,güçlüotoriteninkoydu-ğukurallarasorgulamadanuymasıgerektiğineinanır.

  B) Çocuklarotoriteyeuyarakcezaalmaktankaçı-nırlar.

  C) Birdavranışıniyiyadakötüoluşu,odavranı-şınfizikselsonuçlarınagöredeğerlendirilir.

  D) Budönemdebireydiğerinsanlarınistekveilgi-leriileilgilenmez.

  E) Budönemdetemelgüdükişiselihtiyaçlarındo-yurulmasıdır.

  58.Aşağıdakidavranışlardanhangisiöğrenmeyo-luylakazanılmamıştır?

  A) Birbebeğinannesinebenzeyenbütünkadınla-ra“anne”demesi

  B) Güzelbiryemekgörünceağzımızınsulanması

  C) Çocuğuniyibirpuanalabilmekiçinödevinigü-zelyapmayaçalışması

  D) Karşıdankarşıyageçecekyayanınyeşilışığınyanmasınıbeklemesi

  E) Çalarsaatinsesiniduyanbirkişininuyanması

  59. • Özneldir.

  • Bir konununöğretiminde kullanılmaktan ziya-de,bireyinkendisiiçinkonununanlamlılıkdü-zeyiniartırmakiçinoluşturulur.

  Yukarıda özellikleri belirtilen öğrenme psiko-lojisine özgü faktör, aşağıdakilerden hangisiolabilir?

  A) Telaffuzedilebilirlik

  B) Parçalarabölereköğrenme

  C) Kavramsalbasamaklardizini

  D) Çağrışımsalbasamaklardizini

  E) Serbestçağrışım

  60.Yükseklikkorkusuolanbirkişininbukorkusu,aşağıdakilerdenhangisigerçekleştirilirse“sis-tematikduyarsızlaştırma”kullanılarakgiderilebi-lir?

  A) Çokgüvendiği, sevdiğibir kişiylebirlikteyük-sekbiryereçıkartılırsa

  B) Önceleri yüksek yerlerin resimleri gösterilipsonrazamaniçerisindeaşamalıolarakyükse-ğeçıkartılırsa

  C) Yüksekbiryereçıkmamasıhâlindedahaolum-suzbiruyarıcıylakarşılaşmasısağlanırsa

  D) Yüksekbir yere çıkması hâlinde, çok sevdiğibirşeyleödüllendirileceğisöylenirse

  E) Çocukluk yaşantılarına inilerek yükseklik kor-kusununaltındayatannedenbulunmayaçalı-şılırsa

  61.Aşağıdakiörneklerinhangisinde,altıçiziliöge“koşulluuyarıcı”konumundadır?

  A) Bulaşık makinesindeki elektrik kaçağındanötürü,çalışırhâldeykenmakineyedokunanbirbayanın elektrik akımına kapılınca, mutfağahergirişindemakineyigörünceiçinikorkukap-laması

  B) Akşam23.30’dayatmadanönceçalarsaatini07.00’ye kuranbir kişinin, sabahçalar saatinsesiniduyuncauyanması

  C) Parmağı kapıya sıkışan bir çocuğun acıdan gözündenyaşgelmesi

  D) Kendisiniısıranköpeğihergördüğündekorkanbirkişinin,birkaçkezbuköpeğiparktagörünceparktandakorkmayabaşlaması

  E) Yapılan deneysel çalışmada köpeğe ansızınelektrikşokuverildiktenbirsüresonrazilsesi-ninduyulmasıvezilinhemenardındanşokunkesilmesisonucuköpeğinzilsesiileşokunbit-mesiarasındailişkikurmasınınsağlanması

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  15

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  62.Aşağıdakilerin hangisinde Premack ilkesininkullanımınauygunbirörnekvardır?

  A) DersçalışmaktançokyorulanAli,“İkinciüniteyidebitirirsemsinemayagideceğim.”demiştir.

  B) Biranne,ıspanakyemeyihiçsevmeyenoğlu-nun ıspanağının içerisine, çok sevdiği kıymaparçalarındanatmıştır.

  C) Bir öğretmen, derslerini gününde yapmayanöğrencisine “Derslerini gününde yapmazsansınıftakalacaksın.”demiştir.

  D) Otobüsteyaşlıbir teyzeyeyerverenöğrenci,aynıgüngirdiğisınavıçokiyigeçinceotobüstenezamanyaşlıbirteyzegörsehemenyerver-meyebaşlamıştır.

  E) Çocuğununeşyalarınıtoplamamasındanyakı-nanbiranne,“Eşyalarınıtoplarsandondurmayemeneizinveririm.”demiştir.

  63. AyşeHanım, oğluna kitap okuma alışkanlığı ka-zandırmak istemektedir. Bunun için oğluna kitapokumasıkarşılığındasinemabiletivermeyidüşün-mekteancakoğlununbilet içinenfazlakaçkitapokumayıkabuledebileceğinibilmemektedir.

  AyşeHanım’ın,busorusunacevapbulabilmesiiçinkullanabileceğienetkilitarifeaşağıdakiler-denhangisidir?

  A) Sürekli

  B) Değişkenoranlı

  C) Artanoranlı

  D) Sabitoranlı

  E) Katışık(bileşik)

  64. Abisininokulabaşlayıncaçevresindekikişilerinilgiodağıolduğunugörençocuk,annesinekendisinindeokulagitmekistediğinisöylemiştir.Annebununüzerine çocuğu bir okul öncesi eğitim kurumunayazdırmış;çocuğununçokmutluolduğunu,evdekiyaramazlıkdavranışlarınınçokazaldığını,iletişimyeteneğininarttığınıgözlemlemiştir.

  Annenin,çocuğunubirokulöncesieğitimku-rumunayazdırması,Thorndike’ınaşağıdaki il-kelerindenhangisiyledoğrudanilişkilidir?

  A) Hazırbulunuşluk

  B) Tepkiçeşitliliği

  C) Tepkianalojisi

  D) Tekrar

  E) Etki

  65. Bir deneyde maymunlar “oyun parkuru” olarakadlandırılan ve bir labirenti andıran bölgede do-laştırılmaküzere iki grubaayrılır.Birinci gruptakimaymunlarparkurdabirkezdolaştırılır,buesnadaikinci gruptaki maymunlar bekletilir. Daha sonraparkurunsonunabirmiktarmuzkonulurveherikigruptakimaymunlardaparkurdaserbestbırakılır.Tümmaymunlarmuzunbulunduğubölümeulaşıpmuzdanyediktensonraçalışmatekrarlanır.Birincigruptaki maymunların bu kez muzun bulunduğubölümedahaçabukulaştığıgörülür.

  Birincigruptakimaymunların,muzunbulundu-ğu bölüme daha çabuk ulaşmaları aşağıdaki-lerdenhangisiyleaçıklanabilir?

  A) Pekiştirmeninetkisi

  B) Yeröğrenmeyeteneği

  C) Denence

  D) Gizil(örtük)öğrenme

  E) Bilişselsenaryo

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  16

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  66.Aşağıdakilerdenhangisi, sosyal öğrenmeku-ramınınöngörüleriarasındayeralmaz?

  A) Davranışöğrenilebilirfakathemengösterilme-yebilir.

  B) Öğrenmeiçinherzaman“dikkat”sürecineihti-yaçduyulur.

  C) Öğrenme için her zaman pekiştirece ihtiyaçduyulur.

  D) Pekiştireç,performansıartıranbiraraçtır.

  E) İnsan,uyarıcıyatepkiverenpasifbirvarlıkde-ğildir.

  67. Mükemmelliyetçi tutuma sahip bir baba henüz 6yaşındakioğluna,dördüncüsınıfdüzeyindemate-matikeğitimivermekteancakçocuğuherseferin-debaşarısızolmaktadır.Çocuğununbaşarısızlığı-nakatlanamayanbabadaherseferindeçocuğunuazarlamaktadır.

  Babanın, çocuğunu başarısız olduğu gerek-çesiyleazarlaması,sosyalöğrenmekuramınagöreaşağıdakilerdenönceliklehangisiniolum-suzetkiler?

  A) Özdüzenleme

  B) Karşılıklıbelirleyicilik

  C) Öngörü

  D) Özyeterlik

  E) Dolaylıöğrenme

  68. Üniversite öğrencisi Mehmet, köpeklerden çokkorkmakta ancak bunun sebebini bilmemektedir.Köpeklerdençokkorkanbirgencin,çocuklukyıl-larındabirköpeğinsaldırısınamaruzkaldığınıvehatıralarıylanasılmücadeleettiğinifilmdeizleyenMehmet,kendisinindeçocukkenbirköpeğinsal-dırısınauğradığınıhatırlamıştır.

  Mehmet’inaradangeçenbuncayıl,çocukkenbirköpeğinsaldırısınauğradığınıhatırlayama-ması,aşağıdakilerdenhangisiyledahaiyiaçık-lanabilir?

  A) Bastırma B) DolaylıduyguC) Çağrışım D) Amnezi

  E) Geriyeketvurma

  69. Birçizimprogramınıkullanarakgeometrikşekillerçizmekisteyenbirkişininprogramdayeralankısa-yolişaretlerinitanımasıveistediğişekliçizebilmekiçin sırasıyla hangi işlemleri yapacağını bilmesigerekmektedir.

  Çizimprogramındayeralankısayolişaretlerinitanımaveistenenşekliçizebilmekiçinsırasıy-la hangi bellek türlerine ihtiyaç duyulmakta-dır?

  A) Anlamsal-anısal

  B) Anısal-işlemsel

  C) İşlemsel-anlamsal

  D) İşlemsel-anısal

  E) Anlamsal-işlemsel

  70. Zaman ve yer algısının aşıldığı, insanın bütünkaygılarınıaşıpevrenlebütünleştiği,güçvemerakduygusunuyaşadığıbirandır.Gelişmedeneyimle-ridir;bunlarınardındaninsanlardahaiçten,yaşa-mıtakdireden,sorunlarıncanlarınısıkmasınaizinvermeyenkişilerhâlinegelir.

  Maslow’un“kişiselcenneteziyaret”olarakdata-nımladığıbuanlar,kendinigerçekleştirenbire-yinhangiözelliğiileaçıklanabilir?

  A) Zirvedeneyimi

  B) Spontanlık

  C) Nüktedanlık

  D) Yaratıcılık

  E) Varoluşsalyaşam

 • EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 1

  17

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  71.Mesleki kararın meslek gelişim süreci içindeşekillendiğini savunarak meslek gelişimini“meslekiolgunluk”kavramıileaçıklayankuram-cıaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Roe B) KatzC) Holland D) Super

  E) Gelatt

  72.Aşağıdaverilenlerdenhangisiaraştırmavede-ğerlendirmehizmetikapsamındayürütülenbirçalışmadeğildir?

  A) Öğrencilerinmesleklerhakkındayeterincebilgisahibiolupolmadıklarınınsaptanması

  B) Zorbalıkdavranışlarınınyaygınlığınınbelirlen-mesi

  C) Verimlidersçalışmayollarınınaraştırılması

  D) Akademikbaşarısızlığınnedenlerinin incelen-mesi

  E) Anne-babatutumlarıilemeslekseçimiarasın-dakiilişkinintespitedilmesi

  73. Okul Rehber Öğretmeni Gülümser Hanım, sonhaftalarda bazı öğrenciler arasında sürtüşmeleryaşandığınıgözler.Sürtüşmeyaşayanöğrencile-reokuldayürütülmekteolanakranarabuluculuğuuygulamasındanfaydalanmalarıiçinöneridebulu-nur.Öneriyidikkatealanöğrencilerinçatışmaları-naetkili çözümlergetirdiğini veanlaşmazlıklarınıkendiaralarındaçözdüklerinibelirler.

  Bunagöre,akranarabuluculuğuuygulamalarıhangirehberlikişleviileilgilidir?

  A) Krizemüdahale

  B) Uyumsağlama

  C) Yöneltme

  D) Geliştirme

  E) Tamamlama

  74. Bir okul yöneticisi, iş başvurusuna gelen adayöğretmenlerle görüşmüş ve görüşmedeki izle-nimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirmeölçeğine kaydetmiştir. Görüşmeler esnasında biradayınkendimezunolduğuokuldanmezunoldu-ğunuöğrenincebuadayladiğeradaylardandahauzunkonuşmuş,derecelendirmeölçeğindeisebuadayailişkingözlemleriniolduğundandahaiyide-recelemeeğilimigöstermiştir.Dahasonraderece-lendirmeölçeklerinigözdengeçirdiğindebuadayaverdiği yüksek puanlar sebebiyle aradığı nitelik-leresahipbiriolduğunakanaatgetirerekonu işealmıştır.

  Budurum,derecelendirmeölçeklerinekarışa-bilenhatatürlerindenhangisiileaçıklanabilir?

  A) Genelleme

  B) Kişiselyanlılık

  C) Gözlemyetersizliği

  D) Anlam

  E) Mantık

  75.Öğretimyılıbaşındaokulrehberlikhizmetleri-ninplanlanmasında,öğretimyılı sonunda iseokuldayürütülenrehberlikçalışmalarınıdeğer-lendirmedesıkçakullanılanbireyi tanımatek-niğiaşağıdakilerdenhangisidir?

  A) Özellikkayıtçizelgesi

  B) Arzulistesi

  C) Öğrencitanımafişi

  D) Problemtaramalistesi

  E) Sosyometri

 • EĞİTİM BİLİMLERİDENEME SINAVI - 1

  18

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  ww

  w.y

  ediik

  lim.c

  om.tr

  w

  ww

  .yed

  iiklim

  .com

  .tr

  www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr www.yediiklim.com.tr

  76. Birokulpsikolojikdanışmanı,öğrencilerdenbirininotobiyografisindearkadaşlarıarasındafazlasevil-mediğinden ve yalnızlık çektiğinden yakındığınıgörmüştür.

  Buna göre, psikolojik danışmanın hangi reh-berlikhizmetinisunmasıvehangibireyi tanı-matekniğiniuygulamasıönceliklebeklenir?

  Hizmetalanı BireyitanımatekniğiA) Psikolojikdanışma ProblemtaramalistesiB) Akrandanışmanlığı ArzulistesiC) Konsültasyon Kimdirbu?D) Sevk GözlemE) Bireyitanıma Görüşme

  77. 5 yaşındaki Toprak, devam ettiği anaokulundangizliceoyuncaklaralıpçantasınakoyarakevege-tirmektedir.Budurumufarkedenanne,okulrehberöğretmeninebaşvurarakyardımister.Okulrehberöğretmeni “Bu yaş grubu çocuklarında mülkiyetkavramıhenüzgelişmediğiiçinbeğendiğişeyialıpkendisininmişgibiçantasınakoyabilir.Çocuğafaz-latepkigöstermediğinizgibi,budavranışıhoşdagörmeyin.”önerisindebulunur.

  Bunagöre,okulrehberöğretmenininToprak’ınannesine verdiği öneriler hangi rehberlik hiz-metalanıvehangirehberlikişleviileilgilidir?

  Rehberlikhizmetalanı RehberlikişleviA) Bilgiverme ÇarebulmaB) Müşavirlik TamamlamaC) Bilgiverme UyumsağlamaD) Konsültasyon ÇarebulmaE) Sevk Yöneltme

  78.Sınıfındakiresimyapmayeteneğinesahipöğ-rencileribelirlemekisteyenbiröğretmen,aşa-ğıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisinikullanabilir?

  A) Yetenektesti

  B) İlgienvanteri

  C) Özellikkayıtçizelgesi

  D) Zamancetveli

  E) Kimegörebenneyim?

  79.İşitme engelli bireye işitme cihazı takarak veişitsel-sözelyaklaşımıöğreterektoplumdage-çerliiletişimibenimsemek,özeleğitiminhangigöreviileaçıklanabilir?

  A) Önleyici

  B) İyileştirici

  C) Ödünleyici

  D) Krizemüdahale

  E) Ayarlayıcı

  80.Tekerleklisandalyekullanançocuklariçinoku-lagelişgidişteözeldonanımlıotobüssağlan-ması,aşağıdakilerdenhangisikapsamındadır?

  A) Özeleğitim

  B) Ayrıeğitim

  C) Destekhizmeti

  D) Birlikteeğitim

  E) Özelyetiştirme