شماره ۱ همبستگی غږ

Download شماره ۱ همبستگی غږ

Post on 07-Apr-2016

235 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

انعکاس مطبوعاتی تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در کابل در تقبیح سیاهروز‌ها ۷ و ۸ ثور

TRANSCRIPT

 • : www.hambastagi.org

  : facebook.com/Afghanistan.solidarity.party

  : twitter.com/solidarity22

  : youtube.com/afghan.Party

  : info@hambastagi.com

  : 0700231590

 • uniFBFD_alt 2

  ...............................................................................................................................................

  4 ...........................................

  6 ................................................................................................

  6 .................................

  7 ...............................................................................

  9 .................................................................................

  11 ..............................................................

  21 ..................................................

  41 ................................................................................................

  61 ......................................................................................... !

  91 ................................................................................. 8 7

  91 ........................................................................ :

  22 ...............................................................................................

  32 .....................................................................

  52 ..................................................................................

  72 .......................................

 • 3

  82 ...........................................................................

  03 .................

  23 .....................................................................................................!

  53 ..............................

  93 ............................................................................................. !

  44 ........................................................ !

  74 ...................................................

 • uniFBFD_alt 4

  1931 11 - 2102 03

  naisrep/moc.anqafahs.www//:ptth naisrep/ku.oc.cbb.www//:ptth

  )( .

  7531 1731

  .

  .

  " "

  .

 • 5

  .

  .

  .

  .

  .

  /

  .

  .

 • uniFBFD_alt 6

  .

  1931 11

  lmth.56156542/oediv/aidem/gro.oidaridaza.ad//:ptth

  03 .

  . .

  .

  .

  .

  1931 11

  swen_lacol/evihcra/gro.oidaridaza.ad//:ptth

  .

 • 7

  .

  .

  .

  .

  1931 11

  lmth.56056542/elcitra/tnetnoc/gro.oidaridaza.ad//:ptth

  .

  . .

  :

  .

 • uniFBFD_alt 8

  . 03 52

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 9

  2102 03 -

  lmth.00,88381951,,0/elcitra/wd/ed.wd.www//:ptth

  2102 03/ 1931 11 .

  .

  7531 1731

  .

  .

  :

  . . ..

 • uniFBFD_alt 01

  .

  06 .

  : .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 11

  . .

  .

  :

  . .

  . .

  63274/elcitra/tnetnoc/tnenopmoc/php.xedni/ri.biri.irad//:ptth

  .

  .

  . 0991

 • uniFBFD_alt 21

  . .

  .

  2102 03

  fa.thkaw.www//:ptth moc.radnatawmalas//:ptth

  .

  .

  0051 : .

  ": . 07

  04 . : ".

 • 31

  . .

  :

  .

  :

  : . .

  .

  .

 • uniFBFD_alt 41

  2102 1/ 1931 21........

  lmth.459832/af.liated/ri.vtsserp.www//:ptth moc.onezoor//:ptth

  .

  ( 03 11) 0991 .

  .

  2991 03 .

 • 51

  .

  3

  . .

  ( 82 9) .

  .

  2 . .

  831 gro.seitlausaci .

 • uniFBFD_alt 61

  .

  . .

  !!!!

  1931 11 -

  1=dic&7249=di?php.rd_sliated/moc.swentsob.www//:ptth

  .

  .

  .

  :

  ...

 • 71

  .

  : .

  .

  .

  .

  .

  8888 7777

  2102 03 -

  /:ptthmoc.kowhjap.www/

  (: 1911 ) .

  ( 11 ) .

  " " .

  .

 • uniFBFD_alt 81

  " : 1731 7531

  .

  " . . 8 7 "

  .

  " : .

  " .

  " " " " " " "

  . "

  7531

  . 8531 7631 62

  1731 .

  4002 . 03

 • 91

  8888 7777

  1931 11

  natsinahgfa/othsap/ku.oc.cbb.www//:ptth

  uniFEF2_alt / uniFBE5_alt uniFBE5_alt .uniFBE5_alt

  uniFB91_alt

  . uniFB91_alt uniFBE5_alt uniFBE5_alt uniFB91_alt

  .uniFEF2_alt . uniFBE5_alt

  uniFB91_alt uniFEF2_alt . uniFBE5_alt

  uniFBE5_alt uniFBE5_alt uniFEF2_alt

  .

  uniFBE5_alt uniFEF2_alt

  . uniFB91_alt

  : : : :

  1931 21 -

  fa.ma8//:ptth

 • uniFBFD_alt 02

  .

  . .

  1731 .

  .

  .

  7531

  .

  .

  .

  .

  .

  ! : . ! !

 • 12

  .

  . : .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . .

 • uniFBFD_alt 22

  1931 21 -

  fa.ma8//:ptth

  .