شماره ۳ همبستگی غږ

Download شماره ۳ همبستگی غږ

Post on 07-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

«حزب همبستگی افغانستان» اعلامیه ها و گزیده‌ای از مطالب منتشره در سایتش را بصورت ماهنامه‌ای تحت نام «همبستگی غږ» به چاپ میرساند. چون متاسفانه اکثریت اعضا و هواداران حزب بخصوص در دهات از امکانات اینترنت برخوردار نیستند، ما با پخش وسیع این جزوه در مناطق دور افتاده افغانستان می‌کوشیم،‌ پیام و حرف خود را به گوش مردم برسانیم و در ارتقای سطح آگاهی آنان نقشی ادا کنیم.

TRANSCRIPT

 • :

  1 ..........................

  4 .....................................

  11 ....................

  11 .............................

  23 .................................................

  23 ....................................................................

  22 .......................................................

  14 .................... !

  34 .............. :

  44 ... 11

  11 .................

  51 .........................

  11 ......

  11 ......... ! :

  21 15 .....................

  15 .............

  32 ................................................. !

  22 .......................................................

  14 .........................................

  24 .................................

  44 ....................................... 111

 • 1

  .

  . 00056

  .

  07

 • 2

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 3

  .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  ) (

 • 4

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  :

 • 5

  - .

  - .

  - .

  -

  . -

  .

  -

  . 06 .

  -

  . -

  .

  - .

  -.

  . -

  .

 • 6

  - .

  . -

  .

  .

  . -

  .

  . -

  . .

  -

  . -

  .

  .

  .

 • 7

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ...

  . .

  . .

  .

 • 8

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 9

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 11

  .

  . :

  . ).2102 71( .

  .

  8491

  7191.

  .

  .

 • 11

  .

  2591

  .

  .

  . 8002

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

 • 21

  )STB ,ecneliS ehT gnikaerB(

  .

  .

  . . :

  .

  .

  : dnurgretniH :

  -1 .

  . -2 .

  . -3 .

  .

  .

  .

  .

 • 31

  . .

  .

  : .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  0791

  0891 .

 • 41

  .

  .... .

  . .

  .

  .

  .

 • 51

  :

  : |: 2102 6 :

  .

  .

  .

  61 0102

  .

  .

  . .

  . :

 • 61

  0102 .

  ( ) ..

  . (

  .) 0102 41 0102 41

  . .

  .

  .

  .

  . ...

  . 21 .

  01

  .

  .

 • 71

  : . )(

  . .

  . .

  . 0102 41 )

  .)

  : .

  51( . . (0102

  ( 7002 )

  . - .

  7002

  . ( ) ) 8891-9791 (- . 0891 0791

  ) (

 • 81

  . ( ). 4891

  . ..

  : 2002

  .. ( . )2002 6

  0591 .

  . .

  .

  .

  ) 04 . ( .

  . 005 .

  . 0691

  . .

  .

  .

  .

 • 91

  . ... ( .

  (01 2002 62 ..

  : .

  .

  .

  . 0041 ... :.

  . 07 056

  . 2

  .

  : . . ( . (8002 42 ...

  1002 .

  .

  ( ... 8

  0091)

 • 12

  . ( .

  ). 9002 1 .. -

  1991 . .

  . 5 0791

  2 . . (

  ).8891 2 )AIE( 8002

  :

  .. .. ( . 5 )8002 42 9791 -

  .

  ( )

  1.

  .. - . 0891 .

 • 12

  . ( - 002 5002

  : (7002 92

  .

  1002