شماره دوم نشریه هفت

Download شماره دوم نشریه هفت

Post on 25-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این شماره نشریه را شما می توانید به صورت کاغذی در مراکز ایرانی در ایالات متحده دریافت کنید

TRANSCRIPT

 • .

  . .

  . .

  . (;

  moc.hehcookoidar.www .

  / / / 1102

  YPOC

  a stI

 • -

  . - - ( 2) .

  . 2 . .

  /

  - 1102 (ertneC tnorfruobraH) .

  . . 06

  .

  . 002 1102 . 00 . 1102

  . . .

  .

  .

  1 . .

  . .

  . .

  fruT :

  .

  . 1 61 . 61 01 -- --

  . 2 :

  81 /

  1 1

  .

  .

  . 1 1

  .

  .

  . :

  . 1 .

  . : 02

  1 1

  . 1 : 1 .

  1

  .

  .

  . . 1

  . : .

  . .

  .

  .

 • : . .

  . . .

  . . .

  . . .

  : CLL skrowteN laicoS labolG

  : / : : moc.enizagamftah@rotide

  : enizagamftah@ihcsireh.ila : : moc.enizagamftah@sda

  : 635-63(02) 535-63(02)

  :

  .

  :moc.enizagamftah@tcatnoc .

  . .

  . . . . .

  . . . . . . .

  . . . . .

  . . . .

  . - - .

  1102 61

  . 2 .

  .

  . ( )

  . . .

  61 .

  . .

  1 .

  .

  1 .

  . :

  22 .

  .

  :

  . .

  . 0 .

  .

  . .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  : moc.enizagamftah@adanaC

  : 588-068-76-: 7976-767-888-

  .

  .

  .

 • . . .

  . . . . .

  . . 11 . . . . . .

  . . . .

  .

  61 . . . . .

  . .

  ()

  ...

  .

  . :

  : .

  : .

  . .

  . .

  . . . . -

  - ...

  . . 21

  6 . . .

  ... .

  - - . . .

  5

  . .

  . . .

  . . . . . . .

  ....

  : ...

  *****

  . . . . . . -

  . !

  . . . .

  . . !

  .11 1102/ 2 /

 • . . . .

  .

  6 01 : .

  . :

  .

  .

  . .

  . _

  _ .

  .

  .

  .

  : . .

  . : . . . . .

  . : . . . 22

  .

  00 0 . 001

  .

  004 07 . 001

  . . . .

  . . . . .

  .