نشریه کوچه شماره پنج

Download نشریه کوچه شماره پنج

Post on 16-Mar-2016

314 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

نشریه کوچه در پنجمین شماره همراه شماست

TRANSCRIPT

 • 2102 5

 • 2

  :

  : : :

  :

  :moc.liamhehcook@rotide

  :

  moc.liamhehcook@tcatnoc

  :moc.hehcookoidar.www

  - .

  . .

  . . . . .

  . . . . .

  . .

  .

  - .

  . . - - .

  .

  .

  :

  ............................................... 2

  ...................................... 3

  ...................4

  .........................5

  .......................6

  .........................7

  ...........................................7

  ...........................8

  ...............................9

  ........01

  ....................................11

  .........................21

  .............31

  ...................51

  ...................61

  .............................................71

  ..................................81

  ..........................91

  ................................ 02

  ...........................02

  .....................................12

  ..............12

  ...................................22

  .............32

  ........................................42

  ....................................................52

  .........................62

  ....................................82

  ..................92

  13

  ......................................23

  .................................33

  ................43

  ................53

  ..............63

  ...............................73

  .............................73

  .......................83

  ................93

  ..............................................04

  .............................................14

  ........................................24

  ................................................34

  .............44

  ....................................74

  ................................84

  ..................................94

  .........................................05

  ..................................15

  ................................25

  ....................................35

  ..............................................35

  ..........................45

  ..........................55

  ..........................................65

  ............................................75

  ................85

  .............................95

  ....................................06

  ....................16

  .................26

  ................................26

  ................................36

  .............................46

  ....................................46

  ..............................................56

  ................................66

  06 ................76

  ............................................86

  ......96

  ................................07

  ...........................17

  .................................27

  ...............37

  .........47

  ..........................57

  ...............................67

  ...................................77

  .............................87

  ...........................................08

 • 3 .

  :

  .

  . : 5+1

  .

  19

  1 19 .

  51 . : 015 004 6.5 .

  : 6.5 4.93 83 005 .

  . : 631 0

  . 5.83 19 09 03 53 . : 01-51 19

  .

  :

  1 . .

  .

  .

  . 3 5

  .

  1

  .

  .

  . :

  . . :

  09 .

  8 .

  .

  . 08 . . . 531

  . 331 ()

  .

  01

  01 .

  8131 .

  3531 531 .

  .

  .

  .

 • 4 . . . . : .

  . - -

  . . . . : . :

  . .

  . . . ! .

  . .

  . . .

  .

  . . . .

  .

  :

  5 . . . .

  .

  .

  . 5 .

  . . 5 . . . . .

  . 5 . . . .

  . .

 • 5 . .

  19 . 04

  .

  . 09 9831

  . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  . 04

  . :

  . . : 8

  . :

  . :

  . :

  .

  . . .

  . 5 . .

  . 5

  .

  . 5

  .

  . . .

  .

  .

 • 6 . .

  . - .

  . . . .

  . :

  . .

  . . . . .

  .

  . .

  .

  . 88 . .