نشریه کوچه شماره دوازدهم

Download نشریه کوچه شماره دوازدهم

Post on 09-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

دوازدهمین شماره نشریه کوچه را در می‌توانید مطالعه کنید. بررسی نحوه برداشتن تحریم‌ها، نوشته‌هایی از نویسنده‌گان کوچه و گزارش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در این شماره.

TRANSCRIPT

 • . -

  moc.walhbi.www

  | |

 • ________ . .

  . .

  . .

  . .

  . . . . . .

  .

  . . .

  . .

  :

  : :

  : :

  :

  .

  moc.liamhehcook@tcatnocmoc.hehcookoidar

  .

 • 03

  05 | | 5

  | |

  / | |

  | : |

  | : |

  | : |

  | |

  | | 5

  | |

  | |

  | |

  | |

  | | 5

  | |

  | |

  | |

  | |

  | |

 • 07

  55

  4

  | | 5

  | | 5

  | | 55

  | | 5

  | : |

  | |

 • .

  .

  .

  . :

  . :

  .

  . .

  . - -

  .

 • . . :

  . . .

  .

  .

  . . . +

  . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • . . . .

  .

  . . . .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  . .

  . . .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  . .

 • .

  .

  . . .

 • . .

  .

  - - .

  ! .

  .

  : . -

  . -

 • -

  . . .

  . . . . - . : .

  .

  - -

  . .

  . - . .

  .

  .

  . . . .

  . . .

  .

  .

 • .

  . .

  : . .

  . :

  : . .

  :

  . . .

  . .

  . .

  . . .

 • :

  .

  .

  : . . .

  : . . . .

  . . .

  . . . .

  . . .

  .

  : .

  : .

  4.

  . : .

  : . .

  . .

  :

  . . . . . .

 • :

  .

  .

  . - . [ ]. .

  . . .

  . .

  . . . .

  . .

 • . . . . .

  .

  . . . . .

  . .

  . 4 . . .

  .

  :

  :

  :

  .

 • . . . . .

  . .