§„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰...

§„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰ §„¬¨„
§„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰ §„¬¨„
§„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰ §„¬¨„
§„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰ §„¬¨„
Download §„¹¯¯ µ± „µ­© µ¯‰ §„¬¨„

Post on 03-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

‫א‬ÙWE )‫،آ(اآآنز‬ ‫ـديأنـاــنـاـادواـباــــ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ارا‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫وإن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫اةآموآءةلالدوب‬ J@ñ…by@…ìÓë@òß‹di@Š¸@å−ëNN@@@¿@…ìÓìÛa@Ïìm@ání@Ñî×@@@@@@bßë@_@òß‹þa@êˆç@Ýà _òß‹þa@êˆ@bçìànÈ™ë@Ûa@@Þìܧa@@ @J@bß_@òß‹þa@êˆç@¿@Üa@‰ë… ‫إار‬ ‫رلاو‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ة‬ ‫أة‬ ‫آ‬ ‫ارآ‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫مرارة،أد‬ ‫اة‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ . ‫اء‬ ‫ارض‬ ‫ا‬ ‫أو‬

TRANSCRIPT

 • ..

  &% " !

  - - + (

  0" 23 45 .. 6 7

  5 & :98 !

  I(' ?& 6 7.

  ... 5

  ' &% $ "! ) *&+

  56 3&- 3&1 0/ / -(%

  > 5!: 1 389 3&+7 "0/

  89 @3 "@* 3?%< 3=% "3 :

  6* +&A 8 3?%< 9 + B 1 6< D

  ?(7 35' ( - .. % ? .I9

  %D >I(' ?& . . B!5 6 7

 • WE

  }

  ( )

  ) ( ) ( " "

  : :

  : :

  K =I0

  L( =%

  M @I ')- 5!: 1 5+6 ?+ )= +& % O!+ ')D 1 ?(' 1 %3 0D/ 6

  P ) 76Q 9:S = "+5 (&TS* %= %5I V) )/ -7* @KT6 3)

  .S = $@"A "3

  "Q 5: 05 Z ( 1 3 + &%) * 1 6&

  .

  BT % " ')D 1 /0 " % +D &? $@ 3

  O!+ * 6/ O0" ]" \ V%6 *6 = M

  @ - 1 -3 0[ 3+6> Z=6 ?(' 5.

  ')D 1 5 ?3I Z_56 O!+ ` K +%a 7?3 * 5+ (& 7" ZD I 5% " Z_3 56 M5!: b5" Z=6 ?(' 5

  '("KKKKKKKK

  - ')D 1 5 ?3I Z_56Q `K +%a 7?3 * 5+ (&

  - 7" ZD I 5% " Z_3 56 M5!: b5"

 • 3@ Q ?(' :+ A 89 - Z7-6

  $3 "3 "@* ?%< 6& 1 +5

  $3 "3 @ I :M% :L

  KK =I0

  @@@Ja@m@@@a@@jnm@a@bva@@b@_@b@b@ ?3 7* 17 : P +L" D K 6 3" )

  3 A)+6 3?%< %? ..%??3 1 %? \ +&T&5 $ %? S ? PS ? :S %? ?

  3?37+7 ? l !K3 3- + ?(' 6? ' ? b5" Z%Q S M > \ >+

  .' \ %? ? 356' 6=+7 , 8 3

  @J@b_@a@@@a@ 1 l6 373 +I 3?%< \

  - + 6=+j + 6- 3 6TS' ' 'L1 7 3-+ +&A 8 ? L$ +- ?(' 3 3= L-7 6)SP l 0S +- 3 +( 3&+=7 * +

  7 .l+6 ? 3 3 rI 1$

  J@b@pb@@a@@a@bi@bna@m@b@@bji_@a@ba@

  1 3 3= A)+6 7% 3?%< "?(' !K 3 A)+6 3?%< j+ A)+6 j 0" 19 3" +j g"

  1 3?%" 8 g)" a < "3 3?%< j+M 6& L$3?< A 8 7* - ?(' 3= 6&

  +- 3=3 6+B3 ? QL +B 8 6& .3 3= 1

  J@i@aa@@@m@_uba@ka@@ba@paaa@@

  % 3?%< j06 A 3?%< 3 T 9+S8 % &+"3 g" %+&D l63_ ).

  JpbNN@@ju@iai@n@@b@n@@@@@@@ba@paba@@@ja@na@a@NN@@@@@@@@@@xb@a@paba@@m@n@

  _pb@@

  P 8 ?&+" '356 M% S A +" ) 7: 3$ %53-+* 6O& 75 3 3= &O &( &T "&( =0

  V =- S ? A+* 6= 5!: -+=3 L 1: ?53 $%M% $ S": 1 5!: 3=+- +u3T )&" w375 )

  w@& &%A +3 D(' : K "75 +* 6) + 89 1 ?73 +&37 %5 1% ' +- 3 K' A)"

  +- 3 1 6 15 M3+ 1T 1 $ Dj+0 D TS +j3?%< 9 ')D.

  J@by@@di@@NN@@@@a@m@n@@@@@@@b@_@a@@

  _a@@bn@a@@a@@

  1 53% " @5 D 5I6 - B8 6< 9 1 D 6 *+ 81 6< j06 A 3?%< 9 j+ 3= L D 1 9

  T6 M3+ ?7 D ( 3?%< j+ 3 3' +?73 +& .+M3 1 3 Dj+0 @+7: D

  b@b@@ % 36' ?(7 "' 0+ > x ' ?7 @(

  A 36' +& T% A3+?3' 1 \ =+ 37 A '5+ D 3 L" 3n3 6= AD

  T I S@5 - 1n3 % 9

  1 -7> > L 1%/ { @ ... .%

  > l" %36' 3? =+- $ } % 1 'T@ M% = "u" A3+?3' 7 ? 37+ &7

  ' M56 x @ ' 1 * K 5 7 &+=8 )@' I *7 K 1'(( P 1 3?)@ x 'K3 )

  Z+) A)@ '"@ ' %)@ ! ) x 13 / B x A@ * 1 3 8I ?O + $ %M ?7 )) %

  6=7 -' I 1 '- 3 ?7 I " M x 13 - )1

 • 5Z=6 e $ 7

  ' 6 @ - Q ?(' 1 ( B3 "35'

  P " K & l ? A 'Q+ M-

  g> M).

  I0= "5

  IL 150%

  0 3> 3D L % > . !-3 0[ !< &+l

  % S" 5( K $@%=. < &+l & %=3 !

  j "' 7 % .+\ 1 -5 "

  '- )L.........

  M1 > B "%

  ..........

  5e $ @5

  5Z=6 e $ 7

  ' ?7 8 -!%@(

  ...

  6 @ - Q ?(' 1 ( B3 "35'

  P " ? A 'Q+ M-

  g> M)

  :

  6 6> 1 -P150 * .

  0 3> -3D L % > ! !< &+l -

  % S" 5( K $@%=< &+l & %=3 -!

  0lB . - A / j "' 7 2.5" @%

  +\ 1 -5 "

  '- )L

  M1 >B "%

  ..........

  5e $ @5

  ' ?7 ( 8 3%

  -!%@