பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம்...

of 23 /23
ப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபப Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Upload: dewei

Post on 22-Feb-2016

101 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹு As Salaamu Alaikum wa Rehmatullaahi wa Barakaatuhu. Peace Be Upon You All and the Mercy of Allaah and His Bounties. Tamil Shia - தமிழ்  ஷீஆ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

பிஸ்மில்லாஹ்ஹிர்ரஹ்மான்னிர்ரஹீம்Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Page 2: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

அஸ்ஸலாமுஅலைலக்கும்வரஹ்மத்துல்லாஹிவபரக்காத்துஹு As Salaamu Alaikum wa Rehmatullaahi wa Barakaatuhu

Peace Be Upon You All and the Mercy of Allaah and His Bounties

Page 3: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Tamil Shia -  தமிழ்ஷீஆ

Visit: http://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 4: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Page 5: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Family Tree குடும்பமரம்

Page 6: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

பன்னிரண்டு இமாம்கள்ஹதீஸ்

Page 7: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

என்னநடந்ததுஎன்றால்! But what happened was!

Page 8: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

ஆதம் (அலைல) அவர்களிலி- ருந்துமுஹம்மத்நபி (ஸல்) வலைரFrom Adam (as) till Muhammad (sawaws)

Page 9: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Family Tree குடும்பமரம்

Muhammad (sawaws) முஹம்மத்நபி (ஸல்)

Fathima (sa) பாத்திமா ( அலைலஹஸ்ஸாலாம்) 

Ali (as) அலி

(  அலைலஹிஸ்ஸாலாம்)

Hassan (as) & Hussain (as) இமாம்ஹஸன் ( அலைலஹிஸ்ஸலாம்) &

இமாம்ஹுலைஸன் ( அலைலஹிஸ்ஸலாம்)

Page 10: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Twelve Imams Names in Tamil Language       பன்னிரண்டு இமாம்களின்பெபயர்கள்தமிழ்பெமாழியில்

Page 11: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

முதல்இமாம் - First Imam

1 Imam Ali (Alaihis Salaam)

இமாம்அலி (  அலை�ஹிஸ்ஸா�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 12: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

இரண்டாவது இமாம் – Second Imam

2Imam Hassan (Alaihis Salaam)

இமாம்ஹஸன் (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 13: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

மூன்றாவது இமாம் – Third Imam

3Imam Hussain (Alaihis Salaam)

இமாம்ஹுலைஸன் (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 14: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

நான்காவதுஇமாம் – Fourth Imam

4 Imam Sajjad (Alaihis Salaam)

 இமாம்ஸஜ்ஜாத் ( அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 15: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

ஐந்தாவது இமாம் – Fifth Imam

5Imam Muhammad Baaqir (Alaihis Salaam)

   இமாம்முஹம்மத் பாக்கிர் (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 16: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

ஆறாவது இமாம் – Sixth Imam

6Imam Ja’far Saadiq (Alaihas Salaam)

இமாம்ஜஃபர்ஸாதிக்

(  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 17: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

ஏழாவது இமாம் – Seventh Imam

7Imam Musa al Kazim (Alaihas Salaam)

   இமாம்மூஸாஅல்காழிம்

(  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 18: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

எட்டாவது இமாம் – Eighth Imam

8Imam Reza (Alaihas Salaam)

   இமாம் றிழா (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 19: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

ஒன்பதாவது இமாம் – Ninth Imam

9Imam Jawad (Alaihas Salaam)

இமாம்ஜவாத் (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 20: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

பத்தாவது இமாம் – Tenth Imam

10Imam Hadi (Alaihas Salaam)

 இமாம்ஹாதி (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 21: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

பதினேனாராவது இமாம் – Eleventh Imam

11Imam  Hassan al Askari (Alaihas Salaam)

   இமாம்ஹஸன்அல்அஸ்கரீ

(  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 22: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

பன்னிரண்டாவது இமாம் – Twelfth Imam

12Imam Mehdi (Alaihas Salaam)

 இமாம்மஹ்தி (  அலை�ஹிஸ்ஸ�ாம்)

http://islamintamil.net/Ahlulbayt_Tamil.htmhttp://www.chennaishiayouth.com/tamil-shia.html

Page 23: பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம் Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Ya Allaah