œ‰ ”¶ —  ”¶ œ¨ °´ ”¶...

Download œ‰ ”¶ —  ”¶ œ¨ °´ ”¶ ¤ ”¶ °‘ œ¨ è‚¥ ?  ¸‡ 物 ç”é• é‌  ¤é³

Post on 24-Jan-2016

176 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

有 收 无 收 在 于 水 收 多 收 少 在 于 肥 ? 万 物 生长 靠 太阳. 第三章 植物的光合作用. 本章重点 : 1. 光合作用的机理 2.C3 和 C4 植物的异同 3. 影响光合作用的因素. §3-1 光合作用及生理意义. 细菌光合作用 : 利用光能,以某些无机物或有机物作供氢体,把 CO 2 合成有机物的过程。. CO 2 +2H 2 S 光 红硫细菌 (CH 2 O)+2S+H 2 O. 绿色植物 :. CO 2 + H 2 O 光 绿色植物 (CH 2 O) + O 2. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ?

 • : 1. 2.C3C4 3.

 • 3-1 :CO2CO+ HO (CHO)O :CO+2HS (CHO)+2S+HO: CO 2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+158

 • CO

  CO+ HO (CHO)O

 • 1.

  2.

  3. O2CO2

  4.

 • 3-2

 • 1100%180%

 • 5

  2

  3 HCu2ZnH,

 • 2.1

 • 2 (fluorescence) (phosphorescence)

  ,

 • 1

 • 2 230,40

 • 3 N,NCKNN

 • MgFeZn

 • 4

 • 5

 • (carotenoid) 8(C40H56)(C40H56O2)3()

 • :

  1.

  2

 • 3.3

 • (ps1012s)(ns109s) 196(77K)271(2K) 1 1

 • chl a,,.2P680P700680700 chla chlb

 • ()

 • ()1. .

 • 2. PA h P*A P+A DP+AA1 D+PAA1

 • 685nm(),,,(red drop) (685nm),(650nm),,(Emerson effect)

 • PSPSPS(A0)PS(Pheo)PS P700A0 h P700*0 P700A0 PS P680Pheo h P680*Pheo P680+Pheo-

 • PSPS

  ( ) PSNADP+ PCNADP+PCP700 (A0) NADP+ ()PSYZP680(Pheo) (QA) PQ

 • : : NADP+ ATP

 • 1. (1960)ZZ

 • Fd,:(1) PSPSNADPH2OPSPQCytb/fPCPSFdFNRNADP+ NADPH42H2O1O22NADP81/88H3.

 • (2) PSFd,Cytb6/f,PCPSPS Fd PQ Cyt b/f PC PS (3) PSPSFdNADPO2MehlerH2OPSPQCytb/fPCPSFd O

 • . ()ADPPiATP

 • () . ATP 2NADP+3ADP3Pi 8h 2NADPH3ATPO2+2H+H2O

  ATPNADPH

 • . ATP ADP Pi ATP HOATP

 • . ATP H2O+ADPPi ATP +O2-.4H+

 • ATPNADPH,;NADPHHCO2,ATPNADPHCO2, ATPNADPH

  ***

Recommended

View more >