مبحث پنجم: توابع و کلاسهای حافظه

Download مبحث پنجم: توابع و کلاسهای حافظه

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

حسابگری الگوریتمی. مبحث پنجم: توابع و کلاسهای حافظه. فهرست مطالب. مقدمه آشنایی با ساختار توابع توابع بدون بازگرداندن مقدار توابعی که یک مقدار باز می گردانند توابع بازگشتی شرایط و حالات خاص توابع توابع کتابخانه ای. تعریف توابع. نوشتن تابع: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

:

: http://azarnoosh.mshdiau.ac.ir

12 Lecture_5 3Lecture_5 : .

: (cin sin clrscr) : main 34Lecture_5 .

.

45Lecture_5 : . main() .

: . . ( )

( ):

56 Lecture_5 ( ){1 ;2 ;n ;}#include

void sample (int x, int y);

int main( ) { int a, b; sample (a, b); return 0;}

void sample (int x, int y) { cout > second; time=(long int) (60 * hours + minutes) * 60 + second ; cout x >> y >> m; findmax(x, y, m); return 0;}//*********************void findmax(int p1, int p2, int p3) { int maxp; maxp = (p1 > p2) ? p1 : p2; maxp = (p3 > maxp) ? p3 : maxp; cout > y; cout