פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

of 44 /44
תתתתת תתת תתת תתתתתת תתתתת תתת תתת תתתתתת תתתת תתתת)תתתת ת"ת תתתת תתתת( )תתתת ת"ת תתתת תתתת(

Author: avent

Post on 06-Jan-2016

79 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש). רקע היסטורי. ממלכת פולין הגדולה הייתה בשיא תפארתה במאה ה-16 והשתרעה מחופי הים הבלטי בצפון ועד גבול מולדביה בדרום. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פולין בין שתי מלחמות עולםפולין בין שתי מלחמות עולם

)הוכן ע"י הנרי קדוש()הוכן ע"י הנרי קדוש(

Page 2: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

רקע היסטורירקע היסטורי ממלכת פולין הגדולה הייתה בשיא תפארתה ממלכת פולין הגדולה הייתה בשיא תפארתה

והשתרעה מחופי הים הבלטי והשתרעה מחופי הים הבלטי 1616במאה ה-במאה ה-בצפון ועד גבול מולדביה בדרום.בצפון ועד גבול מולדביה בדרום.

-הורגשה הורגשה 1717החל מראשית המאה ה-החל מראשית המאה ה התדרדרות במצב הממלכה הגדולה, ארבעה התדרדרות במצב הממלכה הגדולה, ארבעה

מלכים זרים שלטו בה , מוקדי כח מקומיים מלכים זרים שלטו בה , מוקדי כח מקומיים הלכו ופוררו את כוחו של השלטון ואחדות הלכו ופוררו את כוחו של השלטון ואחדות

הממלכה, במצב זה החלו לבוא עליה פלישות הממלכה, במצב זה החלו לבוא עליה פלישות של קוזקים, שוודים, רוסים ומונגולים.של קוזקים, שוודים, רוסים ומונגולים.

ההתדרדרות הגיעה לשיאה בהתפוררותה ההתדרדרות הגיעה לשיאה בהתפוררותההמלאה בשלושה שלבים-הם שלוש החלוקות.המלאה בשלושה שלבים-הם שלוש החלוקות.

Page 3: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

רקע היסטורירקע היסטורי הרקע לחלוקות קשור ביחסי פולין עם רוסיה הצארית הרקע לחלוקות קשור ביחסי פולין עם רוסיה הצארית

וביחסי רוסיה עם המעצמות הגדולות הנוספות באזור, וביחסי רוסיה עם המעצמות הגדולות הנוספות באזור, פרוסיה והאימפריה ההבסבורגית.פרוסיה והאימפריה ההבסבורגית.

פולין שלפני החלוקה הראשונה הייתה ממלכה כמעט פולין שלפני החלוקה הראשונה הייתה ממלכה כמעטמשותקת, שהייתה תלויה המידה רבה ברוסיה, הצארית משותקת, שהייתה תלויה המידה רבה ברוסיה, הצארית

קטרינה השנייה ביקשה להשאיר את פולין חלשה .קטרינה השנייה ביקשה להשאיר את פולין חלשה . רוסיה התנגדה לכל רפורמה בפולין ואיימה להתערב רוסיה התנגדה לכל רפורמה בפולין ואיימה להתערב

בכוח צבאי בכל פעם שחשה סכנה של רפורמות בכוח צבאי בכל פעם שחשה סכנה של רפורמות מתקרבות.מתקרבות.

התקפה צבאית רוסית איימה על מאזן הכוחות בין שלוש התקפה צבאית רוסית איימה על מאזן הכוחות בין שלוששכנותיה הגדולות של פולין : רוסיה , פרוסיה ואוסטריה שכנותיה הגדולות של פולין : רוסיה , פרוסיה ואוסטריה

ועל כן בכל פעם שעמדה לתקוף את פולין היא דאגה ועל כן בכל פעם שעמדה לתקוף את פולין היא דאגה להסדיר הסכמי חלוקה של שטחים בינה לבין פרוסיה להסדיר הסכמי חלוקה של שטחים בינה לבין פרוסיה

ואוסטריה.וזה מה שהתרחש בשלושת החלוקות.ואוסטריה.וזה מה שהתרחש בשלושת החלוקות.

Page 4: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

17721772פולין הגדולה פולין הגדולה

החלוקה החלוקההראשונההראשונה-אוגוסט -אוגוסט

17721772 , ,פולין פולין

מאבדת מאבדת אלף אלף 211211

קמ"ר קמ"ר 55ומעל ל-ומעל ל-

מליון מליון תושבים.תושבים.

Page 5: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

17931793פולין פולין

--17931793 בעקבות -בעקבות-הכנת חוקה ע"י הכנת חוקה ע"י

מלך פולין מלך פולין סטניסלב סטניסלב

אוגוסטוס, אוגוסטוס, נלחמו מתנגדי נלחמו מתנגדי

הרפורמות לצד הרפורמות לצד רוסיה ופרוסיה רוסיה ופרוסיה

והשתלטו על והשתלטו על שטחים נוספים שטחים נוספים

ופולין איבדה עוד ופולין איבדה עוד אלף קמ"ר. אלף קמ"ר.300300

Page 6: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

17951795פולין פולין צבא צבא 17941794מרץ מרץ

פולין יוצא למרד פולין יוצא למרד ברוסיה, פולין ברוסיה, פולין

הובסה לבסוף הובסה לבסוף והפעם חולקה והפעם חולקה ממלכת פולין ממלכת פולין

כולה בין רוסיה ,כולה בין רוסיה ,אוסטריה אוסטריה

ופרוסיה, ופולין ופרוסיה, ופולין נמחקה לחלוטין נמחקה לחלוטין ממפת אירופה, ממפת אירופה,

ולא שבה ולא שבה להתקיים עד להתקיים עד

להקמתה מחדש להקמתה מחדש לאחר מלחמת לאחר מלחמת

..11העולם ה-העולם ה-

Page 7: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פולין לאחר מלחמת העולם פולין לאחר מלחמת העולם הראשונההראשונה

פולין פולין 19181918מ-מ-

עד תחילת עד תחילת מלחמת מלחמת

העולם העולם השנייההשנייה

Page 8: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

19391939פולין- פולין- פולין פולין

במלחמת במלחמת העולם העולם השנייה השנייה

מחולקת מחולקת בין בריה"מ בין בריה"מ

וגרמניה.וגרמניה.

Page 9: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פולין היוםפולין היום

פולין לאחר פולין לאחרשחרורה שחרורה מכוחות מכוחות גרמניה גרמניה ורוסיה.ורוסיה.

Page 10: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פולין בין שתי מלחמות עולםפולין בין שתי מלחמות עולם

-פולין מחולקת בין שלוש פולין מחולקת בין שלוש 1818עד המאה ה-עד המאה ה מעצמות: רוסיה , אוסטרו-הונגריה, ופרוסיה. מעצמות: רוסיה , אוסטרו-הונגריה, ופרוסיה.

לאחר מלחמת העולם הראשונה בדיוני השלום לאחר מלחמת העולם הראשונה בדיוני השלוםבורסאי דנו על השטחים שיעברו לידי פולין ועל בורסאי דנו על השטחים שיעברו לידי פולין ועל הגבולות שלה:פולין מקבלת שטחים על חשבון הגבולות שלה:פולין מקבלת שטחים על חשבון

שכנותיה ויחד איתם באו הבעיות:שכנותיה ויחד איתם באו הבעיות:

Page 11: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיית הגבולות/ביטחוןבעיית הגבולות/ביטחון

הגבול המערבי-דנציג-עימות מול גרמניההגבול המערבי-דנציג-עימות מול גרמניה

הגבול המזרחי-קו קירזון-עימות מול בריה"מהגבול המזרחי-קו קירזון-עימות מול בריה"מ

הגבול הדרומי-גליציה-משטר אוטונומיהגבול הדרומי-גליציה-משטר אוטונומי

בעיית וילנה-עימות מול ליטאבעיית וילנה-עימות מול ליטא

Page 12: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום השלטון/ריבוי מפלגותבעיות בתחום השלטון/ריבוי מפלגות1918-19261918-1926תקופה ראשונה-תקופה ראשונה-

חסרים לפולין מרכיבים חיוניים לקיומו של חסרים לפולין מרכיבים חיוניים לקיומו שלמשטר דמוקרטי: העדר חוקה דמוקרטית,העדר משטר דמוקרטי: העדר חוקה דמוקרטית,העדר

מסורת דמוקרטית,העדר אורח חיים דמוקרטי,מסורת דמוקרטית,העדר אורח חיים דמוקרטי,העדר מעמד ביניים .העדר מעמד ביניים .

חוקה רפובליקנית –חוקה רפובליקנית 19211921חוקת מרץ חוקת מרץ– דמוקרטית המתבססת על הדגם הצרפתי ובה דמוקרטית המתבססת על הדגם הצרפתי ובה

ניתנת עוצמה רבה לרשת המחוקקת מעל ניתנת עוצמה רבה לרשת המחוקקת מעל לרשות המבצעת.לרשות המבצעת.

Page 13: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום השלטון/ריבוי מפלגותבעיות בתחום השלטון/ריבוי מפלגות1918-19261918-1926תקופה ראשונה-תקופה ראשונה-

פיצול מפלגתי)על רקע לאומי,חברתי,כלכלי( המקשה פיצול מפלגתי)על רקע לאומי,חברתי,כלכלי( המקשהעל תפקוד המוסדות הנבחרים ,בסיים שנבחר בשנת על תפקוד המוסדות הנבחרים ,בסיים שנבחר בשנת

מפלגות המתחלקות לארבעה מפלגות המתחלקות לארבעה 1313 מיוצגות מיוצגות 19221922, , 28%28%, שמאל , שמאל 30%30%, מרכז , מרכז 22%22%גושים: ימין גושים: ימין ..20%20%והמיעוטים והמיעוטים

חילופי ממשלות תכופים הגורמים לחוסר יציבות חילופי ממשלות תכופים הגורמים לחוסר יציבות ממשלות. ממשלות.1414שלטונית, בתקופה זו מתחלפות שלטונית, בתקופה זו מתחלפות

מאבק המיעוטים למימוש זכויותיהם במסגרות מאבק המיעוטים למימוש זכויותיהם במסגרותפרלמנטריות, " בלוק המיעוטים" מביא להישגים ובו פרלמנטריות, " בלוק המיעוטים" מביא להישגים ובו

זמנית מחזק את העוינות כלפיהם.זמנית מחזק את העוינות כלפיהם.

Page 14: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

1926-19351926-1935תקופה שנייה-תקופה שנייה-

פילדסוצקי תופס את השלטון בעזרת הצבא. פילדסוצקי תופס את השלטון בעזרת הצבא.19261926במאי במאי ישנה נסיגה מהמשטר הדמוקרטי הפרלמנטרי בכוון של ישנה נסיגה מהמשטר הדמוקרטי הפרלמנטרי בכוון של

משטר סמכותי-נשיאותי, בלא לבטל את המבנה משטר סמכותי-נשיאותי, בלא לבטל את המבנה הפורמאלי.הפורמאלי.

מפלגות האופוזיציה מוגבלות בפעילותן, מנהיגים מפלגות האופוזיציה מוגבלות בפעילותן, מנהיגיםנאסרים.נאסרים.

פילדסוצקי יוצר גוש פוליטי החורט על דיגלו את הבראת פילדסוצקי יוצר גוש פוליטי החורט על דיגלו את הבראתפולין-"סנאציה".פולין-"סנאציה".

ה"סנאציה" יצרה גוש בשם " בלוק ה"סנאציה" יצרה גוש בשם " בלוק 19281928בבחירות במרץ בבחירות במרץ בלתי מפלגתי" בסיסמה של סולידריות, ושיתף פעולה בלתי מפלגתי" בסיסמה של סולידריות, ושיתף פעולה

עם הממשלה.עם הממשלה.-1515 מבעלי זכות הבחירה. מבעלי זכות הבחירה. 78%78%בבחירות אלו השתתפו כ-בבחירות אלו השתתפו כ

לשמאל, לשמאל, 31%31%מפגלות יוצגו בסיים ובסנאט באופן הבא: מפגלות יוצגו בסיים ובסנאט באופן הבא: לימין. לימין.9%9% למרכז ו- למרכז ו-12%12% לבלוק, לבלוק, 27%27% למיעוטים, למיעוטים, 21%21%

Page 15: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

1926-19351926-1935תקופה שנייה-תקופה שנייה-

הממשלה אינה נשענת על רוב פרלמנטרי ולא הממשלה אינה נשענת על רוב פרלמנטרי ולאמחזיקה מעמד לאורך זמן.מחזיקה מעמד לאורך זמן.

מבעלי מבעלי 75%75% משתתפים כ- משתתפים כ-19301930בבחירות באוקטובר בבחירות באוקטובר 22%22% למיעוטים, למיעוטים, 10%10%זכות הבחירה . התוצאות: זכות הבחירה . התוצאות:

לבלוק של לבלוק של 55%55% לימין , לימין , 13%13%למרכז ולשמאל, למרכז ולשמאל, פילדסוצקי.פילדסוצקי.

ממשלותיו של פילדסוצקי מורכבות יותר ויותר ממשלותיו של פילדסוצקי מורכבות יותר ויותרמאנשים בעלי השקפה אוטוריטרית, רבים מבין שריו מאנשים בעלי השקפה אוטוריטרית, רבים מבין שריו

ותומכיו הם קצינים לשעבר.ותומכיו הם קצינים לשעבר. למרות הביקורת , למרות הביקורת 19351935חוקה חדשה נחתמת באפריל חוקה חדשה נחתמת באפריל ,

הרבה במחנה האופוזיציה על נטילת הסמכויות הרבה במחנה האופוזיציה על נטילת הסמכויות מהרשות המחוקקת והעברתן לרשות המבצעת.מהרשות המחוקקת והעברתן לרשות המבצעת.

Page 16: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

1935-19391935-1939תקופה שלישית-תקופה שלישית-

מת פילדסוצקי. מת פילדסוצקי.19351935במאי במאי מבטלת בפועל את ההתמודדות מבטלת בפועל את ההתמודדות 19351935חוקת חוקת

החופשית בבחירות ומנטרלת את האופוזיציה.החופשית בבחירות ומנטרלת את האופוזיציה. מבעלי זכות מבעלי זכות 46%46% משתתפים רק משתתפים רק 19351935בבחירות בבחירות

הבחירה וזאת על רקע ביקורת על תהליך הבחירה, הבחירה וזאת על רקע ביקורת על תהליך הבחירה, מספר מפלגות מחרים לחלוטין את הבחירות , מקרב מספר מפלגות מחרים לחלוטין את הבחירות , מקרב

הבוחרים מקבל הגוש של פילדסוצקי רוב.הבוחרים מקבל הגוש של פילדסוצקי רוב. נוסדה מפלגת שלטון חדשה בשם" נוסדה מפלגת שלטון חדשה בשם" 19371937בפברואר בפברואר

(.(.OZNOZNמחנה האיחוד הלאומי" )מחנה האיחוד הלאומי" ) מבעלי זכות מבעלי זכות 67%67% השתתפו בהצבעה השתתפו בהצבעה 19381938בבחירות בבחירות

והיה והיה 57%57%הבחירה, המחנה לאיחוד לאומי זכה ב-הבחירה, המחנה לאיחוד לאומי זכה ב-המפלגה הגדולה בסיים, מורכבת ממשלה המפלגה הגדולה בסיים, מורכבת ממשלה

ימנית-לאומית)ואנטישמית(בעלת נטייה לפשיזם.ימנית-לאומית)ואנטישמית(בעלת נטייה לפשיזם.

Page 17: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום החברתי/מיעוטיםבעיות בתחום החברתי/מיעוטים

30%30%מיעוטים לאומייםמיעוטים לאומייםאוקראינים-פולניזציה-דרשו עצמאות מדיניתאוקראינים-פולניזציה-דרשו עצמאות מדינית-מהאוכלוסייה-אנטישמיות מהאוכלוסייה-אנטישמיות10%10% מיליון מיליון 33היהודים-היהודים גרמנים-קיפוח-דרשו עצמאות מדיניתגרמנים-קיפוח-דרשו עצמאות מדיניתנישול המיעוטים ממעמדם הפוליטי והכלכלינישול המיעוטים ממעמדם הפוליטי והכלכליפער ומתח בין המיעוטיםפער ומתח בין המיעוטיםהסכם המיעוטיםהסכם המיעוטיםהתמודדות-פולניזציההתמודדות-פולניזציה

Page 18: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום החברתיבעיות בתחום החברתי

התהליכים הכלכליים שעוברת פולין משפיעים על התהליכים הכלכליים שעוברת פולין משפיעים עלהמבנה החברתי של פולין ועל היחסים בין הרוב המבנה החברתי של פולין ועל היחסים בין הרוב

הפולני למיעוטים:הפולני למיעוטים: פולין סובלת מפיצול חברתי: רוב פולני למעלה פולין סובלת מפיצול חברתי: רוב פולני למעלה

מיעוטים. מיעוטים.30%30%מ-מ- פיצול על רקע שייכות למדינות שונות לפני הקמת פיצול על רקע שייכות למדינות שונות לפני הקמת

פולין העצמאית.פולין העצמאית..פיצול בין עיר וכפר ובין אצולה לאיכרות.פיצול בין עיר וכפר ובין אצולה לאיכרות. מעמד ביניים מצומצם .מעמד ביניים מצומצם בערות-שיעור גבוה של אנאלפביתיות, בעיקר בקרב בערות-שיעור גבוה של אנאלפביתיות, בעיקר בקרב

המעמדות הנמוכים של האיכרים.המעמדות הנמוכים של האיכרים. ניידות חברתית: ריבוי טבעי, הגירה פנימית בעיקר ניידות חברתית: ריבוי טבעי, הגירה פנימית בעיקר

מהכפר אל העיר ומעיירות לערים גדולות צמיחת מהכפר אל העיר ומעיירות לערים גדולות צמיחת מעמדות חדשים, שינוי בריבוד החברתי.מעמדות חדשים, שינוי בריבוד החברתי.

Page 19: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום הכלכליבעיות בתחום הכלכלי

החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברה החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברהחקלאית לחברה ומשק מודרניים.חקלאית לחברה ומשק מודרניים.

19181918-30%30%-פולין העצמאית הרוסה מהמלחמה)כ--פולין העצמאית הרוסה מהמלחמה)כ מאוצרות הלאום של פולין נהרסו (מאוצרות הלאום של פולין נהרסו (

מפגרת כתוצאה מהרכבתה מפריפריות של שלוש מפגרת כתוצאה מהרכבתה מפריפריות של שלושמעצמאות וללא קשרים כלכליים עם המדינות השכנות.מעצמאות וללא קשרים כלכליים עם המדינות השכנות.

חסרה תשתית פיננסית מאוחדת , מידות ומשקלים חסרה תשתית פיננסית מאוחדת , מידות ומשקליםאחידים, מערכת מנהל וחקיקה, מערכת מסחר אחידים, מערכת מנהל וחקיקה, מערכת מסחר

ושווקים.ושווקים..נחשלות-רובה חקלאית.נחשלות-רובה חקלאית.העדר מעמד ביניים בעל השכלה , ידע טכנולוגי והון.העדר מעמד ביניים בעל השכלה , ידע טכנולוגי והון.תיעוש מועט ונחשל למרות קיומם של אוצרות טבע.תיעוש מועט ונחשל למרות קיומם של אוצרות טבע

Page 20: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

בעיות בתחום הכלכליבעיות בתחום הכלכלי.רוב התעשייה התרכזה באזור ורשה ודרום מערב פולין.רוב התעשייה התרכזה באזור ורשה ודרום מערב פולין קושי ביצירת קשר בין חלקי פולין השונים על רקע חוסר קושי ביצירת קשר בין חלקי פולין השונים על רקע חוסר

בסיס זהה לתשתיות תחבורה, ובעיקר רכבות.בסיס זהה לתשתיות תחבורה, ובעיקר רכבות..העדר הון להשקעה.העדר הון להשקעה מוצא לים-לפולין מוצא מוגבל לים הנמל הוא נמל גרמני מוצא לים-לפולין מוצא מוגבל לים הנמל הוא נמל גרמני

בשטחה של פולין ואינה יכולה ליהנות מעמלות המסים בשטחה של פולין ואינה יכולה ליהנות מעמלות המסים והמכסים.והמכסים.

-מאוכלוסיית פולין התקיימה מאוכלוסיית פולין התקיימה 65%65%מבנה תעסוקתי-מבנה תעסוקתי ממסחר וביטוח, ממסחר וביטוח, 6%6% ממכרות ותעשייה, ממכרות ותעשייה, 17%17%מחקלאות,מחקלאות,

אחרים. אחרים.5%5% מתחבורה וכ- מתחבורה וכ-3%3% ממנהל, כ- ממנהל, כ-4%4%.בעיה אגרארית-רוב האדמות מרוכזות בידי מעמד האצולה.בעיה אגרארית-רוב האדמות מרוכזות בידי מעמד האצולה :תהליכי מודרניזציה גורמים לקשיים סוציו-אקונומיים כגון: תהליכי מודרניזציה גורמים לקשיים סוציו-אקונומיים כגון

עיור מהיר, אבטלה,חיסול מקורות פרנסה מסורתיים קיטוב עיור מהיר, אבטלה,חיסול מקורות פרנסה מסורתיים קיטוב חברתי.חברתי.

Page 21: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

התמודדות בתחום הכלכליהתמודדות בתחום הכלכלי1918-19251918-1925תקופה ראשונה-תקופה ראשונה-

פיתוח כלכלה מודרניתפיתוח כלכלה מודרניתהפקת אנרגיההפקת אנרגיהקובעת מכסות לתעשייה ומונופוליםקובעת מכסות לתעשייה ומונופוליםמנהלת מדיניות מסחר בינלאומימנהלת מדיניות מסחר בינלאומיגישה בעלת אופי סוציאליגישה בעלת אופי סוציאלי19201920)רפורמה קרקעית)אגרארית(-רפורמה קרקעית)אגרארית-)איחוד המטבע הפולני)המארק הפולני(איחוד המטבע הפולני)המארק הפולניהדפסה מוגזמת של כסף לכיסוי גרעון תקציביהדפסה מוגזמת של כסף לכיסוי גרעון תקציבירפורמה פיננסית-הורדת האינפלציהרפורמה פיננסית-הורדת האינפלציה19231923 החלפת המטבע לזלוטי וייצוב המטבע-מיסוי -החלפת המטבע לזלוטי וייצוב המטבע-מיסוי-

הוןהון

Page 22: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

תקופה שנייהתקופה שנייה1926-19351926-1935

שיפור במבנה הכלכלי- שנמשך כשלוש שניםשיפור במבנה הכלכלי- שנמשך כשלוש שנים גדלו השקעות החוץ, גדלו השקעות החוץ,19261926לאחר הפיכת מאי לאחר הפיכת מאי

הושגו הלוואות מארה"ב ובריטניה.הושגו הלוואות מארה"ב ובריטניה.19291929 על רקע המשבר הכלכלי הגדול ירידה -על רקע המשבר הכלכלי הגדול ירידה-

בהשקעות ובתפוקה כתוצאה מירידה בצריכהבהשקעות ובתפוקה כתוצאה מירידה בצריכה19321932 מאבק בבריחת הון על ידי יצירת מקומות -מאבק בבריחת הון על ידי יצירת מקומות-

עבודה)עבודה יזומה(הממשלה מפעילה מפעלים עבודה)עבודה יזומה(הממשלה מפעילה מפעלים אשר פשטו רגל-אבל בממדים מצומצמים כדי אשר פשטו רגל-אבל בממדים מצומצמים כדי

לא להכביד על הוצאות הממשלה.לא להכביד על הוצאות הממשלה.

Page 23: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

תקופה שלישיתתקופה שלישית1935-19391935-1939

שיפור במצב הכלכלי,שיפור בחקלאות, -שיפור במצב הכלכלי,שיפור בחקלאות,19351935סוף סוף- התאוששות התעשייה,הבניין והמסחר כולל סחר חוץ.התאוששות התעשייה,הבניין והמסחר כולל סחר חוץ.

תכנית כלכלית ארבע שנתית המכוונת -תכנית כלכלית ארבע שנתית המכוונת 19361936ביולי ביולי- גדל התוצר גדל התוצר 3838לפיתוח התעשייה והעיור, לקראת סוף לפיתוח התעשייה והעיור, לקראת סוף

, גם בזכות שיפור במצב , גם בזכות שיפור במצב 19281928 לעומת לעומת 19%19%הלאומי ב-הלאומי ב-הכלכלי בעולם.הכלכלי בעולם.

פתיחת נמל גדיניה ) נמל פולני ליד גדנסק( הופך פתיחת נמל גדיניה ) נמל פולני ליד גדנסק( הופךלהיות החשוב בנמלי הים הבלטי-הכנסות מהסחר להיות החשוב בנמלי הים הבלטי-הכנסות מהסחר

הימיהימי,פולין עוברת תהליכי התפתחות כלכלית מהירה,פולין עוברת תהליכי התפתחות כלכלית מהירה

הנפסקת עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.הנפסקת עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

Page 24: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

יהודי פולין בין שתי מלחמות העולםיהודי פולין בין שתי מלחמות העולם

התפתחותה של יהדות פולין בתקופה זו היא תוצאה התפתחותה של יהדות פולין בתקופה זו היא תוצאהשל תהליכים כלליים שעברו על פולין,ותגובת היהודים של תהליכים כלליים שעברו על פולין,ותגובת היהודים

על תהליכים אלה.על תהליכים אלה. למרות קיומם של זרמים אנטישמיים ומפלגות למרות קיומם של זרמים אנטישמיים ומפלגות

אנטישמיות ניתן להבחין במדיניות אנטישמית רק אנטישמיות ניתן להבחין במדיניות אנטישמית רק לאחר מותו של פילדסוצקי.לאחר מותו של פילדסוצקי.

-33לאחר המלחמה מנתה אוכלוסיית היהודים קרוב ל-לאחר המלחמה מנתה אוכלוסיית היהודים קרוב ל מהאוכלוסייה. מהאוכלוסייה.10%10%מיליון כ-מיליון כ-

בעת ועידת ורסאי התווכחו היהודים ביניהם על איזו בעת ועידת ורסאי התווכחו היהודים ביניהם על איזוצורת אוטונומיה יש לדרוש מהפולנים ולא על שאלת צורת אוטונומיה יש לדרוש מהפולנים ולא על שאלת

שוויון הזכויות.שוויון הזכויות. התוצאה-במסגרת חוזי המיעוטים קיבלו היהודים התוצאה-במסגרת חוזי המיעוטים קיבלו היהודים

מעמד אוטונומי חלקי.מעמד אוטונומי חלקי.

Page 25: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

דמוגרפיהדמוגרפיה

2,845,3642,845,364 מנו היהודים מנו היהודים 19211921במפקד במפקד מהאוכלוסייה. מהאוכלוסייה.10.5%10.5%מיליון-מיליון-

הגיעה האוכלוסייה היהודית הגיעה האוכלוסייה היהודית 19311931במפקד במפקד מהאוכלוסייה. מהאוכלוסייה. 9.8%9.8% 3,113,9333,113,933ל-ל-

33 , ,351,000351,000 שוב גידול מספרי-, שוב גידול מספרי-,19391939במפקד במפקד מיליון.מיליון.

רוב היהודים מתגוררים בערים ומהווים כרבע רוב היהודים מתגוררים בערים ומהווים כרבעמכלל המיעוטים בפולין.מכלל המיעוטים בפולין.

Page 26: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

השוואה בין אזורי המוצא של השוואה בין אזורי המוצא של היהודיםהיהודים

פולין קונגרסאיתפולין קונגרסאיתגליציהגליציהליטאליטא

אזורים רוסיים אזורים רוסיים יותר מזרחיים יותר מזרחיים

וצפוניים וצפוניים –"ליטוואקים"–"ליטוואקים"

דרום דרום פולין-שטחים פולין-שטחים

שבעבר השתייכו שבעבר השתייכו לאימפריה לאימפריה

האוסטרו-הונגריתהאוסטרו-הונגרית

לב פולין,ורשה,לב פולין,ורשה,

לודג'לודג'

מיקוםמיקום

מיהודי מיהודי 25%25%כ-כ-פוליןפולין

מיהודי מיהודי 15%15%כ-כ-פוליןפולין

60%60%היוו כ-היוו כ-מיהודי פוליןמיהודי פולין

דמוגרפיהדמוגרפיה

עירוניים-בעיקר עירוניים-בעיקר בוילנהבוילנה

בוורשה בוורשה 80%80%עירונייםעירונייםולודג'ולודג'

עיורעיור

מסחר זעיר,מסחר זעיר,עיסוקים עיסוקים ייחודיים,ייחודיים,

שוחטים,גבאים,שוחטים,גבאים,רבנים וכו'רבנים וכו'

מסחר,תעשייה מסחר,תעשייה קלה,מק' קלה,מק'

חופשיים-אך יש חופשיים-אך יש מרכיב דתימרכיב דתי

-טוב, -טוב, 19281928עד עד מסחר,מקצועות מסחר,מקצועות

חופשיים,תעשייה חופשיים,תעשייה . מעמד בינוני. מעמד בינוני

כלכלהכלכלה

Page 27: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

כלכלהכלכלה

1931193119211921

עיסוקעיסוקמס' נפשותמס' נפשותאחוזאחוזמס' נפשותמס' נפשותאחוזאחוז

חקלאותחקלאות4.34.3135,200135,2005.85.8159,147159,147

תעשייה קלהתעשייה קלה42.142.11,313,3421,313,3423434937,073937,073

מסחרמסחר36.636.61,140,5321,140,53241.341.31,136,9311,136,931

תחבורהתחבורה4.54.5139,372139,3723.53.593,05793,057

שירותיםשירותים7.17.1218,436218,4366.46.4178,379178,379

)כולל מק' חפ'()כולל מק' חפ'(

שונותשונות5.45.4167,051167,0519.09.0250,467250,467

סה"כסה"כ100100100100

Page 28: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

שינויים שחלו בחיי היהודים בפולין שינויים שחלו בחיי היהודים בפולין בתחום הכלכלהבתחום הכלכלה

אבדן מקורות תעסוקה " מסורתיים" שבהם עסקו אבדן מקורות תעסוקה " מסורתיים" שבהם עסקויהודים במשך תקופה ארוכה לפני הקמת פולין יהודים במשך תקופה ארוכה לפני הקמת פולין

העצמאית)מסחר,תווך פנים,סחר חוץ עם המדינות העצמאית)מסחר,תווך פנים,סחר חוץ עם המדינות הגובלות בפולין(:הגובלות בפולין(:

יהודים עברו מעיסוק במסחר לעיסוק המקצועות יהודים עברו מעיסוק במסחר לעיסוק המקצועותהקשורים לתעשייה קלה ולמלאכה, מקצועות שעדיין הקשורים לתעשייה קלה ולמלאכה, מקצועות שעדיין

לא נהפכו למונופול ממשלתי. לא נהפכו למונופול ממשלתי. יהודים עברו מתחום התיווך למקצועות חופשיים)אחוז יהודים עברו מתחום התיווך למקצועות חופשיים)אחוז

העוסקים במקצועות חופשיים היה גבוה ממספרם העוסקים במקצועות חופשיים היה גבוה ממספרם הכללי באוכלוסייה. בעקבות זאת חלה עלייה ברמת הכללי באוכלוסייה. בעקבות זאת חלה עלייה ברמת

החיים של יהודים אלה.החיים של יהודים אלה. יהודים רבים נטשו את העיירות וחיפשו פרנסה בערים יהודים רבים נטשו את העיירות וחיפשו פרנסה בערים

הגדולות, חלק מהם נעשו מובטלים.הגדולות, חלק מהם נעשו מובטלים.

Page 29: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הגורמים לשינויים בתחום הכלכלההגורמים לשינויים בתחום הכלכלה

השינוי במקורות התעסוקה היה תוצאה של ניסיון השינוי במקורות התעסוקה היה תוצאה של ניסיוןלהשתלב בתחומים שנשארו פתוחים ולא הפכו להשתלב בתחומים שנשארו פתוחים ולא הפכו

למונופול ממשלתי והיה אפשר לפתחם באמצעים למונופול ממשלתי והיה אפשר לפתחם באמצעים בתנאים שהיו להם: הון מועט, נגישות לחומרי גלם.בתנאים שהיו להם: הון מועט, נגישות לחומרי גלם.

מדיניות הממשלה לביסוס כלכלה לאומית פולנית מדיניות הממשלה לביסוס כלכלה לאומית פולניתהשפיעה לרעה על מצב היהודים:השפיעה לרעה על מצב היהודים:

הנהגת כלכלה ריכוזית ומעורבות מרבית של המדינה הנהגת כלכלה ריכוזית ומעורבות מרבית של המדינהבכל תחמי הכלכלה,בעקבות הנהגת מונופול ממשלתי בכל תחמי הכלכלה,בעקבות הנהגת מונופול ממשלתי

בענפי משק רבים)מכרות,יערות,מפעלים בענפי משק רבים)מכרות,יערות,מפעלים כימיים(שחלקם סיפקו בעבר פרנסה ליהודים רבים.כימיים(שחלקם סיפקו בעבר פרנסה ליהודים רבים.

Page 30: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הגורמים לשינויים בתחום הכלכלההגורמים לשינויים בתחום הכלכלה

מעורבות הממשלה בסחר חוץ והנהגת סחר פנים מעורבות הממשלה בסחר חוץ והנהגת סחר פניםאחיד)ביטול גבולות מכס שהיו נהוגים בתוך שטחי אחיד)ביטול גבולות מכס שהיו נהוגים בתוך שטחי פולין עד שקיבלה עצמאות(גרמה לנישול היהודים פולין עד שקיבלה עצמאות(גרמה לנישול היהודים

מסחר חוץ ומתיווך בין העיר לכפר.מסחר חוץ ומתיווך בין העיר לכפר. נקיטת העדפה מתקנת כלפי פולנים בתחומים נקיטת העדפה מתקנת כלפי פולנים בתחומים

שהולאמו,במפעלים שפכו לקואופרטיביים, העדפת שהולאמו,במפעלים שפכו לקואופרטיביים, העדפת מפעלים פולניים ומניעת אשראי מיהודים בעלי מפעלים פולניים ומניעת אשראי מיהודים בעלי

מפעלים זעירים.מפעלים זעירים.-חל שינוי במדיניות כלפי היהודים חל שינוי במדיניות כלפי היהודים 3030במהלך שנות ה-במהלך שנות ה

שכלל חוקים מגבילים שונים: איסור פתיחת עסקים שכלל חוקים מגבילים שונים: איסור פתיחת עסקים בימי ראשון ,חסימת האפשרויות לשרת במנהל בימי ראשון ,חסימת האפשרויות לשרת במנהל הציבורי והממשלתי,אפליה בקבלה לבתי ספר הציבורי והממשלתי,אפליה בקבלה לבתי ספר

התיכוניים ולמוסדות להשכלה גבוהה.התיכוניים ולמוסדות להשכלה גבוהה.

Page 31: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

מעמד חוקי ומשפטי של היהודים עם מעמד חוקי ומשפטי של היהודים עם הקמת פולין החדשההקמת פולין החדשה

חבר הלאומים התנה את עצמאותה של פולין בכינון חבר הלאומים התנה את עצמאותה של פולין בכינוןמשטר דמוקרטי ובמתן זכויות למיעוטים, וביניהם גם משטר דמוקרטי ובמתן זכויות למיעוטים, וביניהם גם

ליהודים:ליהודים: מתן זכויות אזרח)פרט(שוות ליהודים במדינה הריבונית מתן זכויות אזרח)פרט(שוות ליהודים במדינה הריבונית

החדשה בהתאם לחוזה המיעוטים.החדשה בהתאם לחוזה המיעוטים. הכרה ביהודים כמיעוט לאומי,ומתן זכויות הכרה ביהודים כמיעוט לאומי,ומתן זכויות

קבוצה)בהתאם לחוזה המיעוטים(הכרה בשבתות קבוצה)בהתאם לחוזה המיעוטים(הכרה בשבתות וחגים יהודיים,אוטונומיה בחינוך,תרבות ודת, הכרה וחגים יהודיים,אוטונומיה בחינוך,תרבות ודת, הכרה

במוסדות היהודיים ותקצובם.במוסדות היהודיים ותקצובם. פוליטי-נתנה הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט הפולני פוליטי-נתנה הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט הפולני

ולכהן במוסדות השלטון השוניםולכהן במוסדות השלטון השונים חירויות פרט-.חופש תנועה,חופש ביטוי,חופש חירויות פרט-.חופש תנועה,חופש ביטוי,חופש

התארגנות.התארגנות.. חינוך-לימוד חינם בבתי הספר הציבוריים .חינוך-לימוד חינם בבתי הספר הציבוריים

Page 32: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הפרת הזכויות ליהודיםהפרת הזכויות ליהודים

קביעת מכסות של סטודנטים יהודים קביעת מכסות של סטודנטים יהודיםלאוניברסיטאות),נומרוס קלאוזוס"(.לאוניברסיטאות),נומרוס קלאוזוס"(.

מדיניות הממשל ל"העדפה מתקנת" כלפי מדיניות הממשל ל"העדפה מתקנת" כלפיהפולנים בתחום הכלכלה.הפולנים בתחום הכלכלה.

-חסימת האפשרויות של יהודים חסימת האפשרויות של יהודים 3030בשנות ה-בשנות ה לשרת במנהל הציבורי והממשלתי.לשרת במנהל הציבורי והממשלתי.

Page 33: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הסיבות לאנטישמיות בפוליןהסיבות לאנטישמיות בפולין

פולין היא מדינה שלה שורשים לאומיים חזקים ונטייה פולין היא מדינה שלה שורשים לאומיים חזקים ונטייהללאומנות קיצונית נגד זרים.ללאומנות קיצונית נגד זרים.

היהודים נחשדים כגורם המסכן את שלמותה היהודים נחשדים כגורם המסכן את שלמותהוריבונותה של המדינה, כבוגדים ומשתפי פעולה.וריבונותה של המדינה, כבוגדים ומשתפי פעולה.

היהודים הובילו את המאבק על שמירת זכויות היהודים הובילו את המאבק על שמירת זכויותהמיעוטים בפולין.-חשש להתערבות חיצונית.המיעוטים בפולין.-חשש להתערבות חיצונית.

,שנאת יהודים-ריבוי דעות קדומות על היהודים,שנאת יהודים-ריבוי דעות קדומות על היהודיםמסכנים את הכלכלה,גייס חמישי ושנאה על בסיס מסכנים את הכלכלה,גייס חמישי ושנאה על בסיס

דתי.דתי..משברים כלכליים.משברים כלכליים,נציגות מועטה בפרלמנט,העדר מנהיגות אחידה,נציגות מועטה בפרלמנט,העדר מנהיגות אחידה

הצטרפות מיעוטים אחרים לגל האנטישמי.הצטרפות מיעוטים אחרים לגל האנטישמי.

Page 34: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

ביטויי האנטישמיות ביטויי האנטישמיות פיזית-פגיעה ביהודים,פריצות לבתיהם,אונס,רצח,קיצוץ פיזית-פגיעה ביהודים,פריצות לבתיהם,אונס,רצח,קיצוץ

זקנים ופאות.זקנים ופאות. עיתונות וספרות-העיתונות תקפה הסכם בין היהודים עיתונות וספרות-העיתונות תקפה הסכם בין היהודים

לממשלה וטענה כי במימושו מדובר למעשה בפיקוח לממשלה וטענה כי במימושו מדובר למעשה בפיקוח בינלאומי. בספרות הפולנית נוהלה הסתה כנגד בינלאומי. בספרות הפולנית נוהלה הסתה כנגד

היהודים,הם הואשמו כמשתפי פעולה עם אויבי פולין.היהודים,הם הואשמו כמשתפי פעולה עם אויבי פולין. פוליטית-מפלגה אנטישמית-האנדקים.ביטאה את פוליטית-מפלגה אנטישמית-האנדקים.ביטאה את

שנאת הזרים שכוונה בעיקר נגד היהודים.שנאת הזרים שכוונה בעיקר נגד היהודים. חקיקה-חקיקה המגבילה את פעילותם הכלכלית ואת חקיקה-חקיקה המגבילה את פעילותם הכלכלית ואת

מספר היהודים שיוכלו להירשם להשכלה גבוה )נומרוס מספר היהודים שיוכלו להירשם להשכלה גבוה )נומרוס קלאוזוס(.קלאוזוס(.

פורסמה חוקה חדשה שאחד מסעיפה פורסמה חוקה חדשה שאחד מסעיפה 19351935בשנת בשנת קבע:" זכות האזרח להשפיע על ענייני הציבור וערכו, קבע:" זכות האזרח להשפיע על ענייני הציבור וערכו,

בהתאם לערך מאמציו ושירותיו לטובת הכלל"-פגיעה בהתאם לערך מאמציו ושירותיו לטובת הכלל"-פגיעה במעמד היהודים בפולין.במעמד היהודים בפולין.

Page 35: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פעילות קהילתיתפעילות קהילתית ליהודים היה אישור לנהל את חייהם כרצונם למרות ליהודים היה אישור לנהל את חייהם כרצונם למרות

ההגבלות המוטלות עליהם.בעיקר זה בא לידי ביטוי ההגבלות המוטלות עליהם.בעיקר זה בא לידי ביטוי בתחום תרבות וחינוך ותחום לאומי/ פוליטיבתחום תרבות וחינוך ותחום לאומי/ פוליטי

תחום החינוך והתרבות-דאגה לצרכי הדת,דאגה תחום החינוך והתרבות-דאגה לצרכי הדת,דאגהלצרכים חברתיים,מתן עזרה הדדית, גביית מיסים, לצרכים חברתיים,מתן עזרה הדדית, גביית מיסים,

בסיוע ארגונים יהודיים כמו הג'ונייט ויהודים מארה"ב בסיוע ארגונים יהודיים כמו הג'ונייט ויהודים מארה"ב נפתחו בתי ספר למלאכה כמו רשת "אורט" הוקמו נפתחו בתי ספר למלאכה כמו רשת "אורט" הוקמו

ישיבות ובתי חינוך לנערות, הוקמו בתי ספר עבריים ישיבות ובתי חינוך לנערות, הוקמו בתי ספר עבריים ובתי ספר של הציונות הדתית בהם חוזקה הזיקה לא"י.ובתי ספר של הציונות הדתית בהם חוזקה הזיקה לא"י.

Page 36: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פעילות קהילתיתפעילות קהילתית תחום העיתונות-כתבי עת ועיתונים רבים לאוכלוסייה תחום העיתונות-כתבי עת ועיתונים רבים לאוכלוסייה

בעברית. בעברית.1515 באידיש ו- באידיש ו-136136היהודית, היהודית,

חיי חברה-מספר רב של מועדונים לאנשי תרבות ורוח חיי חברה-מספר רב של מועדונים לאנשי תרבות ורוח–משוררים,סופרים,עיתונאים.–משוררים,סופרים,עיתונאים.

תנועות נוער –מפלגות יהודיות –לכל מפלגה הייתה תנועות נוער –מפלגות יהודיות –לכל מפלגה הייתהתנועת נוער משלה שהתבססה על האידיאולוגיה תנועת נוער משלה שהתבססה על האידיאולוגיה

המפלגתית והמטרה העיקרית הכשרת הנוער לעליה המפלגתית והמטרה העיקרית הכשרת הנוער לעליה לא"י.לא"י.

Page 37: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

החינוךהחינוך

עבר חלק גדול מיהודי פולין תהליך עבר חלק גדול מיהודי פולין תהליך 2020במהלך המאה הבמהלך המאה ה חילון.חילון.

כתגובת נגד-התרחבה מערכת החינוך האורתודוקסית כתגובת נגד-התרחבה מערכת החינוך האורתודוקסיתובראשה הישיבות הגדולות שבהן התפרסמה פולין ובראשה הישיבות הגדולות שבהן התפרסמה פולין

בעבר.בעבר. לצידן התפתחו גם ה"חדרים,"ישיבות ותלמודי תורה לצידן התפתחו גם ה"חדרים,"ישיבות ותלמודי תורה

חדשים של,אגודת ישראל" ו"מזרחי".חדשים של,אגודת ישראל" ו"מזרחי". אך בד בבד נפתחו מסגרות חינוך חדשות עבור ילדים אך בד בבד נפתחו מסגרות חינוך חדשות עבור ילדים

יהודים-בחלקם נשאר עדיין העיקרון המסורתי,לפיו רוב יהודים-בחלקם נשאר עדיין העיקרון המסורתי,לפיו רוב שעות הלימוד הוקדשו ללמודי הקודש אך גם הונהגו שעות הלימוד הוקדשו ללמודי הקודש אך גם הונהגו לימודים כלליים)היסטוריה יהודית,לימוד שפות וכו'(.לימודים כלליים)היסטוריה יהודית,לימוד שפות וכו'(.

Page 38: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הזרמים העיקריים בחינוך היהודי הזרמים העיקריים בחינוך היהודי בפוליןבפולין

אידיאולוגיה חרדית- כתגובת נגד לחילון בקרב אידיאולוגיה חרדית- כתגובת נגד לחילון בקרבהיהודים, התרחבה מערכת החינוך היהודים, התרחבה מערכת החינוך

האורתודוקסית ובראשה הישיבות הגדולות האורתודוקסית ובראשה הישיבות הגדולות שבהן התפרסמה פולין בעבר.שבהן התפרסמה פולין בעבר.

אידיאולוגיה ציונית- במספר ארצות הסתעפה אידיאולוגיה ציונית- במספר ארצות הסתעפהבקצב מהיר רשת בתי הספר העבריים של " בקצב מהיר רשת בתי הספר העבריים של "

תרבות" מיסודה של התנועה הציונית. כמו כן תרבות" מיסודה של התנועה הציונית. כמו כן נפתחו גם בתי מדרש ללימודי מורים עבריים. נפתחו גם בתי מדרש ללימודי מורים עבריים. מספר הלומדים בבתי ספר אלה בפולין לבדה מספר הלומדים בבתי ספר אלה בפולין לבדה

הגיע לרבבות.הגיע לרבבות.

Page 39: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

הזרמים העיקריים בחינוך היהודי הזרמים העיקריים בחינוך היהודי בפוליןבפולין

אידיאולוגיה סוציאליסטית- בתי הספר ביידיש אידיאולוגיה סוציאליסטית- בתי הספר ביידישבפולין היו קשורים למפלגות השמאל) , בונד" בפולין היו קשורים למפלגות השמאל) , בונד"

ו"פועלי ציון"( ואילו בליטא-ביידישיסטיים, ו"פועלי ציון"( ואילו בליטא-ביידישיסטיים, מספר התלמידים היה קטן יותר.מספר התלמידים היה קטן יותר.

בתי ספר פולניים- ממשלת פולין לא הכירה בתי ספר פולניים- ממשלת פולין לא הכירהבבתי הספר היהודיים בעברית וביידיש כבעלי בבתי הספר היהודיים בעברית וביידיש כבעלי

רמה מספקת ללימודים גבוהים יותר ולא רמה מספקת ללימודים גבוהים יותר ולא ראתה בהם בתי ספר היכולים להכשיר לעבודה ראתה בהם בתי ספר היכולים להכשיר לעבודה

במוסדות הממשלתיים. לקראת המחצית במוסדות הממשלתיים. לקראת המחצית כבר למדו יותר ילדים כבר למדו יותר ילדים 3030השנייה של שנות ה-השנייה של שנות ה-

יהודים במוסדות חינוך פולניים מאשר יהודים במוסדות חינוך פולניים מאשר במוסדות חינוך יהודיים.במוסדות חינוך יהודיים.

Page 40: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

תנועות הנוערתנועות הנוער

אחת ההתפתחויות החושבות בתולדות הציונות מאז אחת ההתפתחויות החושבות בתולדות הציונות מאזמלחמת העולם הראשונה הייתה הקמתן של תנועות מלחמת העולם הראשונה הייתה הקמתן של תנועות

נוער מגשימות: נוער מגשימות: .החלוץ,החלוץ הצעיר,השומר הצעיר ,דרור,בית"ר.החלוץ,החלוץ הצעיר,השומר הצעיר ,דרור,בית"ר רבבות בני נוער הצטרפו והפכו אותן לכוח פוליטי רבבות בני נוער הצטרפו והפכו אותן לכוח פוליטי

חשוב.חשוב. קיימו "הכשרות" שנועדו להדריך את חברי התנועות קיימו "הכשרות" שנועדו להדריך את חברי התנועות

ולכוונם לקראת צאתם להתיישבות בארץ ישראל. ולכוונם לקראת צאתם להתיישבות בארץ ישראל. -היו היו 3030הסיבות העיקריות להתפתחותן בשנות ה-הסיבות העיקריות להתפתחותן בשנות ה

בהחרפת האנטישמיות ובגלל המחסור במקורות בהחרפת האנטישמיות ובגלל המחסור במקורות פרנסה.פרנסה.

Page 41: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פעילות פוליטית-דפוסי פעילות פעילות פוליטית-דפוסי פעילות לאומיתלאומית

-התמודדה רשימה יהודית ציונית התמודדה רשימה יהודית ציונית 19191919ב-ב נציגים נציגים 55 מנדטים, כלומר מנדטים, כלומר 55בבחירות וזכתה ב-בבחירות וזכתה ב-בפרלמנט הפולני.בפרלמנט הפולני.

אחד הנציגים –יצחק גרינבוים- נבחר לייצג את אחד הנציגים –יצחק גרינבוים- נבחר לייצג אתהרשימה בוועדת החוקה ומשם הוא פועל הרשימה בוועדת החוקה ומשם הוא פועל

לשמירה על זכויות המיעוטים בפולין כולל אלו לשמירה על זכויות המיעוטים בפולין כולל אלו של היהודים.של היהודים.

"את זאת הוא עושה על ידי כך שהוא יוצר "בלוק" את זאת הוא עושה על ידי כך שהוא יוצר "בלוקפרלמנטרי המורכב גם מנציגי המיעוטים פרלמנטרי המורכב גם מנציגי המיעוטים

האחרים כדי להגביר את השפעתם בוועדה.האחרים כדי להגביר את השפעתם בוועדה.

Page 42: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

פעילות פוליטית-דפוסי פעילות פעילות פוליטית-דפוסי פעילות לאומיתלאומית

-תוצאות הבחירות מראות שליהודים תוצאות הבחירות מראות שליהודים 19221922ב-ב מספר נציגים גבוה מתוך כלל נציגי המיעוטים מספר נציגים גבוה מתוך כלל נציגי המיעוטים

בפרלמנט, כוח זה מנוצל למאבק בפעילות בפרלמנט, כוח זה מנוצל למאבק בפעילות האנטישמית ותיקוני חוקים שפגעו ביהודים –האנטישמית ותיקוני חוקים שפגעו ביהודים –

למשל ביטול החוק על חובת מנוחה בימי ראשון.למשל ביטול החוק על חובת מנוחה בימי ראשון.-הממשל הפולני מפרסם כתב הסכמה הממשל הפולני מפרסם כתב הסכמה 19261926ב-ב

שבו הוא נענה ליהודים בכמה מדרישותיהם, שבו הוא נענה ליהודים בכמה מדרישותיהם, זאת תמורת התנתקותם מגוש המיעוטים.זאת תמורת התנתקותם מגוש המיעוטים.

-התפרסמה חוקה חדשה , הפעם קשה –התפרסמה חוקה חדשה , הפעם קשה 19351935ב-ב– ליהודים להתמודד נגדה משום שנציגותם ליהודים להתמודד נגדה משום שנציגותם

מנדטים. מנדטים.44בפרלמנט אינה מספיק חזקה-בפרלמנט אינה מספיק חזקה-

Page 43: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

מפלגות אנטי ציוניותמפלגות אנטי ציוניות

::מפלגה חרדית אנטי ציונית , לחמה במפלגות מפלגה חרדית אנטי ציונית , לחמה במפלגות

החילוניות והציוניות .יצגה זרם חרדי אשר טיפח החילוניות והציוניות .יצגה זרם חרדי אשר טיפח את הדת היהודית ושימורה כחלק מהותי את הדת היהודית ושימורה כחלק מהותי

מהקיום היהודי האוטונומי בפולין.מהקיום היהודי האוטונומי בפולין.

אגודת אגודת ישראלישראל

ארגון חילוני אנטי ציוני ואנטי דתי- פעל למציאת ארגון חילוני אנטי ציוני ואנטי דתי- פעל למציאת פתרון בתוך המסגרת האוטונומית שניתנה פתרון בתוך המסגרת האוטונומית שניתנה ליהודים, נאבק באנטישמיות ולמען תרבות ליהודים, נאבק באנטישמיות ולמען תרבות יהודית חילונית,הבונד היה הגורם המרכזי יהודית חילונית,הבונד היה הגורם המרכזי

בהקמת רשת החינוך האידישאית והגוף הפוליטי בהקמת רשת החינוך האידישאית והגוף הפוליטי ניהל מאבק ניהל מאבק 1936-19391936-1939החשוב ביותר .בשנים החשוב ביותר .בשנים

עיקש בגורמים האנטישמיים בפולין.המפלגה עיקש בגורמים האנטישמיים בפולין.המפלגה זכתה לייצוג במועצות עיריות במיוחד בוורשה זכתה לייצוג במועצות עיריות במיוחד בוורשה

בלודז' ובוילנה.בלודז' ובוילנה.

הבונדהבונד

Page 44: פולין בין שתי מלחמות עולם (הוכן ע"י הנרי קדוש)

מפלגות ציוניות-מפלגות ציוניות-הקמת בית לאומי יהודי לעם היהודי הקמת בית לאומי יהודי לעם היהודי

בא"יבא"ישאפו לחבר ציונות עם שאפו לחבר ציונות עם

סוציאליזם.סוציאליזם.גוש שמאל-פועלי גוש שמאל-פועלי

ציוןציון

)חילונית()חילונית(

מפלגה חילונית יצגה את בני מפלגה חילונית יצגה את בני המעמד הבורגני,בעלת מצע המעמד הבורגני,בעלת מצע

ליברליליברלי

גוש מרכז-הציונים גוש מרכז-הציונים הכללייםהכלליים

דגלו בעליה לא"י , הסכימו לקבל דגלו בעליה לא"י , הסכימו לקבל תוכנית של הגירת יהודים מרצון תוכנית של הגירת יהודים מרצון

שהציעו הפולנים, הקימו חוות שהציעו הפולנים, הקימו חוות הכשרה חקלאיות במטרה הכשרה חקלאיות במטרה

להכשיר את הצעירים לעבודת להכשיר את הצעירים לעבודת אדמה לקראת העלייה לא"י.אדמה לקראת העלייה לא"י.

גוש ימין –המזרחי גוש ימין –המזרחי )דתית( והמפלגה )דתית( והמפלגה

הרוויזיוניסטית –הרוויזיוניסטית –)חילונית( בראשות )חילונית( בראשות

ז'בוטינסקיז'בוטינסקי