فصل پنجم : تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

Download فصل پنجم : تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

Post on 15-Mar-2016

75 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

فصل پنجم : تقسیم بازاروتعیین بازارهدف. تقسیم بازار یا بخش بندی بازار هسته مرکزی استراتژی بازاریابی وروندی است برای تشخیص ومجزاکردن ویژگیهای خریداران . استراتژی بازاریابی شامل دوبخش اساسی است : 1- گزینش بازارهدف 2- توسعه وتدوین برنامه بازاریابی موثربرای موفقیت دربازارهدف - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

:

: . :1- 2- :1- .2- 1 : . :1- : .2- .3- .

2 : : . . . .3 : .4 : -- -- 5 : . . - - .6 : : -- - .7 : : - - - - .: : - - - - .8 : : . 1920 ( ) .: . .9 : :1 : .2- : .

10 : 3- : 4- : .5- : .11 : :1- 2- 3- 4- 12 : : --- .13 : : -- - --- - . ::1- .2- .14 : :: .: - - .: .15 : : . : - . .16 17 : : .18 : : . . .19 : :1-: .2- : .3- : .20 : 4- : - .5- : :- 21 : : . : 1- 2- 22 : :1- : .2- : .3- : .4- : .5- : .23 : : :1- 2- 3- 24 : : .: ( ) .: .25 : : .26 : : .27 : : - .

28 : : :

29 : : . : .30 : - : ( ) .

31 : - : .32 : : .33 : 1976 1980 1981

34 : 1983 .35 : .36 : : 1981 1987 1/5 6666 1979 . 37 : 1981 1/5 . . 1988 - - .38