مانيفست سر پيري -- نوشته : آقای سرایی

Download مانيفست سر پيري -- نوشته : آقای سرایی

Post on 14-Oct-2015

270 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هنوز ياد نگرفته بودم كه بدرستي بند كفشم راببندم و دست چپ و راستم را از هم تشخيص دهم مرا بهاصول دين مبين دلالت كردند . من بيخبر كه هميشه خدا،حرف بزرگتر ها را حجت ميدانستم و بدون سئوال جوابقبول ميكردم ، چه راحت اين اصول مقدس را پذيرفته و خودرا در وادي توحيد انداختم تا هم رنگ جماعت بوده باشم.چند وقتي از سر نا آگاهي و يا شايد از ترس جهنم در اينوادي سر كردم وهم رنگ جماعت گشتم بدون اينكه هيچ وقتسر در آورده باشم كه منظور از اين ادا واطوارها چهبوده است واين همه صغري وكبري چيدن ها از براي چهمنظوري است تا زماني كه بقول بزرگترها دم در آوردم وبه سرم زد كه از آن روز به بعد از جهنم نترسم كه هيچبلكه ازآن به بعد حرف، حرف خودم باشد واصول مورد قبولخودم را داشته باشم وبس .

TRANSCRIPT

 • 1

  !

  .

  "

  "

  .

  .

  !

  .

  .

  .

  .

 • 2

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 3

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  :

  .

  .

  "

  .

  .

  "

  .

  .

  . .

  "

  " .

 • 4

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . !

  .

  .

  . .

  .

  " .

  .

  .

  .

 • 5

  .

  .

  .

  .

  -

  .

  . .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

 • 6

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  :

  . !!

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 7

  !

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  "

  .

 • 8

  .

  ..

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  " .

  .

  .

  "

  .

  .

 • 9

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

 • 01

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  ! .

  "

 • 11

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  _

  _

  (

  )

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

 • 21

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  13

 • 31

  .

  "

  . .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 41

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  " .

  .

  !

  .

 • 51

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  . "

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

 • 61

  .

  "

  .

  . !

  .

  .

  .

  " .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 71

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  ) (

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 81

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 91

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 02

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 12

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  "

  .

  .

 • 22

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 32

  .

  . .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  "

 • 42

  .

  "

  .

  .

  .

  ..

  .

  .

  .

  9

  .

  9 .

  .

 • 52

  .

  "

  .

  .

  . 8

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

 • 62

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  " .

 • 72

  .

  .

  .

  .

  . "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  - -

  .

  .

  .

  .

 • 82

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  " .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 92

  .

  .

  .

  . "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 03

  .

  "

  ..

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ! .

  .

 • 13

  !

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ..

  .

  .

  .

  "

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 23

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  " .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  :