تغذیه اسلامی

Download تغذیه اسلامی

Post on 25-Jun-2015

74 views

Category:

Health & Medicine

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این کتاب از سخنرانی مهندس جمشید خدادادی برداشت و به متن تبدیل شده است رضا عبدالوند تویسرکانی. This book is based on eng jamshid khodadadi which has converted to text by me. reza abdolvand toiserkany

TRANSCRIPT

  • 1. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 2.::85

2. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 4A)(..:.:.::1++1..::..:++++)B+ (.:56.:6)5/2(+++3+ .+.:)(190.:..::})570()535()445({...:):(:dish.:.36.:.:.:..:23)40(.:.34.:)(.-)(.. 3. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 5)(..)(:.:.:6-)(-34-)46(). (.:1-...2-..:1-2-3-.:1+1+5/2..:..)(::2332)(.:+1+1++.:........::..:.:.:++++++++++++)--(..:.:-.-.-.---. 4. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 6--.-.+==:+++.:.-23-.-.-+++.-.-+.-++++..:---.--.:++)() ..(..34..:++++1+1015+1+)+(.:)+.+ (+1++... 5. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 7:-.-.--.--..-23-.-5/2.-.-..5/2.3).(..5/2 20..:3.:4/1.5-10..*++4/1*.:-...*.::.)(. 6. -com.gmail@Reza.Abdolvand:Email: 8:).3/2+3/1. (:.H2N2O2) ..(.::037). (.....-.------