هفتاد و دو داستان کوتاه

Download هفتاد و دو داستان کوتاه

Post on 16-Nov-2014

59 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

\ - .l,. \ - _ I, l,. _.I ..:r - ...,:f - :. lr :ls. le,.,.. _o - _.,.l.: - _ .eI,> _,s.>..l. v - _ I> ~ l> > _I ls \- - :,.\\ - l>: :ls. I_.. l.l. \\ - _.llI _le l. _!le\r - :l>\f - _s\o - ,.,.. ,\v - .. _e> \I - _r.. le\\ - 9:\- - c. _le _.l.. \\ - _ls.s _lr..l \r - .lsl.lI\f - .. le,.. \ - ,. ... \v - l.. ,. c, \I - .. l I > r- - .. _le !r\ - .., .Il._r\ - _l. ,.s c.. c. rr - c.. >,. rf - c..s :.. .r ro - ,.I .,._r - _l..I> _.=l.rv - ..> .ls,. .e ,.e_ >,. r\ - _lr>,f- - ~,. ! . f\ - :>, .I.. .e le.f\ - > .. ,.!ff - _I,>l =>l..I _ _ ..>fI - >o\ - _lo\ - :>..of - \o- _I.. l. _l,.oo - _> _l.so - ! >,. :>,: ..... I.> _ov - _. _.!oI - :l.. _.!o\ - ...!- - ,.I .,._\ - :>I\ - =>!r - =>! _: lef - .>... =>!o - ! .. _ I>,. - >I,sI ...: _ l. .s cl.> v -