ماهنامه ایرانیان، سال سوم، شماره (3) 22

Download ماهنامه ایرانیان، سال سوم، شماره (3) 22

Post on 16-Nov-2014

240 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شماره پیاپی 22، نوامبر 2009

TRANSCRIPT

c. Ir:. I _I \I.: c - . .I.: ._. \v,...: _. : \_.-. c..: \\ .. - > \r I... _I> \I> . \v_. r \ : .. :_.... |... ... .:. :... ... .>. I.. _ Ir... : |..|. ._.|. |:. ._.|.. _... ..|. |.. ... .... ._.... _..... _.|- ._.... ._.... _...: |. ._.|. .. ._.... .. ._..|:_c : ._.... .. ._...: |... ._..|: _.. ..>. .|.:.|. |:.:. >b . ... _.|- _..|:.I> _c : ... |...: ... _.|...: Persian - ... _... ....: - _.:.: - ... ...

.

.

.

\ \tt -

... |...: ... _.|...: Persian|.....|..,.. . .... _-

|.13881 - |. 1987 . - i |. ..i.. .|. ... ..|. .....- |. |: . ) 1975 ( _. . ...: . . .|..- ...... . i..:|: i... -. .-||. .. i ....|. .lI. _.>I. ) 1941 ( |. .|. .: ._.. .i . -..|. |: .. ..i.. ... _i.. -: ... ...: _|. ..|. _:|: ... . . -: i -...: ..i.. ... .- |: i -|. _:.. ... ...: _:.. _|.... |..i .. .|.. .>.. ...i -: |. i_. -..- ..: |..i -: .... _i|. ..|.|i |. ...... |. _i.. _i ..|.. .. ... _i.. . -: |.. .- -.... _i.. - _. ... |. -.. ..: .. -.- -: -.. |. ,..: -i..i -: ..|....: .. .... _.... -..._.. _:. -. ,i.: -.- ..|. ! .| .. |. -: _...... -: .. -. |.i -.- ...i. .: .. . i.. _ |. ..: .. i ... .. _|-. .|. |. ..i.. i . -. .... _|: . .. _i . i -. ..: ..... ...: |. . . . .. . _|. -: ... ..i.: -..:|. ..... ...: -.. _|... .. -.... .|. .. . i.-|.| .. ..i. -. ..|. ...:i _|- -:.. ....- ..|..i -. _.... _ i . ..i. 1964 ...... .. |. . ... .... i _.|..i. .|>..i |.i -.|. |... ..|. ...: ... _i.. _i -..i. ..|..i -. .. _i.i i ...:..|. . .>...i.. i ....- -. .i -. i .:.. _.|.|. _|-. -: _. ..-. |...i |..i. |.:-....i |.. .. _ ..i ... . .|..: |..i. ..... -: _.|..i. ..| _.....i |. -. ... -.... -.- _|..: .... ..i... . -.:.:..i ... : |:... .2 - .... -.|... ... |. ....- |. . -. |:... -: ..i. |. ..i.. |... i ..: .. ... .>.. ... |L..i -. i i.... ....- . ...i.....|.. .. ... . -: .. ... .i .... i .. -: ..... ..... |. ..... |.|: . .... |. .. .: ...-.|. ..: |.. |. . ... ..- -. ..>.. i _.. . .... .... :|.i _ .... . -. . . _.: |... |.:|. |.i ... . i .i ->.. _.. -. . -: ..: .:: -L>| .. -: |.. ....: .-i.. ... ,|: -. .... i ..... |...: . -..: -. .|.:|. |.i ._...:..|. _i -. i .i .. .... _.. . .. |... ..: .|... .... . -..>. |.. _i..| |. _|. |>.- . .L. i >. i.:. i _.|... |-|. |. -: .....: . .- .-.:i. .i ....: ..... -: |.. ..i. ..... ._>.i .... _:...2.:II. _I..c. _Ir:. I _I.|..,.. . .... _-

|.1388 _...|. . _.:.. ....- ...>. _. i...- i ..: . .|. _...>. -: ..|.... .| .. ..i... ,|: . ...-.- .|: _.>. .i..|... _:.. _ .- ..i -.- -: |.. _.|....: . .|.. .: :.|. -..: i..i : -.... |. _...>. |. ..i .... ||. |. -: _. .|.. .... ... ... .. _.. .. i .i .... _.. i . .: -: _. ... ......... . |. .....-.- _ |.... _:.. .. .i |. i_. . |... ..i :.. -: ...: .... i |. |.|: . .i -: ... _... .i .-... i i _. ..|... ,... _ ..: . .... -.|... ... |. ....- |. .-. . -: ... -.>...i.. i .i -. _Ir:. _.i.. ...: ..... -. -. .|.. i i i.- -. . .... |..i _:.. ...i. .. ... .. _... ,..>. _:......||. .. . .|..- i.| ..|: ...3 - |:... i |..i. ...-...>. .|..: |..i. _ .I:...II: ..i ..i ... .... . i -...>. .i .... .... _:..i -.|. i _..:..: ... ...i.. . I:...II: -.. . ..i |..i. ....|. i :... >. _.>. . _.i.. . ... _||. . _:.._.|...i . . |:... . .|...i i >. |:... .. .|. |... -: |..i ,|. ..- -. ..i |..i. .. ..- |... .... |.. _i.. .....i -...i. _:|: |. .-..i. i |..i. . _.|..i. -.i |:... i... .... ...>.. . . |..i. ..... -.|. . .. |. _.|... .. _|. .... . ..: -||. ...i..|. __. .|.|.. -||. ..: . i .:i. _.|.... |. . .. ..... -..|i . ._.|... _i.:.. .|..i. _..i ...>. |. .|..i . -: ..i >.. |. i -: ....|: _.|.. |..i ..i i.:..... .i _i.. . ..i.-i.. ....|: _ _... .|.|.. . ..: ...i.. |. . _.|...i ...>. ..i ... . _|-... _|... ..- .- .||.. |.. -. -: .... .. ..|...i |. ...i. |:... . -..i.: . |.| -. .|...:|.. _i.. ... . ...>. ...... -.- .. ,|>.i ... i ..:i.. _ |. |. ..: ..... . .... i ...i>. i.. ... .. _.i ... -. -..|i ..- .i _.|.. . |:. -. . .|..: ... . ._.: .|.. .. . |:... -..:.-.>. .. ....- |. |:... _3:. ..i|. .|.. ....: _. i ... _i....|..,.. . .... _-

|.1388 .. -: .i.. ... ... .. . -..: -. i ...|: >. .... .. ..... . -.... ...:. .. .i .... _ ..i ...|: .|: .>...: . i..|. . -... ...>. .. .:i i _.|- -: ...:.: ..- i ...|: ...>. -.|. .i.. -..|: .... |>.:i _ _ -: ..i . ,.. |. _..|.. ... i _:. .... . -.|. _..i _|- ..i ...|: ... : .- .,.. ....|..: . |. _.|.... |.|. i _.|.. _i..|._. ... . ..|. -.- _.:. -: _.|. _ |.:|. .....- .: . _L:|.i.. _. i |..: ...|: _.|. . -: .....i .... -. ... -... _.||. . -.. |- |. -..i.. . ...|: ...>. .. ..i -. . .... ._..| . ...>. . ... -.|. -: ..i -.|. ,.>...-.. ... -. >.. -.|..i ...|: _.|.. ..>. i ... ....: -i..i __. _.|...i ...>. -. -: ..: -:. ..i.: |. . .... .|.. ...|. _i i ._... i... -. .... .: ...: i.: -..>. . i..|. |.i ... ...... . .... |. ..i ..i... . _. .i ..i.. -. .. . .... - _..| ... -. - ... i .- _.|...i |. .. ...|: _ . i .- : .. -: _.:. -: ... .i_. .... . |. -. ...|: _.|...i _i.. |.... ,|. |. ..... . ...|..i-.|.. .. ... i... -. _ i .... _. .. _i.. i ... |: ...:-.|. _..: / _. .>. _:.. ..: .-..i. -. ...|: i..>. |.. -. -: _.|- _. . ..i ... ..: . -. |. .i>. _.i ....: ..|. ,|. _i.. -: _i _. .. ...... i ,|...i _i.. . ...: . . ..: -:|.i -. .... _...: -||. ..>. .. : . . .|- |... _i.. ...: .. . ...i ._i.. .. |.. i _.>. .. .|....|..i .... _.. |... . .:..>. ...: .:|: i |...i -: ..: _i..i . -..|i. : -: ..i. _...-i -.-||. i.|. ... .. |... .|-..... |. .i ...|: -: .i.. ..: .. ...... -: i ..i ,|:|. .- ... i _.|... ,|. ... i ..:. ..i|. .|.. ....: _. i ... _i....|..,.. . .... _-

|.1388 |.|... i _:. i. -. . ..i. -.:. _. .: -.i.. .. -: ..: i _...: _i_. ..i.. :-.|. _. i|. _. ...... _ .|._. .. i ..... .. . ..:..i ....i.. .... .. ...: ..._. .... -.. ..... .. .. |.: _. i ...|: .i|. ..- .i . -. .|...i -... .. ... i. . ..|...i ... _ ..|. ) .. ( . _. _.|.. ..... . .i _.|. .. ..|. -.. ) |.. ( -: -: _i... . .... _..... _i. .>.-...: _i -. .|.. .-.. _i.. -: .. _. ... .. ... ... -.|. .:.. -. _ _. ...|: .>. .|.:i ... . .i ,|.. ...|: ..- -. _.|... i ..:|. .i |.. i |... ....|. _|..i.....i . -.|. i -.|..|. _|- |.||. _ .. .i.i|. i .... i .|.|..|. -.|. _:..i.. . |:. .- _ .. ... . -. ... -i.. .. i .i -.- .i_. ...: .. -. . .- ..: . _.. ...|: -: ..i .- |.i . ..|. .... i |..: ..:. |.. -: -. .i ....|. ...>. |. i.-..|: ..i .... _..L. _ . |..: .. ..i|. i _.: .. _ |.||. -: .... _. i -.i.. .. -. _... ...i.. _.||. ...- . -: _..: :.|. ,|...i .... |..: .. i . _i . -: _.|..- ...|: .:i...: .: |..: |. .:. _. .: -: ...: _. -. -. ..i .||. ......i . .i -L.i -. |. -. :.|. . |..: _ _. .|.i _..: ..: . -.... .|.i-..i _.... ... ) |..: -: i ._. _.: .|. -. i .i -.i.. -: ...: _. i -: -..i..i ..i.. :( _.: _... ..|. .. -: -.... .... ...... _.... : ..|. .. ._..- .-.... .... ,|>.i.. . _. -: .i i . ...... -: ...: -.- -: .i . .... -. ... _... _ .| .i -: -i.. . .. i .. _.... ... |. i .i |..: .... -.|..|. _. |.: ... ..... _.||. |. ....: : _. |.: . .i .|. .. ..:|..: ._... _..: :.|. ... ..:. .... ..i.. . ...|: ... ..: .. ._.|.. ..:. .....i . |.. i ..|. . ... .....- _. .: .|.:.. -. |..: - .-. -. -: _.:. .|... _..: :.|. -..: _. ...i. -. .i. |..: -: ...i. ... ..>.. _|. _.|... i|. .. .... _..... i .i |. .. . -. -: |..: _.:. -..: _. .i i |..|i -. .:i -: .... |. .-i.. ... .... .-i.. i|. .i .. . -. _. -.|. |... _.. .... -: .-. .-i.. ..: _:.. . -. -: ..- |..: -..: i _..: :.|. _|.... - _|.... .... . ... |..i -...- -: i i _. _... ..: -