หนังสือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี...

Download หนังสือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2554

Post on 29-Jul-2015

617 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์www.promotion-scitec.or.thโทรศัพท์ 0-2252-7987, 0-2218-5245 โทรสาร 0-2252-7987 E-mail : admin@promotion-scitec.or.th

TRANSCRIPT

2 3 2554(. ) 2525 2534 35 (.) (.) 2554 CONTENTS ..............................3..........................................................................................................................................................................4............................................................................................. 5.................................................... 6...................................................................................... 7..2554(2011OutstandingScientistAward)........................................................................... 8....................................................................................................10-CurriculumVitae:ProfessorDr.SoottawatBenjakul........................................................................14-ListofPublications..............................................................................................................................................16-TheAchievementsofProfessorDr.SoottawatBenjakul..............................................................46-................50..2554(2011YoungScientistAwards).............................................................................................................................................54..............................................................................................................58........................................................................................................61.....................................................................................................................................65........................................................70.......................................71........................... 72...............................................................................................................................................73......................................................74........................................................... 75..2553....................................................................79(ListofOutstandingScientists)..............................................................81(ListofYoungScientists).......................................................................84..........................................874 5 2554 (.) . 2554 2554 . . . . . 2554 100 2525 ( 2525)(2525)(2542) ( 2540) SCG Sci-Camp( 2530) Thailand Rescue Robot Championship (2547) 6 Robot@Home (2554) (..20092010) / / . (.)6 7 2554 ..2525 ..2534 2554 . 2554 . . . . 2554 2554 (.) . . . (.)(.)8 25549 . s o-,c- s:a:- o-..-s.:, zs+s sss ecc- -a;:- (-.a-cs.s, (-ae.- :---c.c,,, a{a-cas :.c;-as- s,s:- (/:-s, zss+10 255411 zs zss s zssz (, zss+ (, zs+s--o (-cce s.--- a-e :---c.c,,, o-,c- s:a:- o-..-s.:, os/ zss+ zs+s zs+ zs++ zs+s . zs+szss zs+: zs+s zssz zss+ zss: -a.e.,-: o-,c- s:a:- o-..-s.:, zs++ zs++ zs+s zs+s s.--:. /-.-.---: /.ae /-.a- e.c,a;-.a. .-s:.:a:- zs+s zs+s zs+s.-s 1ae..-- /.ae .-:--a:.c-a. -ca-ea:.c- c s.--- zsss(, zss +s +s zss zss zssz zss+ s -cce ,ecc..c.es zssszss c-aa:-.:a:.c- c -e.e.- .s c s-.- ,-.a:.- c ec.-s:.;- -e s-a;;- a-e e.,-,- s-a;;-11 .. 255412 255413 12 2554 zs+s zs+s zs+s zssz zss+ zs++ 1ca-a. c -cce e.c--.s:, W..-,e.a-.-.. os/ zsss s.--:. /e..sc .-:--a:.c-a. -ca-ea:.c- c s.--- zsss .-:--a:.c-a. /{aa:. -s-a- sa;. -ae..s-.-, cc .a- zsss na:.c-a.o-a-.a-e /:cs;--./e.-.s:a:.c-(no//,sa.:c-s:a..s----e,oa-: ;c,a zs++ .;a: a:c 1ca-a. c /,.a.:aa. a-e -cce c--.s:,-cce -s-a- .-:--a:.c-a.1ca-a. c -cce cc;cs.:.c- a-e /-a.,s.scc;aa:..- e.c--.s:, a-e --,s.c.c,, -a: e-cce c--.s:,-cce :---c.c,, a-e e.c:---c.c,,tac;-a- -cce -s-a- a-e :---c.c,,tac;-a- 1ca-a. c c.;.e s.--- a-e :---c.c,,cW:-cce s.--- a-e :---c.c,,1ca-a. c -cce s.---.-:--a:.c-a. 1ca-a. c -cce s.--- a-e na:.:.c-1ca-a. c :-- s.--- c -cce a-e /,.a.:a-1ca-a. c :-- Wc.e /{aaa.:a- sc.-:,1ca-a. c -cce oaa..:,1ca-a. c vas.- -cces1ca-a. c -cce -c-ss.-, a-e --s-.a:.c-1ca-a. c /,.a.:aa. s.--- a-e :---c.c,,1ca-a. c -cce t-,.---.-,-cce a-e e.c;cea:s -c-ss.-,.-:--a:.c-a. 1ca-a. c -cce s.--- a-e :---c.c,,.-:--a:.c-a. /{aa:. -s-a--c-ss e.c--.s:,.-:--a:.c-a. 1ca-a. c vc.-a.a s.---sc,:/1ca-a. c -cce1ca-a. c :-:a- s:ae.-s1ca-a. c /;;..-e .-:-,c.c,,.-:--a:.c-a. 1ca-a. c -cce -c;-:.-s1ca-a. c /{aa:. -cce -cea: :---c.c,,-cce a-e e.c;c-ss :---c.c,,e.c:---c.c,, ;c,-ss/{aaa.:a- -s-a- :--es .- -cce s.--- a-e :---c.c,,.:a..a- 1ca-a. c -cce s.----.s--.-s s.---.-:--a:.c-a. -cce -s-a- 1ca-a.o,.-, :---c.c,,e.c:---c.c,, a-e e.c;c-ss t-,.---.-,14 255415Curriculum VitaeProfessor Dr. Soottawat BenjakulDATE OF BIRTH zs o--e- sssDATE OF BIRTHzs /a,as: ss:PLACE OF BIRTH:a-, :-a..a-eMARITAL STATUSs.-,.-OFFICE ADDRESSo-;a:--: c -cce :---c.c,,-aa.:, c /,c.-eas:,-.-- c sc-,-.a o-..-s.:,a: a. sc-,--.a ssz :-a..a-e:-. ss:+zssss+-a ss:+zzsssPRESENT POSITION-c-ssc c -cce s.--- a-e :---c.c,,-.-- c sc-,-.a o-..-s.:,-ae :-- o-;a:--: c -cce :---c.c,, -aa.:, c /,c.-eas:, -.-- c sc-,-.a o-..-s.:,EDUCATIONsss es (/,c.-eas:,, s-c-e .ass -c-cs -.-- c sc-,-.a o-..-s.:,ssvs (-cce :---c.c,,,-.-- c sc-,-.a o-..-s.:,ss:--o (-cce s.--- a-e :---c.c,,,o-,c- s:a:- o-..-s.:, os/HONORS ANDss+-a.e.,-: s-c.as-.; :c ;asa- --o s:ae, a: o-,c- s:a:- AWARDSo-..-s.:, os/zssca-, s.--:.s: /.ae -ca-ea:.c- c :-- -cc:.c- c s.--- a-e :---c.c,, a-e-:-- -a:c-a,- c .s va,-s:, :-- s.-,zsszo.s:.-,a.s--e -s-a- --:.:.-e e.ca:..- c;c---: .- ;c.-- ;.asa a-e :-- a;;..a:.c- as :-- ,-. ---a-- .- sa.. -.-- c sc-,-.a o-..-s.:,14 2554zssss.--:. a-.-.---: a.ae :-- /-.a- e.c,a;-.a. .-s:.:a:- sss .-ae-s c s.---zsssoa:s:a-e.-, ,ca-, aa.:, a.ae -.-- c sc-,-.a o-..-s.:,zsssoa:s:a-e.-, -s-a- aa.:, a.ae -.-- c sc-,-.a o-..-s.:, zsss:--.-s1ae..--/.ae.-:--a:.c-a.-ca-ea:.c-cs.--- s.-e--zss::c; -s-a- /.ae c c-aa:-.:a:.c- c as.- ;c:-.- a-e .-:-a:.c- e-:.--- ,ce...a ;c:-.- a-e ,c,.ce.- c ea--s- s- as-e c sa.. ;cea:.c- :-- :-a..a-e -s-a- -a-e (:-,zssso.s:.-,a.s--ea.a-.c-.--csc-,-.ao-..-s.:,a:+s:- a--..-sa,zsss:- s--.c -s-a- s-c.azsssoa:s:a-e.-, -s-a-- .- /,.a.:a- a-e e.c.c,, c :-a..a-e na:.c-a. -s-a- cca-.. c :-a..a-ezssss.--- a-e :---c.c,, /.ae :ca, :-a..a-e s.--- -ca-ea:.c-zs-cce ,ecc..c.es :c; c.:-e /:..- ,-a zssszss c-aa:-.:a:.c- c -e.e.- .s c s-.- ,-.a:.- c ec.-s:.;- -e s-a;;- a-e e.,-,- s-a;;- MEMBERSHIPS ANDzsss;-s--:-..-.- c -s-a- ;c;csa.s a-e -s-a- -;c:s c COMMITTEES,a-:.-, a,--.-s e.---:THAILANDzssz;-s--:ca.a.a c.::--/-..-.- c vs a-e --o ;c,as.- -cce s.--- a-e :---c.c,, a: .a.cas .-s:.:a:.c-szssz;-s--:-..-.-c:--a;;c.-:--:caa.:,-e-sa: .a.cas .-s:.:a:.c-szsss;---:/ssc.a:- te.:c sc-,-.a-a-a.- 1ca-a. c s.--- a-e :---c.c,, zs;-s--:c-a. /,.a.:a--cce -s-a- n-:.c- na:.c-a. -s-a- o-..-s.:, -c,a c :-a..a-eINTERNATIONALzss;-s--:te.:c.a. ecae 1ca-a. c -cce e.c--.s:, W..-,e.a-.-.. os/ zss:;-s--:s.--:.ae..sc.-:--a:.c-a.-ca-ea:.c-cs.--- s.-e--zss;-s--:/ssc.a:-te.:c.-:--a:.c-a./{aa:.-s-a-sa;. -ae..s-.-, cc .a-zss;-s--:-..-.- c -s-a- ;c;csa.s c :-- na:.c-a. o-a-. a-e /:cs;--. /e.-.s:a:.c- (no//, sa.:c-s:a..s----e, oa-: ;c,a os/16 255417LIST OF PUBLICATIONSORIGINAL RESEARCHBenjakul, S. s-,ca :/ vc.ss-, v: a-e /- sss -c:-.-as-ARTICLES-aa:-.:a:.c- 1 -cce s. s ss:sz Benjakul,S.s-,ca:/vc.ss-,v:a-e/-ss: --,s.c--.a.-a-,-s.--a..-.:.-,;c:-.-sea.-,.-e s:ca,- 1 -cce s. sz :zs:ss s Benjakul, S. a-e vc.ss-, v: ss: -c:-.- -,ec.,sa:-s c -a. .-.:.-, sc..e .as:-s 1 /,. -cce c--+s s+zss+ss + Benjakul,S.s-,ca:/vc.ss-,v:a-e/-ss: -c.-, c ;c:-.-as- c -a. .-.:.-, sa.. .as- .a:- 1 -cce e.c-- z +s++s s Benjakul,S.s-,ca:/vc.ss-,v:a-e/-sss c-aa:-.:a:.c- c ;c:-.-as- -c.--e c -a. .-.:.-, sa.. .as- .a:- 1 -cce e.c-- zz s s Benjakul, S. a-e /cc-a--, n sss t-: c sc-- sca-s c- {aa..:, a-e s:ca,- s:ae...:, c a:s- ..-:s (Clarias macrocephatus oa-:--, 1 -cce oaa..:, zz zszz+: Benjakul, S. sacc- s a-e sa.a--c / sss .--.e.:c, --: c .-,

Recommended

View more >