มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐษน 2554

Download มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐษน 2554

Post on 15-Dec-2014

262 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. , . ti~~n1~n~~~~1~~n~15n1~mL~B~ 1 ilJ1mi1Un1~~n~1.ffU~U~i1U L~Bn1~t1~~nUfl, rumVLt1181UUm?!mU~n~l ... ... L~8~lJn1~1J~~n1~1"d.. I ."...,""..!In!)m~~~1~11m8~~uu VI(lmnruon LL(ln6n1~t1~~nU~rufl1il

2. bb. ~ ~.l.. UU~l~tl.i~n1f m~Vl.il~Pim~n5n1.i b~tl..:l1 m~ .a.I lJ1~a~1Un1a~n~n"!JUWU~1UbWtln1atJa::nUflru.n1W.n1t11UilJl(1).i~lUn1.iPimn.fftt~tt~ltt ..... "" . ""tt1V1ttn .,.lJ1~a~1tt/~Jj-!l1i"(fl::bbttU) ,;![~1N"I.I a1lJ:QlOo.ero.erII (9).m,jtl..:lntt(1)ttbtl..:l~l n~..:lb"Yi~~1Vll Vl~bbfl~VI~ m~tJ..:l(1)ttbtl..:l~l n".rn1::~b~~..:l~tlmllJ (9)1tt~b.i..:l hfl .n~ tlU~bVl(1) bb,,::1:lqJVllVll..:lbYif er (9) (9) (9).b I "{1:CJ",ntt~lm-Ul~1lJn~m.ilJ~lttPi"tl~~tt(1)~/ttl!lPim:i n~l/uttVlttln1.i (9)1I1lJ~tt(1)ttln1.i tv.... tv. tv bB aV1Vl.i ~itt bb":: ntiiqJV, n(1) b1 VI ~ mr:wYi .i::~ ru(9)II: (9) (9) m~a~1UiI1 QI ~b~mAijin~::1Ufl1ru.itNVI1fll1lJ~fl1VtllUl.fN im~mll I.W::oWMA1m.n,tl-!l .01 < mJ1.:ilftmtttl-!l m . (9):Wii~~1nn1.itilttbb"~Lb"1..:lVllfl11lJi~1~(1)Wbtl..:l~lmXm"~~ bbVl~..:lb~tJWi bb"::~tl~l..:l1tv.itlU(;]1 II: (9) (9) (9) 1I1""l!1U~ cr ~~"iEJUijfl11:Ufl1:U1UltU01AflilfhlLJU"l:W ftflfl;1-1fl"R iflaUt~_. LLnilY~11~ad1-1ijfltifl:UL~le.Jil

Recommended

View more >