· 2019-04-10 · created date: 4/10/2019 10:29:11 am

Click here to load reader

Post on 02-Mar-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • , :if TELEORMANAprobat, Manager

  3/ f *gin

  Centrul Jude,tean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale

  Teleorman

  CAIET DE SARCINI

  privind achrnpasemicii de organizarefestivaluri pentru Festivalul Concurs Nalional de MuzicdU;oard " TELEORMAN POP FEST' 'EdiSia a 50 o, Alexandria, 07-09 mai 2019

  Cod CPV 79953000-9 -servicii de organizarefestivaluri

  I. Informafii privind autoritatea contractanti:

  Centrul Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Teleorman StrIon Creanga, Nr 52-54, Loc. Alexandria, Jud Teleorman, Telefont 0347.8A4.4A,

  e-mail : [email protected]

  Il.Obiectul achizifiei publice:

  * Achizi(ionarea de servicii de orchestra,aranjament orchestralrpartitud membriijuriului

  Cod CPV 79953000-9 -servicii de oreanizare festivaluri necesare orgaatzaii Festivaluluiconcur:s nafional de muzicl uqoari " TELEORMAN POP FEST"Edifia z 50 a,Alexandria, 07-09 mai 2019.

  Elena La-uren{ia Popa

  C, In L/4 t'tt

  ///

  III.TipuI procedurii (modalitatea de atribuire) :

 • VI. Limba de redactare a ofertei: limba rom6n6

  WI. Conditii:

  +Achizilia de servicii care se efeclxazacu p€rsoime de specialitate care sE efectueze serviciiorchestrale , aranjament orchestral,partituri si jurizare necesare desfts,urdrii Festivalului concurs-nalional Teleonnan Pop Fest , edifia a5A-a, Alexandria dup6 cum urmeaz5.:

  Diririior. aranior orchestral- Dan Dimitriu

  - SA asigure dirijarea orchestrei Festivalului Teleorman Pop Fest edi{ia a 50a ce va avea locla Alexandria tn perioada 07-A9 mai20l9

  - SA asigure rcaEzarcapartiturilor.si a aranjamentului orchestral pentru 18 concurenfirima;i in concurs dupd preselectie( 32 de piese ) in perioada A7-09 rr.ar2019.

  - SA participle la repetili cu membrii orchestrei qi cu participan{ii in concurs , tn perioadade desfts,urare a Festivalului

  - Sd cesioneze in favoarea CJCPCT Teleorman conform Legi 98/1996, unndtoareledrepturi u":?*"a

  pe suporr(audio qi / sau video) a presta{iilor arristice

  Reproducerea presta,tiei sale artistice, fixate pe suport audio-video, ori decdte ori CJCPCT Teleorman considera necesar aceasta.

  Difuzarea prestaliei sale artistice , prin orice mod de transmitere, de cfltreCJCPCT Teleorman in interesul acestei institulii.

  Emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune sau televiziune a prestafieisale din cadrul festivalului mai sus mentionat.

  Membrii orchestrei:Nume lPrenume, Instrumentist:

  l.Cioarga Catalin Cristian -Tobe

  2.Tegt Eugen- Chitara Bas

  3. Marcan Ion-Chitara

  4. Dragos Sorin- Pian

  5. Pokorski Vladimir- Chitara

 • 6. Dimitriu Dan- Dirijor - Dirijor lPian

  7. Popescu Ciprian - Saxofon /Copiere Partituri

  8. Popa Iulian -Vioara

  - Si participe la repetifii cu orchestra gi cu participantii la concurs in perioada de desfts,urare aFestivalului concurs-na{ional Teleorman Pop Fest , edi[iaa 50-a , Alexandria in perioada 07-09mu2019

  -56lucreze impreun6 cu ceilalfi membrii ai orchestei un numar de32 de piese muzicale aleconcurenfilor participan{i la festival in perioada A7-09 mu 2A19.

  - SA cesioneze in favoarea CJCPCT Teleorman conform LegL9811996, urm[toareledrepturi

  ":':;a pe suporr(audio qi / sau video) a presta{iil0r artistice

  Reproducerea presta{iei sale artistice, fixate pe suport audio-video, ori decdte ori CJCPCT Teleorman considera necesar aceasta.

  Difuzarea presta{iei sale afistice , prin orice mod de transmitere, de citreCJCPCT Teleorman in interesul acestei institutii.

  Emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune sau televiziune a prestafiei

  sale din cadrul festivalului mai sus menfionat.

  Juriul:

  *Membrii juriului vor fi prezengi pe tntreg parcursul desfiqur6rii festivalului, unde vor apreciacalitafle vocale, intonafie, miqcare scenic6.

  *DeciztaJtriului va fi luat6 prin consens. Organizatorul va ac{iona in confonnitate cu deciziileJuriului.

  *Juriul trebuie si ia o decizie in cel mai scurt timp posibil dup6 desftqurarea concursului in datade 9 mai 2019. Decizia juriului de concurs va fi anunlat6inainte de festivitatea de premiere,transmisi ulterior organizatorului prin incheierea unui proces- verbal de jurizare semnat de toflmembrii juriului.

  \rIU. Data limita de depunere a ofertelor: 16 .04.2AD

 • DLoferta financiara

  Preful va fi exprimat in LEI, filrl TVA

  X Atribuirea:

  Se va selecta oferta cu cel mai mic pret, raportat la valoarea ftri TVA

  * NOTA

  Pe perioada desfasurarii evenimentului cultnral organizatorii asigura servicii deca:zare si masr pentrrr pmtatorii de servicii din prezentul Caiet de S*rcini

  intocmit,

  Emilie Potirniche